Nieuws

Geef vrijesectorhuurders toegang tot Huurcommissie--

29 januari 2018

De Woonbond pleit voor het openstellen van de Huurcommissie voor huurders in de vrije sector. 24 januari debatteerde de Kamer over de wetswijziging ter modernisering van de Huurcommissie.

Nu is het zo dat alleen huurders in de gereguleerde huursector een procedure kunnen starten bij de Huurcommissie over onderhoud of te hoge servicekosten. Terwijl hier in de vrije sector uiteraard ook geschillen over bestaan.

‘Ouderwets onderscheid’
In een brief aan de Kamer spreekt de Woonbond van een ‘ouderwets onderscheid’. Tegenwoordig hebben steeds meer sectoren (ook pure marktsectoren) een vorm van buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Het is vreemd deze optie voor huurders op de vrije huurmarkt niet te bieden, waardoor zij bij een geschil alleen naar de rechter kunnen. Het moderniseren van de Huurcommissie biedt dé gelegenheid om dit recht te zetten.

Onafhankelijkheid Huurcommissie in het geding
De Woonbond heeft ook kritiek op de bezuiniging op de Huurcommissie. In het huidige voorstel gaan verhuurders de werkzaamheden van de Huurcommissie voor een groot deel bekostigen. De Woonbond vreest voor de onafhankelijke positie van de Huurcommissie als deze in de toekomst door verhuurders wordt gefinancierd. Dit geeft verhuurders de mogelijkheid om te sturen op de begroting en de koers van de Huurcommissie, waar zij een direct financieel belang bij hebben. De onafhankelijkheid van de Huurcommissie is in het huidige voorstel dan ook niet gewaarborgd.

Uitbreiden takenpakket
De Woonbond is positief over het uitbreiden van het takenpakket van de Huurcommissie. De Huurcommissie gaat namelijk ook bemiddelen in geschillen tussen huurder en verhuurder.

Haast wetsvoorstel
De Woonbond heeft er grote problemen mee dat het wetsvoorstel op zo’n korte termijn behandeld wordt, nadat het eerst ruim een jaar in de ijskast heeft gestaan. Vanuit de huursector is er veel verzet tegen onderdelen van het wetsvoorstel. Het zou dan ook niet meer dan logisch zijn om de Woonbond en verhuurderspartijen in de gelegenheid te stellen om, bijvoorbeeld in een rondetafelgesprek, de consequenties van dit voorstel duidelijk te maken.

Zaterdag 27 januari was dit onderwerp een item in het BNN/Vara programma Kassa.

Bron: woonbond.nl

Aangepaste woning niet of te laat beschikbaar--

Huurders die een woningaanpassing nodig hebben krijgen dat via de gemeente maar moeizaam geregeld. Dat blijkt uit resultaten van een door patiëntenorganisaties georganiseerde meldactie en uit meldingen bij de Woonbond.

Patiëntenfederatie Nederland, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Ieder(in) hielden een meldactie  onder mensen met een aandoening of beperking. Zij riepen mensen op om ervaringen te melden met gemeentelijk beleid voor zorg en ondersteuning. Ruim 8000 mensen reageerden.

Lang wachten op de juiste hulp
Uit de meldactie blijkt dat het voor veel mensen lastig is om bij het gemeentelijke WMO-loket hulp te krijgen. Een derde van de deelnemers aan de meldactie kreeg daar nul op rekest. Van de deelnemers die wel hulp kregen, blijkt een groot deel ontevreden. Voor 35% kwam de hulp te laat. Dit speelt vooral bij melders die moesten verhuizen naar een aangepaste woning of die een woningaanpassing nodig hadden. 60% van deze groep melders kreeg te laat hulp.

Aanpassen te duur, verhuizen onmogelijk
Woningaanpassingen -zoals een traplift of bredere deuren- vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wie een aanpassing nodig heeft kan deze aanvragen bij de gemeente. Een aanvraag wordt lang niet altijd toegekend. Als aanpassen te duur blijkt krijgen mensen vaak het advies om te verhuizen naar een reeds aangepaste woning. In de praktijk is dat lastig, zeker voor huurders met een smalle beurs. Er zijn te weinig aangepaste woningen die betaalbaar zijn.

Meldingen bij de Woonbond
Ook bij de Woonbond komen regelmatig meldingen binnen over niet toegekende aanvragen voor woningaanpassingen en het tekort aan geschikte woningen. Mensen met beperkingen worden van het kastje naar de muur gestuurd. Vaak is onduidelijk of ze bij de gemeente of bij de verhuurder moeten aankloppen om een woningaanpassing geregeld te krijgen.

