Nieuws

‘Woningtekorten gevolg van beleid Blok’--

28 augustus 2017

Het tekort aan woningen in grote delen van Nederland is een gevolg van het beleid van minister Blok. Dat zegt Nico Riedijk van het NVB, de vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers.

Als gevolg van de crisis en het kabinetsbeleid lag de bouwproductie de afgelopen jaren veel lager dan in eerdere jaren. In 2015 bouwden alle corporaties gezamenlijk 17.000 woningen. In 2013 waren dit nog 28.000 woningen per jaar.

Verhuurderheffing
Een belangrijke oorzaak voor de ingestorte bouwproductie is de verhuurderheffing. Deze heeft ertoe geleid dat corporaties weinig durfden te investeren. Bij de invoering van de verhuurderheffing werd minister Blok al gewaarschuwd voor dit effect. In een interview met Vastgoedmarkt ontkende hij een verband, maar juichte hij de ontwikkeling wel toe “want de corporatiesector is toch veel te groot.”

Aparte minister voor bouwen en wonen
Nico Riedijk is het niet met Blok eens en constateert grote tekorten. Die beperken zich volgens hem niet alleen tot de huursector. De bouwsector is de aflopen jaren 80 procent van haar opdrachten kwijtgeraakt en kan nu de recent toegenomen vraag niet meer aan. Volgens Riedijk een direct gevolg van het beleid van Blok. Hij roept de nieuwe regering op een aparte minister van bouwen en wonen aan te stellen om de problemen het hoofd te bieden, een oproep waar de Woonbond zich bij aansluit.

(bron: woonbond.nl)

Oproep aan onderhandelaars: “Stop afbraak sociale huursector!”--

In een open brief in Het Parool van 20 augustus roept het Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord (IBW-N) de kabinetsonderhandelaars op om de afbraak van de sociale huursector te stoppen.

Volgens Han Wanders en Wil van Zijl van het IBW-A moet er ‘radicaal gebroken worden met het beleid dat leidt tot verdringing uit de stad van mensen met een bescheiden (midden)inkomen’. Vooral in steden met een grote woningnood zoals Amsterdam. ‘Wegkijken en bagatelliseren van de feiten kan niet meer.’

Betaalbare woningvoorraad snel kleiner
De betaalbare woningvoorraad kalft de laatste jaren in hoog tempo af, door verkoop, liberalisatie en de enorme stijging van de huren. Grote boosdoener is de verhuurderheffing, die vooral is verhaald op huurders. Verder heeft de invoering van de WOZ-waarde in het puntenstelling geleid tot ongekende prijsopdrijving, met name in steden als Amsterdam.

Grote kloof tussen vraag en aanbod
Het gevolg is dat er steeds grotere kloof ontstaat tussen de vraag naar en het aanbod van betaalbare huurwoningen. Dat uit zich in een groeiend aantal woningzoekenden: alleen al in Amsterdam bijna 56.000.

Schaf verhuurderheffing af
Daarom roept het IBW-N de onderhandelaars in Den Haag op om onmiddellijk de verhuurderheffing af te schaffen en het geld te benutten voor huurverlaging en investeringen in noodzakelijke nieuwbouw en verduurzaming. Ook moet de WOZ-waarde in het puntenstelsel worden afgeschaft, of in ieder geval worden gegrensd op maximaal 10 procent boven het landelijk gemiddelde.

(bron: woonbond.nl)

Meer bevoegdheden gemeenten in aanpak overlast--

16 augustus 2017

Meer bevoegdheden gemeenten in aanpak overlast

Sinds kort hebben gemeenten meer mogelijkheden om woonoverlast aan te pakken. Per 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden.
Vooral bij woningeigenaren hadden gemeenten voorheen weinig bevoegdheden om overlast aan te pakken. Met de nieuwe overlastwet is dat veranderd.

Boete op overlast
Door de nieuwe wet hebben burgemeesters de mogelijkheid gekregen om specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers. Wanneer gebruikers van een woning (koop of huur) na waarschuwingen en bemiddelingspogingen overlast blijven veroorzaken kan een burgemeester boetes opleggen op overlast veroorzakend gedrag.

Wat te doen bij overlast?
Ervaart u zelf overlast door één van uw buren? Kijk op de website van het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV). Met een webtool van de CVV kunt u zien wat u kunt ondernemen tegen overlast in uw buurt.

(bron: woonbond.nl)

100.000 extra sociale huurwoningen nodig--

De woningnood is terug van weggeweest. Een komend kabinet moet de woningnood aanpakken en de sociale huursector vergroten, schrijft Woonbonddirecteur Ronald Paping  in het Financieele Dagblad van 9 augustus 2017.

