Nieuws

Dreigende verloedering huurwoningen Groningen--

31 oktober 2017

Huurders in het gaswinningsgebied in Groningen wachten al lang op onderhoud van hun woningen. Dat wordt steeds uitgesteld in verband met de versterkingsoperatie in het gebied.

Omdat corporaties het zonde vinden geld te steken in woningen die op termijn worden gesloopt of worden verbouwd en verstevigd, is veel onderhoud uitgesteld.

Vertraging zorgt voor problemen
De versterking van de woningen loopt steeds vertraging op, waardoor onderhoud ook steeds langer op zich laat wachten. Terwijl de huurders in Groningen ook recht hebben op een goed onderhouden huurwoning.

Kamervragen
Dat vinden de SP en de PvdA in de Tweede Kamer ook. Zij hebben inmiddels Kamervragen gesteld over de kwestie. Zij willen weten wat het kabinet gaat doen om de huurders in Groningen te helpen. Er staan zo’n 52.000 sociale huurwoningen in het gebied.

Bron: woonbond.nl

Huurders kunnen contractkosten terugvorderen--

Sleutelgeld, contractkosten, verhuurkosten, torenhoge administratiekosten. Het gebeurt nog steeds dat verhuurders een slaatje proberen te slaan uit de krappe woningmarkt door onterecht kosten in rekening te brengen bij het tekenen van een huurcontract.

Dat mag niet. Wettelijk gezien is dit een ´onredelijk voordeel´. Huurders die toch contractkosten hebben betaald kunnen dit tot vijf jaar na betaling terugvorderen. Het gaat vaak om bedragen van een paar honderd euro.

Gratis modelbrief
Eventuele administratieve werkzaamheden zoals het opstellen van een huurcontract zijn aan te merken als standaard verhuurwerkzaamheden waar een verhuurder geen extra kosten voor in rekening mag brengen. Alleen wanneer de verhuurder kosten maakt die overwegend in het belang van de huurder zijn, zoals kosten voor een naamplaatje of de aanvraag van een huisvestingsvergunning, mag een verhuurder die werkelijke kosten doorberekenen aan de huurder. Onterechte contractkosten zijn tot vijf jaar nadat ze zijn gemaakt terug te vorderen. Wij hebben een gratis modelbrief gepubliceerd die woningzoekenden kunnen gebruiken om hun geld terug te vorderen.

Bemiddelingskosten
Huurmakelaars brengen vaak onterecht bemiddelingskosten in rekening terwijl ze eigenlijk voor de verhuurder werken. Ook dit kan in veel gevallen worden teruggevorderd. Op de website van de Woonbond vinden huurders een check bemiddelingskosten waarmee men kan zien of deze kosten terug te vorderen zijn.

Bron: woonbond.nl

Corporaties gebruiken onwettige zwarte lijsten--

Incassobedrijven houden van miljoenen Nederlanders betaalinformatie bij. In deze databases is bijvoorbeeld te zien of iemand ooit een rekening niet op tijd heeft betaald.

Deze zwarte lijsten worden ook door corporaties gebruikt, blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer. Terwijl de handel in dit soort gegevens, zonder medeweten van de betrokkenen, strijdig is met privacywetten.

Kleiner huis of helemaal geen woning
De Groene laat weten dat corporaties de kredietchecks gebruiken bij woningtoewijzing. Woningzoekenden die slecht uit de check komen krijgen een kleinere woning, een tijdelijk contract of zelfs helemaal geen sociale huurwoning. Woningcorporatie De Woningstichting uit Wageningen gebruikt de kredietcheck om mensen af te wijzen. Jaarlijks wijst De Woningstichting, die de helft van alle woningen in de stad beheert, zeker vijf kandidaten af op basis van dergelijke gegevens.

Reactie Woonbond
‘Hier wordt niet alleen de privacy van woningzoekenden met voeten getreden, het is ook een schande dat er corporaties zijn die op basis van dubieuze informatie woningzoekenden aan de deur weigeren,’ reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping op het onderzoek. ‘Dit staat haaks op de maatschappelijke taak van corporaties om mensen met een kleine beurs te huisvesten. Als arme mensen na een keer een rekening te laat betaald te hebben al niet meer bij een woningcorporatie terecht kunnen, waar kunnen ze dan nog wél terecht?’

Geen kwaliteitscontrole
Deze zwarte lijsten worden niet gereguleerd. De kwaliteit van de informatie wordt dus ook niet gecontroleerd. Twee corporaties laten in De Groene Amsterdammer weten daar niet te zwaar aan te tillen. De Woningstichting laat ons weten dat het ‘niet hoeft te weten hoe het databedrijf deze scores berekent’. Corporatie Woonpalet stelt: ‘Geen idee waar ons databedrijf de gegevens vandaan haalt.’