Wettelijk initiatiefrecht
Als een woning al wordt aangepast, gebeurt dat in veel gevallen dus te laat. Bijvoorbeeld als de bewoner al in een verpleeghuis is beland. Daarom wil de Woonbond dat het voor huurders makkelijker wordt om zelf het initiatief te nemen voor een woningaanpassing. Het door de Woonbond bepleitte ‘wettelijk initiatiefrecht voor huurders’ kan daar bij helpen. Dan kunnen huurders die met een redelijk voorstel komen afdwingen dat er een aanpassing komt.

Meer aangepaste woningen nodig
Volgens de Woonbond moet ook het aanbod aan betaalbare geschikte woningen worden vergroot. Over het aantal benodigde woningen en de huurprijs daarvan kunnen gemeenten en huurdersorganisaties afspraken maken met woningcorporaties. Die kunnen in lokale prestatieafspraken worden vastgelegd.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay

Ophef over verkwanselen over Utrecht’s corporatiebezit--

Woningcorporaties Mitros en Portaal hebben op het Utrechtse Kanaleneiland 252 appartementen ‘weggegeven’ aan het overheidsfonds van Qatar en de Zwitserse Wall Street-bank Credit Suisse. Dat schrijft journalist Cees Grimbergen op de onderzoekswebsite Follow The Money.

Het verhaal heeft in Utrecht voor veel commotie gezorgd, en ook in de Tweede Kamer worden vragen aan minister Ollongren voorbereid. De Autoriteit woningcorporaties stelt een onderzoek in.

Groot renovatieplan
Kanaleneiland was een Vogelaarwijk, die kampte met achterstallig onderhoud en een eenzijdige bevolkingssamenstelling. Om er een meer gemengde wijk van te maken werd een groot renovatieplan opgesteld. Hiervoor werd een BV opgericht, GEM Kanaleneiland, waarin de gemeente, de twee corporaties en bouwbedrijf Heijmans samenwerkten.

Voor 0 euro doorgesluisd
Eind 2015 duikt investeerder Aventicum op, een combinatie van Credit Suisse en het overheidsfonds uit Qatar. Deze wil de woningen overnemen en renoveren. Ook betalen ze 9 miljoen euro om de binnentuinen en de bestrating rondom de flats aan te pakken. De woningen worden voor 0 euro door Mitros en Portaal doorgesluisd naar GEM Kanaleneiland BV, en vervolgens naar Aventicum. De renovatiekosten van de flats worden door GEM Kanaleneiland geschat op zo’n 19 miljoen euro.

Winst 23 miljoen euro
Vervolgens worden de vier flats gesplitst in 252 afzonderlijke ‘appartementsrechten’. Dat betekent dat de woningen per stuk kunnen worden verkocht, waarmee de investering veel meer waard is geworden. En dat is het moment waarop Aventicum gaat cashen. Alle appartementen worden voor 51 miljoen euro verkocht aan de Canadese vastgoedbelegger Capreit en aan LLS Capital Amsterdam. De winst voor Aventicum bedraagt daarmee (51 min 19 min 9 is) 23 miljoen euro.

Spoeddebat gemeenteraad
Op 1 februari zal de gemeenteraad van Utrecht een spoeddebat houden over de zaak. Vragen die beantwoord moeten worden: hoe kan het dat maatschappelijk bezit van woningcorporaties zo gemakkelijk (en voor niets) wordt overgedaan aan beleggers? Maar ook: hoe wordt voorkomen dat huurders op gaan draaien voor de hoge rendementen die deze beleggers behalen? De huren van de gerenoveerde appartementen liggen nu al rond de 950 euro per maand. En er bestaan geen afspraken met de nieuwe eigenaren om te zorgen dat huurverhogingen op Kanaleneiland binnen de perken blijven.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Let op post over WOZ-waarde--

Huurders ontvangen binnenkort een nieuwe ‘WOZ-beschikking’ van de gemeente. Huurt u een sociale huurwoning? Bekijk de post dan goed. De ‘maximaal toegestane huurprijs’ van uw woning hangt mede af van de WOZ-waarde die wordt vermeld.

Gemeenten stellen de WOZ-waarde van woningen ieder jaar opnieuw vast. De meeste huurders ontvangen in de eerste maanden van 2018 post over de WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2017. Tegen die waarde kunt u bezwaar maken. Dat kan tot zes weken na ontvangst van de beschikking.

