Nieuws

Te hoge stookkosten bij blokverwarming--

27 november 2017
Warmtewet

Veel woningen hebben blokverwarming, een vorm van collectieve verwarming waarbij een geheel wooncomplex verwarmd wordt met één ketel.

Bij blokverwarming wordt niet excact gemeten hoeveel iemand verbruikt, maar worden de kosten met een verdeelsleutel verdeeld.

Welbions
In Hengelo trokken huurders aan de bel vanwege problemen met de blokverwarming. Veel huurders moesten hoge bedragen bijbetalen. Woningcorporatie Welbions schakelde daarom adviseur Siem Goede van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum in om de blokverwarming te onderzoeken.

Radiatormeters en ongelijke verdeling stookkosten
Uit het onderzoek bleek onder meer dat de voetventielen van nieuwe radiatoren niet goed waren afgesteld. Daardoor loopt het warme water snel door de radiator en de leidingen en worden de leidingen warm. De onderste woningen hoeven daarom nooit de radiator aan te zetten omdat de leidingen genoeg warmte afgeven. De bovenste woningen, waar minder leidingen zitten, moeten de radiator wel aanzetten en krijgen daarom een fors deel van de totale stookkosten voor hun rekening. Er wordt bij blokverwarming vaak gebruik gemaakt van zogenaamde ‘radiatormeters’. Deze meten niet de warmteafgifte door de leidingen, maar alleen bij de radiator. Op basis van het onderzoek heeft Welbions enkele technische verbeteringen uitgevoerd.

Kijk naar het hele systeem
´Bij problemen met blokverwarming is het van belang goed naar het hele systeem te kijken. Want het technische probleem zit vaak op een andere plek dan het appartement van de bewoner die er last van heeft,’ aldus Goede. ‘Een goed functionerende blokverwarming bespaart energie en verhoogt het wooncomfort.’

Bron: woonbond.nl

Ministerie neemt regie woningbouw--

De jaarlijkse rapportage Staat van de Woningmarkt is onlangs door minister Ollongren naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister erkent in de begeleidende brief de noodzaak voor het versnellen van de woningbouw en de verduurzaming van de woningvoorraad.

De betaalbaarheid van de huursector krijgt in de brief weinig aandacht. Terwijl de huurprijzen onder het vorige kabinet fors zijn gestegen en veel huurders tegen te hoge huurprijzen aanlopen.

Versnellen woningbouw
Om de woningbouw te versnellen, neemt het Rijk de komende jaren een regisserende rol, schrijft Ollongren aan de Tweede Kamer. Ze wil met stedelijke regio’s ambitieuze afspraken maken over het versnellen van nieuwbouw. Ook de transformatie van gebouwen naar woningen kan daar een rol in spelen.

Landelijk overleg
De minister wil ook een landelijk overleg met koepelorganisaties over de woningmarkt. De Woonbond werkt hier graag aan mee. De grote problemen met de betaalbaarheid van huurwoningen en het aanpakken van de woningnood staan daarbij voor ons centraal. Het aanpakken van de hoge woonlasten van huurders is nu nog een blinde vlek in het beleid.

‘Middenhuur’
Het regeerakkoord geeft prioriteit aan de zogenoemde ‘middenhuur’. Dit zijn woningen die qua prijs aan het begin van de vrije sector liggen. In de brief aan de Tweede Kamer geeft de minister aan hier met lokale overheden afspraken over te gaan maken. Een recent onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving onderstreept nog eens dat veel middeninkomens helemaal geen huren in de vrije sector kunnen betalen. Ook de minister lijkt hier oog voor te hebben. ‘Wat deze groepen middeninkomens kunnen besteden aan wonen varieert aanzienlijk’, schrijft ze aan de Kamer. ‘Dit onderstreept de noodzaak van een gevarieerd aanbod aan woningen, passend bij ieders financiële mogelijkheden.’

De Woonbond vindt het verstandig om maatregelen te nemen om huurprijzen in de vrije sector aan banden te leggen, maar ziet dat veel middeninkomens in de sociale sector thuis horen.