Voor veel starters is een betaalbare huur- of koopwoning buiten bereik. De komende kabinetsperiode moeten er 100.000 extra sociale huurwoningen worden gebouwd, betoogt (externe link) Paping.

Te weinig woningen gebouwd
Dat de woningnood een come back heeft gemaakt komt vooral doordat er de afgelopen jaren veel te weinig is gebouwd. Voor de economische crisis werden er jaarlijks meer dan 80.000 woningen gebouwd. Net genoeg om de groeiende vraag bij te benen. In de crisisjaren is de nieuwbouw fors gedaald, naar een dieptepunt van minder dan 30.000 woningen in 2013. Nog steeds liggen we ver achter op de aantallen die voor de crisis werden gehaald.

Tekort sociale huurwoningen
Vooral het tekort aan betaalbare sociale huurwoningen is nijpend. Corporaties hebben mede door de verhuurderheffing — een heffing die verhuurders sinds 2013 jaarlijks betalen over de waarde van hun sociale huurwoningen — nauwelijks meer woningen gebouwd. Tragisch dieptepunt was 2015 met slechts 17.000 woningen. Tegelijkertijd zijn er wel veel woningen verkocht of duurder verhuurd in de vrije sector. De sociale sector is in rap tempo kleiner geworden. De vraag naar betaalbare huurwoningen is juist gestegen. Sinds de economische crisis zijn meer huishoudens aangewezen op de sociale huursector. D66 schreef in zijn verkiezingsprogramma dat er 100.000 sociale huurwoningen extra nodig zijn Dat betekent dat deze corporaties, bovenop het al geplande aantal nieuwbouwwoningen, jaarlijks 25.000 woningen extra moet bijbouwen. Geen 34.000 woningen maar circa 60.000 woningen per jaar.

Politiek moet ingrijpen
De corporaties staan voor een grote maatschappelijke taak. De landelijke politiek moet verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van het tekort aan betaalbare huurwoningen. Door de verhuurderheffing af te schaffen komen er miljarden beschikbaar om de woningnood aan te pakken én in te zetten op een betaalbare en duurzame sociale huursector.

(bron: woonbond.nl)

Tips voor kamerbewoners--

Aankomende studenten zoeken deze weken massaal weer een kamer. Voor veel van hun is het de eerste keer dat ze zelf woonruimte huren.
Maar waar moet je op letten als kersverse huurder? De Woonbond zet enkele tips op een rijtje.

Check de huurprijs
Voor kamers geldt een maximaal toegestane huurprijs. Met een puntensysteem wordt de kwaliteit van de kamer omgerekend naar de maximaal toegestane huurprijs voor die kamer. Als de huurprijs te hoog is kan via de huurcommissie huurverlaging worden afgedwongen. Op de website van de huurcommissie (externe link) kun je de maximale huurprijs van een kamer controleren. Voor zelfstandige woonruimte is er een apart puntensysteem.

Let op bij huurmakelaars
Veel studenten vinden een kamer via een huurmakelaar. Huurmakelaars mogen geen bemiddelingskosten vragen aan woningzoekenden, wanneer de makelaar feitelijk voor de verhuurder werkt. Ook onder een andere naam (zoals kosten huurder, administratiekosten, renting fee) mag dit niet. Als het gaat om een bedrag dat de woningzoekende betaalt om via de makelaar de kamer te huren, gaat het om bemiddeling. Je kunt proberen dit te omzeilen door zelf direct contact op te nemen met de verhuurder. Heb je onrechtmatig bemiddelingskosten betaald? Doe onze check bemiddelingskosten en kijk of je de kosten terug kunt vorderen.

Controleer je huurcontract
Er zijn verschillende soorten huurcontracten. Er wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van tijdelijke contracten. Het is goed om te weten wat je rechten zijn bij het contract wat je aangaat. Lees er meer over in ons dossier tijdelijk huren.

Antikraak is geen huur
Veel studenten wonen antikraak. Het is goed je te beseffen dat antikraak geen huur is. Juridisch gezien gaat het hier om een gebruiksovereenkomst. Dat betekent dat je geen huurbescherming hebt. Je kunt dus zonder enige reden uitgezet worden. Omdat het geen huur betreft, mag er ook geen huurprijs als vergoeding worden gevraagd. Er kan alleen een onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld gas, water en licht worden gevraagd.