Bezwaar maken kan lonen
Voor huurders van sociale huurwoningen kan het lonen om bezwaar te maken tegen een hoge WOZ-waarde. Als het bezwaar succesvol is gaat de ‘maximaal toegestane huurprijs’ van de woning omlaag. Met de huurprijscheck van de Huurcommissie kunt u berekenen hoeveel punten uw woning heeft en wat de maximaal toegestane huurprijs is die daarbij hoort. Hoe lager de WOZ-waarde, hoe minder punten. En hoe lager de maximaal toegestane huurprijs.

Huurverlaging kan gevolg zijn
Betaalt u op dit moment al een huurprijs die dicht in de buurt komt van wat maximaal is toegestaan? Dan loont bezwaar maken zeker de moeite. Een lagere WOZ-waarde kan dan zorgen voor een ‘maximaal toegestane huurprijs’ die lager is dan de huur die u nu betaalt. Uw verhuurder moet dan huurverlaging geven. Als uw verhuurder dit weigert kunt u via de Huurcommissie huurverlaging afdwingen.

Geen post ontvangen? Bekijk website gemeente
Niet iedere gemeente verstuurt de WOZ-beschikking op hetzelfde moment. Op de website van uw gemeente kunt u nakijken op welk moment uw gemeente dat gaat doen. Ook leest u daar wat u kunt doen als u de beschikking niet op tijd krijgt.

Belang controle WOZ-waarde nog weinig bekend
Uit onderzoek van de WOZ-waarderingskamer bleek vorig jaar dat slechts 13% van de huurders de gemeentelijke post over de WOZ-waarde zorgvuldig bekijkt. Veel huurders laten de post over WOZ-waarde zelfs helemaal ongelezen. Aan de informatievoorziening over het belang van de WOZ-waarde voor huurders valt dus nog wel wat te verbeteren.

Hoe kunt u bezwaar maken?
De Woonbond heeft op een rijtje gezet waar u als huurder op moet letten om te kijken of u succesvol bezwaar kunt maken tegen een hoge WOZ-waarde. Ook is er  een gratis modelbrief voor het maken van bezwaar. Huurders die lid zijn van de Woonbond kunnen met vragen ook terecht bij de Huurderslijn.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Woonbond pleit tegen hogere eigen bijdrage huurtoeslag--

21 januari 2018

De Woonbond is tegen de aanpassingen van de huurtoeslag, zoals die in het Regeerakkoord staan. Dat heeft de Woonbond laten weten in een reactie aan het ministerie op de voorgestelde wetswijzigingen.

Het gaat om twee wijzigingen, het verhogen van de eigen bijdrage van huurtoeslagontvangers en het afschaffen van de harde inkomensgrenzen voor de huurtoeslag.

Eigen bijdrage omhoog
Het kabinet wil dat de eigen bijdrage (het deel van de huur dat huurtoeslagontvangers volledig zelf betalen) sneller stijgt de komende jaren. Dit gebeurt door de zogenaamde ‘KAN-bepaling’ af te schaffen. Deze KAN-bepaling zorgt ervoor dat de eigen bijdrage elk jaar stijgt met óf de gemiddelde huurverhoging óf de ontwikkeling van de bijstand. De laagste van deze stijgingen geldt ook voor de stijging van de eigen bijdrage. Het kabinet wil dat eigen bijdrage of ‘normhuur’ nu altijd mee gaat stijgen met de gemiddelde huurverhoging. Huurtoeslagontvangers gaan er hierdoor op achteruit. De bescherming tegen hoge huurstijgingen voor lage inkomens neemt af door de eigen bijdrage mee te laten stijgen met de stijging van de huren. Het kabinet wil zo op termijn 138 miljoen euro bezuinigen op de huurtoeslaguitgaven. Per huurtoeslagontvanger een verslechtering van zo’n €92,- per jaar.

Vervallen harde inkomensgrenzen
De Woonbond is wel voor het laten vervallen van de harde inkomensgrenzen voor de huurtoeslag. Nu is het zo dat huurders die een euro boven de voor hen geldende inkomenseis verdienen, het recht op huurtoeslag verliezen. Dat betekent een harde inkomensdaling. Door de huurtoeslag bij een stijgend inkomen geleidelijk af te laten lopen, wordt dit voorkomen.

Per saldo verslechtering van de huurtoeslag
Beide voorstellen staan in één wetswijziging. De Woonbond pleit dan ook tegen de combinatie van wijzigingen, omdat die per saldo een forse verslechtering van de huurtoeslag betekent. Dit raakt vooral de huurders die amper kunnen rondkomen hard. Gezien de verwachte economische meevallers waardoor het huurtoeslagbudget waarschijnlijk minder zal stijgen, is het ook helemaal niet nodig om te bezuinigen op de individuele huurtoeslag.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Te weinig oog voor huurders in aardbevingsgebied--

Huurders in het aardbevingsgebied worden geconfronteerd met immateriële schade en lopen op tegen ingrijpende renovatieplannen waar ze weinig invloed op hebben. Ook is het voor huurders onduidelijk op welke termijn hun woningen worden versterkt.