Autoriteit Persoonsgegevens overweegt stappen
‘Dit is hele nare handel waar mensen in hun persoonlijk leven echt last van hebben,’ zegt Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens. ‘We gaan bestuderen of we hier volgend jaar onderzoek naar gaan doen.’

Bron: woonbond.nl

Ollongren nieuwe minister van Wonen--

In het nieuwe kabinet Rutte III wordt Kajsa Ollongren (D66) verantwoordelijk voor woonbeleid. 26 oktober jl werd zij benoemd als minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bouwen en wonen vallen onder haar verantwoordelijkheden.

Andere woongerelateerde taken in haar omvangrijke portefeuille zijn de huurcommissie, ruimtelijke ontwikkeling, de Omgevingswet, de Crisis- en Herstelwet en de Wet Ruimtelijke ordening.

Ervaren bestuurder
Voorafgaand aan haar ministerschap was Ollongren wethouder en loco-burgemeester van Amsterdam en werkte als hoge ambtenaar op het ministerie van Algemene Zaken. Daarvoor werkte zij jarenlang op het ministerie van Economische Zaken. De in 1967 geboren Ollongren staat bekend als een kundig bestuurder met goede dossierkennis. Als plaatsvervangend secretaris-generaal op het ministerie van Algemene Zaken was zij jarenlang de rechterhand van premier Rutte.

Kijken naar middeninkomens
In een interview met Het Parool laat Ollongren weten op het gebied van wonen in ieder geval naar de positie van middeninkomens te kijken. Terugblikkend op haar periode als wethouder in Amsterdam zegt ze: ‘Als minister ga ik ook over Wonen en ik heb hier gezien dat middeninkomens in de knel zitten, dat gezinnen de stad verlaten. Dat is niet goed.’ Ook laat ze weten dat het gemeentebestuur in de aanpak van vakantieverhuur soms last had van de landelijke politiek.

Bron: woonbond.nl

Huurders vragen faillissement van Nederwoon aan--

23 oktober 2017

Een groep van 56 huurders stapt naar de rechter om het faillissement van Nederwoon Verhuurmakelaars in Arnhem aan te vragen.

Zij hebben allemaal via Nederwoon een huurwoning gehuurd en hebben daar een vergoeding voor betaald, terwijl Nederwoon dit niet in rekening had mogen brengen. Die vergoeding loopt uiteen van 500 tot soms wel 1.000 euro per persoon. Met de aanvraag van het faillissement hopen ze dit geld terug te krijgen.

Huurders vorderen € 71.000,- terug
De groep wordt bijgestaan door Onterechtbetaald.nl. Directeur Denies Kor van Onterechtbetaald.nl vertelt: ‘Wat Nederwoon doet mag niet. Onze hoogste rechter, de Hoge Raad, heeft in 2015 bepaald dat een makelaar zoals Nederwoon geen geld aan de huurder mag vragen voor het online aanbieden van een huurwoning. Wij hebben een groep gedupeerden verzameld en voor hen de kosten van Nederwoon teruggevorderd. Het gaat in totaal om ruim € 71.000-. Nederwoon wil echter niet betalen. De faillissementsaanvraag is dan een logisch gevolg.’

Bemiddelingskosten terugvorderen?
De Woonbond staat huurders ook bij in het terugkrijgen van bemiddelingskosten. Controleer met de online check van de Woonbond of deze kosten terug zijn te vorderen.

Bron: woonbond.nl

Studenten blijven langer thuis wonen--

Eerste- en tweedejaarsstudenten blijven vaker thuis wonen, maar het tekort aan kamers blijft. Het aandeel uitwonenden is de afgelopen twee jaar gedaald van 53 naar 49 procent. Dat blijkt uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2017 van studentenhuisvester Kences.

Het aandeel uitwonenden onder eerste- en tweedejaarsstudenten is gedaald met respectievelijk 30 en 25 procent. Dit lijkt samen te hangen met de invoering van het nieuwe leenstelsel in 2015. Meer dan de helft van de thuiswonende studenten die onder het nieuwe leenselsel vallen, geeft aan nog thuis te wonen vanwege het studievoorschot.