Verduurzaming
Er moet veel gebeuren om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen, beaamt Ollongren. Er moeten jaarlijks 200.000 woningen worden verduurzaamd en 30.000 tot 50.000 woningen ‘aardgasvrij’ worden gemaakt. Nieuwbouw moet aan het eind van de kabinetsperiode in de regel niet meer met aardgas worden verwarmd.

Bron: woonbond.nl

Laat huurders niet de dupe worden van energiebelasting--

Het verhogen van de energiebelasting kan een prima prikkel tot verduurzaming zijn, maar mag niet ten koste gaan van lage inkomens en huurders in een slecht geïsoleerde woning.

De Woonbond vindt dan ook dat lage inkomens extra moeten worden gecompenseerd en wil extra maatregelen voor de grote groep huurders in een slecht geïsoleerde huurwoning. Zij zien hun energierekening stijgen terwijl ze hier niets tegen kunnen doen.

Bijna miljoen slecht geïsoleerde huurwoningen
‘We zien dat bijna een miljoen huurwoningen echt onder de maat zijn qua energieprestatie, de huurders die daar in zitten betalen straks de rekening, maar kunnen daar zelf niks aan doen,’ zegt Woonbonddirecteur Ronald Paping in het NOS journaal.

Stijgende stookkosten
In diezelfde uitzending van het NOS journaal geeft Jacques Van Druenen een rondleiding door zijn slecht geïsoleerde huurwoning. Hij heeft zonnepanelen, maar mag die van zijn verhuurder niet op het dak plaatsen. Van Druenen ziet zijn toch al hoge stookkosten zo alleen maar oplopen. ‘Ik kan alleen maar betalen.’ Heeft u ook een slecht geïsoleerde woning en hoge stookkosten? U kunt dit melden op het Meldpunt Huuralarm van de Woonbond.

Bron: woonbond.nl

Commerciële verhuurders verhoogden huur meer dan corporaties--

De huren stegen op 1 juli gemiddeld met 1,1%, 0,8% meer dan de inflatie over 2016. De huren in de commerciële sector gingen harder omhoog dan in de corporatiesector.

Woningcorporaties verhoogden de huren voor zittende huurders met gemiddeld 0,6%, minder dan de huurstijging van 1,0% in 2016. Huurders in de commerciële sector kregen een aanzienlijk grotere huurverhoging: 2,4%, 0,4% meer dan in 2016. De commerciële huursector omvat ruim een kwart van de totale huurwoningenvoorraad.

Jaarlijkse monitor
Dat staat in de Monitoring huurbeleid 2017, die adviesbureau Companen heeft gemaakt in opdracht van het ministerie van BZK. Companen monitort al jarenlang de huurverhoging op 1 juli.

Gluurverhoging
Corporaties zijn dit jaar terughoudend geweest met huurverhogingen bij huurders met een laag inkomen. Zij zagen de huur met gemiddeld 0,5% stijgen. De huurverhoging bij huurders met een hoog inkomen bedroeg 2,0%. Commerciële verhuurders houden minder rekening met het inkomen. Huurders met een laag inkomen kregen een huurverhoging van 2,3% en huurders met een hoog inkomen 2,7%. In de gereguleerde huurwoningenvoorraad is bij ruim driekwart (76%) van de woningen de huur verhoogd, bij 19% bleef de huur gelijk en bij 5% werd de huur verlaagd.

Huurverhoging na verhuizing
Bij 77% van de bewonerswisselingen werd de huur voor de nieuwe huurder verhoogd en bij bijna een kwart van de vrijkomende huizen werd de huur juist verlaagd. Volgens Companen heeft waarschijnlijk de eis aan corporaties om woningen passend toe te wijzen aan huishoudens die recht hebben op huurtoeslag, een grote rol gespeeld.

Gemiddeld 72% van het maximum
Gemiddeld lag de feitelijke huur op 72% van de maximaal toegestane huur (op basis van het woningwaarderingsstelsel). De ruimte tussen de feitelijke en de maximale huur verschilt echter aanzienlijk per type verhuurder. Corporaties vragen gemiddeld 71% van het maximum en commerciële verhuurders 85%.