Dat liet Woonbondconsulent voor de provincie Groningen Sylvo Gaastra weten op radio 1.

Deltaplan aanpak sociale woningbouw
Gaastra riep op tot een Deltaplan waarin de corporaties die actief zijn in het aardbevingsgebied komen tot een duidelijke planning voor het versterken en verduurzamen van duizenden sociale huurwoningen. ‘Er zijn ongeveer 20.000 woningen die aangepakt moeten worden. Het tempo is bijzonder laag.‘ Huurders moeten vervolgens ook goed betrokken worden bij de renovatie van hun woning. Gaastra: ‘Dat is een forse operatie waarbij huurders weken, soms maanden in een bouwproject wonen.’

Symposium huurders aardbevingsgebied
In samenwerking met HuurdersPlatform Aardbevingen Groningen (HPAG) organiseert de Woonbond op vrijdag 16 februari het symposium ‘Aardbevingen – de huurder in de knel’. Het symposium in Appingedam begint om 10.15 uur met o.a. de volgende sprekers: Ronald Paping, directeur van de Woonbond; Lex de Boer, directeur-bestuurder van woningcorporatie Lefier; Winfried de Haan, directeur van De Haan advocaten; en Suzanne Top, secretaris van het Groninger Gasberaad.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Huurders in bezwaar tegen commerciële plannen de Key--

Huurdersvereniging Arcade, de huurdersvereniging voor huurders van Amsterdamse corporatie De Key, is samen met zeven lokale Amsterdamse huurdersverenigingen in bezwaar gegaan de toestemming om honderden sociale huurwoningen over te hevelen naar een commerciële tak. Hiervoor is toestemming nodig van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en die moet hierbij ook de belangen van de huurders meewegen. Volgens HV Arcade heeft de Aw dat niet gedaan.

Woningen naar vrije sector
De Key brengt in één klap bijna 600 sociale huurwoningen onder bij de commerciële tak (Lieven de Stad). De belangen van zittende huurders die onder Lieven de Stad vallen, zijn onvoldoende gewaarborgd. Bij vrijkomen zullen deze woningen in de vrije sector verhuurd gaan worden aan jongeren. Gezinswoningen zullen dan aan deze doelgroep verhuurd worden op basis van ‘friends’-contracten. De gemeente en de huurders kunnen geen invloed meer uitoefenen op dit bezit. Ook vinden de huurdersverenigingen dat De Key met de nieuw ingeslagen koers haar verantwoordelijkheid om gezamenlijk met andere woningcorporaties ook op de langere termijn voldoende voorraad sociale huurwoningen te behouden voor Amsterdam uit de weg gaat.

Steun Woonbond
De Woonbond steunt de HV Ardcade in haar strijd tegen het plan van De Key. De inzet van ‘friends’-contracten drijft de huur van geliberaliseerde huurwoningen verder op en tijdelijke huurcontracten hollen de woonzekerheid van huurders uit.

Bron: woonbond.nl

Groningse woningcorporaties en huurders lopen mee in fakkeloptocht--

Veiligheid voorop, ook voor onze huurders. Met die boodschap liepen Groningse woningcorporaties, huurdersorganisaties en de Woonbond mee in de fakkeltocht die vrijdag 19 januari georganiseerd wordt door de Groninger Bodem Beweging. ‘Onze bewoners in het aardbevingsgebied wonen minder veilig dan de mensen in de rest van Nederland. Ook de bewoners in het aardbevingsgebied moeten veilig wonen in Nederland. Dat is prioriteit nummer 1. Bovendien is de versterkingsoperatie en de schade-afhandeling zo ingrijpend voor onze huurders dat dit steeds vaker gevolgen heeft voor de gezondheid van mensen.’

Met de deelname willen Groningse woningcorporaties, huurdersorganisaties en de Woonbond een statement maken richting de politiek. Hilde van Ree, directeur-bestuurder van woonstichting Groninger Huis, namens de corporaties: ‘Wij horen steeds meer verhalen van bewoners dat ze zich niet langer veilig voelen. Zij vragen zich af wie hun veiligheid garandeert. Een heel terechte vraag in onze ogen. De recente beving bij Zeerijp maakt het antwoord op die vraag nog urgenter.’