(bron: woonbond.nl)

Salderingsregeling zonnepanelen--

8 augustus 2017

Goed nieuws voor huurders die zonnepanelen hebben of overwegen: de salderingsregeling blijft in elk geval tot 2023 bestaan. Minister Kamp heeft onlangs aan de Kamer laten weten dat hij, zolang er nog geen andere regeling is, de bestaande regeling wil handhaven om voor ‘investeringszekerheid’ te zorgen. Na 2023 zal er dan een vervangende regeling komen.
Stroom die met zonnepanelen wordt opgewekt en niet direct gebruikt wordt kan terug worden geleverd aan het elektriciteitsnet. Salderen wil zeggen dat wat iemand aan stroom teruglevert aan het net wordt afgetrokken van het totale verbruik. Dat is gunstig omdat de elektriciteitsrekening daarmee omlaag gaat. Uit onderzoek blijkt, dat deze regeling heeft bijgedragen aan de sterke toename van het aantal zonnepanelen bij kleinverbruikers.

Regeling te duur
Omdat de regeling zo succesvol is, vindt de overheid dat de kosten te hoog worden. Bovendien zitten er nog wat andere haken en ogen aan, bijvoorbeeld dat mensen die veel terugleveren daardoor ook minder energiebelasting betalen. Die belasting moet dan door een steeds kleinere groep worden opgebracht. De regeling afschaffen wil de overheid niet, omdat zij ook willen stimuleren dat mensen zelf lokaal energie opwekken. Dus heeft minister Kamp een aantal varianten laten onderzoeken om de salderingsregeling op te volgen.

Mogelijke opvolgers
Varianten waar aan wordt gedacht naast voortzetten van de huidige regeling zijn bijvoorbeeld een ‘terugleversubsidie’ of een ‘investeringssubsidie’. Bij de eerste mogelijkheid zou de eigenaar van de zonnepanelen een bedrag per geleverde kWh van de overheid krijgen boven op de vergoeding die hij van zijn leverancier ontvangt. Bij de tweede optie zou er een subsidie beschikbaar komen op het moment van aanschaf van de zonnepanelen. Voor de uitvoerbaarheid van die nieuwe regelingen is het nodig dat er in de woning een ‘slimme (digitale) meter’ aanwezig is. De verwachting is, dat per 2020 80% van de huishoudens zo’n slimme meter heeft. Dat is ook een reden voor de minister om nu nog geen hervorming door te voeren.

Standpunt Woonbond
De Woonbond is betrokken geweest bij de gesprekken over een vervolg van de salderingsregeling en vindt het een goede zaak dat de huidige regeling in stand blijft. Daarmee blijft het aantrekkelijk voor huurders en verhuurders om te investeren in zonnepanelen. Huurders hebben zo ook de mogelijkheid hun woonlasten te verlagen. Ook bij de nul-op-de–meter-woningen waar op dit moment veel plannen voor zijn, spelen zonnepanelen een grote rol in het terugdringen van de energierekening en dus de woonlasten. Wat de Woonbond betreft moet de huidige regeling dan ook na 2023 blijven bestaan. Huurders hebben dan de meest mogelijke zekerheid over het rendement van hun investering.

(bron: woonbond.nl)

Aanpak balkons kost Limburgse corporaties miljoenen--

In Limburg zijn bij ruim drieduizend flats van vóór 1975 de laatste jaren de galerijen of balkons afgekeurd. Die zijn of worden verstevigd, vervangen en soms (versneld) gesloopt. Uit een rondgang van Dagblad De Limburger bleek dat corporaties bij elkaar 10 miljoen euro kwijt zijn aan het aanpakken van de balkons. Maar ook in de rest van Nederland moesten voor 1 juli 2017 bij veel flats balkons en galerijen worden gecontroleerd en aangepakt.

Galerijflats
Het gaat om galerijflats uit de periode 1950-1970 met uitwendige balkons of galerijen. De constructie van de vloeren is soms onvoldoende stevig. Door betonrot en corrosie kunnen daarom onveilige situaties ontstaan.

Onderzoeksplicht
Voor 1 juli 2017 moesten deze balkon- en galerijvloeren door de eigenaren van de flats zijn gecontroleerd en waar nodig worden aangepakt. Dit valt onder het reguliere onderhoud en hier kan dus geen huurverhoging tegenover staan. Behalve als er tegelijkertijd ook renovatie plaatsvindt, bijvoorbeeld door de gevelisolatie te verbeteren. Aanleiding voor de maatregelen is het instorten van vijf galerijvloeren bij een oude flat in Leeuwarden in 2011.

(bron: woonbond.nl)