Bron: woonbond.nl

Welkom in de wijk!--

21 november 2017

Download hier de folder,

Wethouders willen meer kunnen doen tegen huisjesmelkers--

Wethouders willen meer mogelijkheden om huisjesmelkers aan te pakken. Dat blijkt uit een brandbrief die wethouders uit twaalf studentensteden aan minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren hebben gestuurd.

Huisjesmelkers maken misbruik van schaarste door veel te hoge huurprijzen te vragen. Daarnaast zijn er veel klachten over intimidatie door verhuurders wanneer huurders klagen over de te hoge huur of gebrekkig onderhoud.

Huisjesmelkers harder aanpakken
De wethouders willen dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om huisjesmelkers aan te pakken. Zoals het opleggen van dwangsommen en boetes wanneer huisjesmelkers de regels overtreden.

Breed draagvlak
De brief is ondertekend door wethouders uit Amsterdam, Delft, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Wageningen. De Landelijke Studentenvakbond staat achter de oproep. Ook de Woonbond is voor het effectiever aanpakken van huisjesmelkers.

Bron: woonbond.nl

Symposium voor huurders en toezichthouders--

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en de Woonbond willen graag weten hoe huurdersorganisaties en toezichthouders het onderlinge contact ervaren.

Voor bestuursleden van huurdersorganisaties en voor toezichthouders bij woningcorporaties staat een digitale enquête klaar. De resultaten van die enquête worden dinsdag 28 november gepresenteerd op een symposium dat Woonbond en VTW samen organiseren.

Symposium ‘De verbinding verbeterd’
Met de komst van de Woningwet 2015 kregen huurdersorganisaties meer invloed op het volkshuisvestelijk beleid van woningcorporaties én op het toezicht daarop door de Raad van Commissarissen. Heeft de Woningwet bijgedragen aan een betere verbinding tussen huurders en toezichthouders? Dit en meer wordt besproken op het symposium ‘De verbinding verbeterd’.

Aanmelden symposium
U kunt nog aanmelden voor het symposium. Bestuursleden van huurdersorganisaties die lid zijn van de Woonbond nemen gratis deel. Kunt u niet deelnemen, maar wilt u wel uw mening geven over het contact tussen uw huurdersorganisatie en de Raad van Commissarissen van uw woningcorporatie? Vul dan uiterlijk 22 november de enquête in.

Bron: woonbond.nl

Opnieuw uitstel uitspraak rechtszaak--

De uitspraak in de rechtszaak tegen de Gluurverhoging is uitgesteld tot 27 december. Dat heeft de rechtbank in Den Haag laten weten. De uitspraak werd eigenlijk 15 november verwacht.

Een rechtbank kan besluiten een uitspraak aan te houden wanneer er bijvoorbeeld meer tijd nodig is. Het is de tweede keer dat de uitspraak is aangehouden.

Rechtszaak Gluurverhoging
De Woonbond eist in de rechtszaak een einde aan het verstrekken van inkomensgegevens aan verhuurders door de Belastingdienst en wil de inkomensafhankelijke huurverhogingen terugdraaien. Het gaat naar schatting om een bedrag van 365 miljoen euro. Door het verstrekken van inkomensgegevens schendt de Belastingdienst de privacy van huurders. Begin 2016 oordeelde de Raad van State al dat de Belastingdienst deze inkomensverklaringen nooit had mogen verstrekken.
U kunt meer lezen over de rechtzaak in het webdossier ‘Rechtszaak Gluurverhoging’ van de Woonbond.

Forse huurprijzen
De Woonbond is vanwege de privacyschending van huurders altijd tegen de Gluurverhoging geweest. Maar ook zorgen de extra hoge huurverhogingen ervoor dat bescheiden middeninkomens tegen forse huurprijzen aanlopen. Geldt dat ook voor u? Meld het op het Meldpunt Huuralarm van de Woonbond. Deze meldingen helpt de Woonbond in het duidelijk maken van de problemen waar huurders tegenaan lopen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bracht onlangs een rapport uit waaruit bleek dat bijna de helft van de middeninkomens helemaal geen huurprijs boven de sociale huurgrens (€710,68) kunnen betalen.