Forse groei internationale studenten
Desondanks blijven er grote tekorten aan studentenkamers in diverse studentensteden. Dit komt vooral door de toename van het aantal internationale studenten met 40 procent de komende acht jaar. Die toename is overigens ongelijk verdeeld over Nederland. De forse groei van het aantal internationale studenten is een grote uitdaging voor studentenhuisvesters, aangezien al deze studenten een acute woonvraag hebben zodra zij in Nederland arriveren.

Liever in het centrum of op de campus
Uit de Monitor blijkt ook dat studenten bereid zijn fors meer te betalen voor een kamer met gedeelde voorzieningen in het centrum of op de campus. Andere soorten woonruimte, zoals kleine kamers met gedeelde voorzieningen en kleinere éénkamerwoningen aan de rand van de stad, vinden studenten aanzienlijk minder aantrekkelijk.

Helft inkomen gaat naar wonen
In het collegejaar 2016-2017 waren uitwonende studenten gemiddeld 440 euro per maand aan woonlasten kwijt (inclusief de bijkomende lasten en na aftrek van de huurtoeslag). Dat is, gecorrigeerd voor inflatie, een stijging van 2,8 procent per jaar sinds het collegejaar 2012-2013. Gemiddeld geven studenten de helft van hun inkomen uit aan wonen.

Bron: woonbond.nl

Rechter voorkomt uitzetting na vakantiehuur--

Een huurster hoeft haar sociale huurwoning niet uit nadat zij delen van de woning via vakantieverhuursite Airbnb verhuurde. De Rotterdamse corporatie Woonstad eiste uitzetting bij de rechtbank in Den Haag.

Dat gaat dus niet door. Wel moet de huurster de gemaakte winst afdragen aan Woonstad, blijkt uit de uitspraak in het hoger beroep.

Wat gebeurt er met de sociale huurwoning?
In een eerdere uitspraak argumenteerde de rechtbank dat de woning door de vakantieverhuur niet ‘aan de sociale voorraad werd onttrokken’ omdat de vrouw tijdens de verhuur van kamers zelf ook in de woning verbleef. Daar staat tegenover dat het hof ervan uitgaat dat de woning na ontruiming door Woonstad wél aan de sociale voorraad wordt onttrokken via verkoop of omdat de woning in de vrije sector zal worden verhuurd. Ook oordeelt de rechter dat huurster zich de 22 jaar dat ze in de woning woont altijd als goed huurster heeft gedragen en er geen sprake was van overlast door de vakantieverhuur. In een recente uitspraak na hoger beroep wordt dit standpunt bekrachtigd.

Winst naar de corporatie
De huurster in kwestie kan dus in de woning blijven wonen. Wel moet ze de gemaakte winst aan Woonstad betalen. Het gaat om een bedrag van €2.838,-.

Bron: woonbond.nl

Coalitie wil meer huurders die zelf huurbaas zijn--

VVD, CDA, D66 en CU willen dat het makkelijker wordt voor huurders om een wooncoöperatie te starten, staat in het regeerakkoord.

De letterlijke tekst in het regeerakkoord is: ‘Een wooncoöperatie is een organisatievorm waarbij huurders gezamenlijk eigenaar zijn van de woningen. De wooncoöperatie vormt een alternatief voor twee “traditionele” oplossingen die we in Nederland kennen: het op individuele basis huren van een woning van een externe partij en het individuele eigendom van een woning. In woningcoöperaties zijn mensen directer betrokken bij het beheer van hun woning en de leefomgeving. Onderzocht zal worden hoe de mogelijkheden voor de leden van de wooncoöperaties om de huurwoningen over te nemen kunnen worden vergroot.’

Goed nieuws voor coöperaties
Voor initiatieven die werken aan een wooncoöperatie is dat goed nieuws. Veel initiatieven hebben zich aangesloten bij Cooplink (externe link), het kennisnetwerk van en voor wooncoöperaties. Dit kennisnetwerk is een initiatief van de Woningbouwvereniging Gelderland, stichting !Woon en de Woonbond. De Woonbond steunt dit netwerk, omdat het kans wil bieden aan de wooncoöperaties als meest vergaande vorm van zelfbeheer.

Regeerakkoord over huursector
Op de rest van de plannen in het regeerakkoord over de huurmarkt is een hoop af te dingen. Zo wordt er bezuinigd op de huurtoeslag en wordt er veel te weinig gedaan aan het verbeteren van de betaalbaarheid van het huren en het isoleren van huurwoningen.

Bron: woonbond.nl

Huurders dupe regelingen multinationals--

Een nieuwe belastingmaatregel uit het regeerakkoord gaat corporaties en hun huurders flink wat kosten. Het gaat om een bedrag dat kan oplopen tot zo’n 400 miljoen euro.