Ingrijpende versterkingsoperatie
Acht van de veertien Groningse corporaties hebben op dit moment direct te maken met de versterking van huurwoningen of sloop en nieuwbouw van huurwoningen. Van Ree: ‘In de eerste plaats zijn onze huurders daardoor gedupeerd. Dagelijks zien en horen wij allemaal hoe ingrijpend de versterkingsoperatie is voor onze huurders en natuurlijk ook voor de andere bewoners van het gebied. Mensen moeten huis en haard verlaten. Versterkingsprojecten lopen door welke omstandigheden dan ook uit. Met alle gevolgen van dien voor onze huurders. In de tweede plaats zijn wij als corporaties gedupeerd. Het gaat om ons woningbezit, waar soms maatregelen genomen worden en keuzes gemaakt worden waar wij niet achter staan.’

Snellere schade-afhandeling
Groningse corporaties en de Woonbond pleiten ook voor een snellere schade-afhandeling. Dat duurt nu veel te lang. ‘Ook wij vragen Den Haag daarom vaart te maken met het schadeprotocol. Wij als corporaties springen nu vaak in het gat, omdat de schade-afhandeling stilligt. En dat niet alleen. Wij willen duidelijkheid, zodat wij ook plannen kunnen maken voor de langere termijn. Die onduidelijkheid heeft al veel te lang geduurd.’

Meer aandacht voor huurders
‘Wij steunen de oproep vanuit Groningen voor minder gasverbruik en snel afhandelen van schade.’ aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘Maar we vragen meer aandacht voor de huurders in het aardbevingsgebied. Zij bezitten geen huis en tellen in de versterkingsopgave niet gelijkwaardig mee maar zij willen ook snel duidelijkheid over het dak boven hun hoofd. Daarom lopen we samen met huurdersorganisaties en corporaties mee met de fakkeltocht.’

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Kom naar het energiecafé in Utrecht--

Op vrijdagmiddag 16 februari organiseert de Woonbond een energiecafé in Utrecht. De noodzaak tot energiebesparing wordt breed gedeeld, maar hoe krijgt dat vorm in uw eigen gemeente en hoe krijgt u daar invloed op? Hoe zorgt u als huurdersorganisatie dat er ook oog is voor de betaalbaarheid: maatregelen nemen graag, maar huurders moeten niet de rekening betalen.

Om dat op de gemeentelijke agenda te krijgen en te houden is nodig dat de huurdersorganisatie na de gemeenteraadsverkiezingen actief aan de slag gaat.

Inspirerende sprekers
Deze bijeenkomst is een goede voorbereiding daarop: laat u inspireren door een bevlogen spreekster als Marian Minnesma, directeur van Urgenda. De organisatie die landelijk bekendheid kreeg doordat zij het klimaatproces wonnen tegen de Nederlandse Staat. De rechter gaf Urgenda gelijk dat de overheid te weinig deed om de broeikasgassen terug te dringen. Inmiddels probeert Minnesma ook de politiek mee te krijgen; die moet immers de voorwaarden scheppen om tot verduurzaming te komen. Zij deelt haar ervaringen met u.

De praktijk van het lobbyen zelf ervaren
U kunt ook zelf aan de slag op deze bijeenkomst: in een interactief programmaonderdeel kunt u ervaren hoe u succesvol kunt lobbyen bij de gemeente. Hoe laat u politieke partijen weten wat u nodig vindt voor de lokale huurmarkt en hoe zorgt u ervoor dat dit straks in de nieuwe Woonvisie terug te vinden is? Hoe zorgt u voor blijvend contact met politici? U krijgt tips en suggesties voor afspraken van twee ervaren Woonbond beleidsadviseurs, Rutger Groot Wassink en Erik Maassen. U kunt zich hier aanmelden voor het energiecafé.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Meer huurders aangesloten bij woonbond--

14 januari 2018

In 2017 zijn er 1.646.869 hurende huishoudens aangesloten bij de Woonbond. Een groei van ruim 8.000 huishoudens ten opzichte van 2016.

Ook voorgaande jaren groeide de achterban. Eind 2015 stond de teller nog op 1.585.012 aangesloten hurende huishoudens.

Huurdersorganisaties en persoonlijke leden
De Woonbond kent zowel persoonlijke leden als lidorganisaties. Huurders zijn persoonlijk lid om gebruik te kunnen maken van de diensten van de Woonbond, zoals bijvoorbeeld de Huurderslijn, en om de woonbond te steunen in de landelijke lobby. Huurdersorganisaties zijn vooral lid om de landelijke lobby te steunen en vanwege de ondersteuning van de bond in het werk van de huurdersorganisatie. Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Het is goed om te zien dat jaar op jaar meer huurders de weg naar de Woonbond weten te vinden. Een mooie waardering van ons werk.’

Bron: woonbond.nl