Collectieve zaak
De Woonbond stuurt aan op een collectieve regeling voor alle gedupeerde huurders. Huurders hoeven zich hier niet voor aan te melden. Huurders die de rechtszaak willen steunen, kunnen uiteraard wel lid worden. Als lid steunt u de Woonbond in zijn werk als belangenbehartiger voor hurend Nederland.

Bron: woonbond.nl

Huren vrije sector onbetaalbaar voor middeninkomens--

Huurwoningen in de vrije sector zijn voor veel huishoudens met een lager middeninkomen niet te betalen. Dat blijkt uit een onderzoek wat 13 november verscheen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het PBL waarschuwt dat deze mensen tussen wal en schip dreigen te vallen, doordat ze door hun inkomen vaak net niet meer in de sociale huursector terechtkunnen.

Middeninkomen uit sociale sector gejaagd
Van de huishoudens met een middeninkomen die in een sociale huurwoning van een corporatie wonen, kan bijna de helft geen huurprijs betalen die boven de sociale huurgrens ligt. Toch kunnen middeninkomens sinds 2013 een hogere huurverhoging krijgen. Deze inkomensafhankelijke huurverhoging is ingevoerd om de middeninkomens de sociale huursector uit te jagen. De Woonbond is tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging of ‘Gluurverhoging’. De privacy van huurders wordt geschonden omdat elk jaar inkomensgegevens worden gedeeld met verhuurders, en bescheiden middeninkomens lopen tegen torenhoge huurprijzen aan. Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Wat ons betreft moeten middeninkomens ook terechtkunnen in de sociale huursector. Dit uitrookbeleid moet echt van tafel.’

Rechtszaak Gluurverhoging
Om inkomensafhankelijke huurverhogingen te kunnen vragen wordt ook op grote schaal privacy van huurders geschonden. De Belastingdienst deelt hiervoor inkomensgegevens met verhuurders. Eerder oordeelde de Raad van State al dat dat niet mocht. De Woonbond heeft een rechtszaak lopen tegen belastingdienst en verhuurderskoepels over de ‘Gluurverhoging’. Op 27 december wordt er een uitspraak verwacht.

PBL: verleng ruimere toewijzing
Corporaties kunnen tot 2021 10% van de vrijkomende woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen € 36.135 en € 40.349. Het PBL vindt dat er moet worden gedacht aan een verlenging van de verruimde toewijzingsmogelijkheden in de sociale huursector.

Bron: woonbond.nl

Energiecoaches voor huurders in Drenthe--

Voor steeds meer Drentse huurders staat straks een Energiecoach klaar, een vrijwilliger die thuis advies geeft over energiebesparing. Negen kersverse coaches ontvingen vorige week hun certificaat. Zij werden opgeleid door de Woonbond.

Ruim een jaar geleden ondertekenden zeventig organisaties en bedrijven de Drentse Energiedeal. De ondertekenaars willen dat alle Drentse woningen in het jaar 2040 energieneutraal zijn. Dat is dus tien jaar eerder dan in het Nationale Energieakkoord is afgesproken.

Drentse Energiedeal
Dankzij de Drentse Energiedeal zijn er diverse projecten gestart: één van die projecten gaat over de inzet van energiecoaches. Binnen dat project worden tientallen Drentenaren tot coach opgeleid, zodat zij andere bewoners op een laagdrempelige manier enthousiast kunnen maken voor energiebesparing.

Eerste groep coaches opgeleid
Huurdersplatform ‘Mit En Veur Mekaor’, actief voor huurders van Woningcorporatie Actium, zocht samen met de Woonbond naar bewoners die coach willen worden. Dankzij geld dat de provincie Drenthe in het project steekt was het mogelijk deze bewoners op te laten leiden door het Woonbond Kennis- en Adviescentrum.

Ook energiecoach worden?
Begin 2018 start er opnieuw een training voor Drentenaren die energiecoach willen worden. Hebt u interesse om mee te doen? Neem voor meer informatie contact op met Jaap van Leeuwen, bereikbaar via 020-5517739 / bespaar@woonbond.nl

Bron: woonbond.nl