Het kabinet Rutte III wil meer internationale bedrijven naar Nederland lokken door de vennootschapsbelasting te verlagen. Dat betekent dat er minder geld naar de schatkist vloeit. Dit verlies aan belastinginkomsten compenseert het kabinet door de verliesrekening te versoberen en door de mogelijkheid tot renteaftrek te beperken. Dit zijn maatregelen die woningcorporaties flink in de portemonnee treffen.

Regel bedoeld voor multinationals
Vooral de beperking van de renteaftrek hakt er volgens corporatiekoepel Aedes hard in. De aftrekbeperking is weer bedoeld om belastingontwijking door internationale bedrijven tegen te gaan. Maar daar vallen woningcorporaties uiteraard niet onder. ´Het kan niet de bedoeling zijn huurders en woningzoekenden te duperen met een maatregel die bedoeld is voor internationale bedrijven,´ reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping. ´We roepen de coalitie op hier opnieuw naar te kijken. Deze extra belasting leidt ertoe dat corporaties minder ruimte hebben om de huren te verlagen en de woningnood aan te pakken.´

Opnieuw verkapte belasting huurders
De Woonbond vindt het onbestaanbaar dat huurders opnieuw indirect worden belast voor het wonen in een sociale huurwoning. De afgelopen jaren hebben huurders door de verhuurderheffing bovenmatig veel bijgedragen aan het oplossen van de crisis. In plaats van het afschaffen van deze huurdersbelasting van 1,7 miljard per jaar, zouden huurders nu nog meer aan de schatkist bijdragen. De Woonbond wil snel duidelijkheid over de situatie.

Bron: woonbond.nl

Huurwijzer 3 over ‘gasloos wonen’--

16 oktober 2017

Het najaarsnummer van Huurwijzer, woonmagazine van de Woonbond voor individuele huurders, staat in het teken van ‘gasloos wonen’. In 2050 moeten alle woningen energieneutraal zijn en dus van het gas af.

Diverse woningcorporaties experimenteren met het ombouwen van energieverspillende (eengezins)woningen naar nul-op-de-meterwoningen. Hoe die eruit zien leest u in dit nummer. Verder in dit 36 pagina’s dikke nummer een achtergrondverhaal over de commerciële sector en het sterk oprukkende ‘middenhuursegment’. Zijn huren van 710 tot 1.000 euro wel betaalbaar voor de middeninkomens waarvoor ze bedoeld zijn?

Wonen in een tiny house
In de rubriek ‘Ongewoon wonen’ gaan we langs bij mensen die bijzonder wonen. Voor deze aflevering bezochten we Ecodorp in Bergen, waar Leon Vergouw een tiny house (van 18 m2) bouwde voor zijn ex-vrouw Anna Spohr en hun zoon Nilay.

Hoffelijk wonen in Kerkelanden
Voor de rubriek ‘Beste buurtjes’ brachten we een bezoek aan de wijk Kerkelanden in Hilversum die dit jaar 50 jaar bestaat.

Praktische informatie
Praktische informatie over huren vindt u in de rubrieken ‘Huurkunde’ (over huurtoeslag), de ‘Huurderslijn’ (antwoord op vragen die aan de Huurderslijn van de Woonbond worden gesteld), ‘Huisraad & Groene vingers’ (de nieuwe huis, tuin en keukenrubriek) en de test uit de Consumentengids van september over vaatwastabletten.

Koken met De Voorde
In de rubriek ‘Koken met lezers’ namen we een kijkje in de keuken van ouderenwoongemeenschap De Voorde in Amsterdam, waar de bewoners iedere woensdag gezamenlijk eten. Dit keer stond een heerlijke lasagneschotel op het menu.

Wanneer krijgt u Huurwijzer?
Persoonlijke leden van de Woonbond ontvangen automatisch vier keer per jaar Huurwijzer in hun brievenbus. U kunt ook een jaarabonnement nemen. Een aantal huurdersorganisaties hebben een achterbanabonnement en laten Huurwijzer bij hun leden bezorgen. Wilt u meer weten over het achterbanabonnement? Neemt u dan contact op met de redactie via 020-5517700.

Huurpeil, vakblad voor de huursector
Voor de inhoudelijk wat zwaardere artikelen over huren en huurbeleid kunt u terecht bij Huurpeil, vakblad voor de huursector, de andere kwartaaluitgave van de Woonbond. Op dit tijdschrift, dat onder meer wordt verspreid onder de lidorganisaties van de Woonbond, kunt u ook een abonnement nemen.

Bron: woonbond.nl