Nieuws

Sociale huurder nog steeds financier van commerciële projecten--

25 februari 2018

Minder betaalbare huurwoningen en een nieuwe subsidiestroom van de sociale naar de commerciële tak van woningcorporaties. Dat is het wrange effect van het scheiden van corporatiebezit in een sociaal en een commercieel deel.

Mislukte commerciële avonturen waar de volkshuisvesting voor moet bloeden. Ten tijde van de Parlementaire Enquête Woningcorporaties vond iedereen dat dit afgelopen moest zijn. Daarom hebben woningcorporaties hun bezit de afgelopen tijd moeten scheiden in een sociaal (DAEB) en een commercieel (niet-DAEB) deel. Die scheiding was bedoeld om te voorkomen dat commerciële avonturen straks opnieuw een gevaar kunnen opleveren voor de maatschappelijke activiteiten.

Sectorbeeld woningcorporaties
Sinds 1 januari 2018 is de scheiding formeel rond en zijn de gevolgen in grote lijnen bekend. Die worden beschreven in het Sectorbeeld Woningcorporaties 2017, een publicatie van de Autoriteit Woningcorporaties. Heeft de scheiding er inderdaad voor gezorgd dat sociale huurders niet meer opdraaien voor commerciële avonturen? Nee, oordeelt de Woonbond. Er zijn wettelijk toegestane sluiproutes die dat toch nog mogelijk maken.

Minder betaalbare woningen
De eerste sluiproute benadeelt woningzoekenden met een laag inkomen. Als gevolg van de scheiding neemt het aantal betaalbare woningen waar zij terecht kunnen de komende jaren af. In de nieuw gevormde commerciële tak zijn 70.000 sociale huurwoningen terecht gekomen die nu nog betaalbaar zijn. Deze woningen gaan geliberaliseerd (duur verhuurd) worden zodra de zittende huurder vertrekt. Dankzij de scheiding hebben corporaties in totaal 5,9% van hun sociale bezit naar de commerciële tak kunnen verplaatsen. In de regio Amsterdam en Den Haag/Rotterdam gaat het zelfs om bijna 9%.

Subsidie via lagere rentes
De tweede sluiproute zorgt voor een nieuwe subsidiestroom van de sociale tak naar de commerciële tak. Dat heeft met de rentes te maken die verhuurders moeten betalen over de schulden die zij hebben. Met de overdracht van te liberaliseren woningen is ook schuld meegegaan naar de commerciële tak. Die betaalt daar een lagere rente over dan de sociale tak moet betalen. Het verschil tussen de nieuwe, lagere rente en de originele rente op de schuld moet door de sociale tak worden bijgelegd. Geld dat voor sociale verhuur bedoeld was vormt op die manier een subsidiestroom voor commerciële activiteiten.

Wetgever stond sluiproutes toe
De Woonbond concludeert dat een scheiding die bedoeld was om nieuwe ongelukken te voorkomen helaas weer nieuwe ongelukken heeft veroorzaakt. De wetgever heeft verzuimd de sluiproutes te dichten. De toezichthouder kan daardoor maar moeilijk verhinderen dat er volkshuisvestelijk geld voor commerciële doelen wordt ingezet. Volgens de Woonbond is dat bijzonder wrang.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

 

Gerelateerd
Corporaties boeken forse winst

Energiecafé over raadsverkiezingen--

Vrijdag 19 februari was er een goed bezocht energiecafé in Utrecht met als thema: na de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe zorg je ervoor dat het huurdersstandpunt over duurzaamheid lokaal gehoord wordt en een plek krijgt in het nieuwe coalitieakkoord of in de nieuwe Woonvisie?

Milieuactiviste Marjan Minnesma wist nog eens goed de urgentie van de energietransitie duidelijk te maken. Niet in 2050 maar in 2030 moet alles 100 % energieneutraal zijn, willen we echt grote maatschappelijke problemen kunnen voorkómen. Dus actie is nú nodig: opschalen en opschieten was haar motto.

Van het gas af
Minnesma liet zien met welke concrete maatregelen woningen relatief simpel van het gas af kunnen komen. De rol van corporaties is daarbij natuurlijk heel belangrijk. Als goede voorbeelden noemde ze Elkien in Leeuwarden, die hun bezit al in 2030 energieneutraal willen hebben, met daarbij lagere woonlasten voor de huurders. En Ymere in de Haarlemmermeer, die zonnepanelen laat plaatsen waar huurders ook jaarlijks een klein financieel voordeel van hebben. Belangrijkste boodschap die huurders volgens haar richting de politiek moeten uitdragen: maak van de verhuurderheffing een investeringsplicht en houd de salderingsregeling tot 2023 zoals die is.

Word de expert
Woonbond-beleidsmedewerkers Erik Maassen en Rutger Groot Wassink gaven vanuit hun praktijkervaring tips aan de aanwezigen over hoe zij in de lokale politiek zichtbaar kunnen worden. ‘Word de expert waar een nieuw raadslid zijn informatie komt halen’, was de aanbeveling van Erik. Daarvoor is nodig dat je initiatief neemt, en zelf goed weet wat de standpunten zijn die je namens de huurders wilt inbrengen. Rutger vroeg aan de zaal welke standpunten in elk geval na de gemeenteraadsverkiezingen wat betreft duurzaamheid aan de orde zouden moeten komen. Niet heel verrassend waren dat vooral betaalbaarheid en duurzaamheid en de combinatie ervan: woonlastenneutrale maatregelen hadden duidelijk de voorkeur.

Tips van de wethouder
Tot slot sloot Paulus Jansen, wethouder Wonen in Utrecht, hier bij aan door zijn tips met de huurders te delen. Hoe zorg je ervoor dat je verhaal gehoord wordt? Zichtbaar zijn, aansluiten bij de speerpunten van de verschillende partijen, weten waar je het over hebt en heel duidelijk maken dat je degene bent die namens de huurders praat, waren zijn aanbevelingen. En zet ook aantal in: inspreken bij een openbare vergadering met een groepje van 10-20 in plaats van in je eentje maakt meer indruk.

De volgende Woonbondbijeenkomst over energiebesparing is op 16 maart in Meppel. Dan zal het gaan over ‘de routekaart naar CO2-neutraal’.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd
Groningse woningcorporaties en huurders lopen mee in fakkeltocht
Energiebus helpt huurders besparen

Java-eiland Amsterdam wordt onbetaalbaar--

Huurdersvereniging JR Java uit Amsterdam-Oost luidt de noodklok. Van de 700 huurders zijn er in 2017 ruim 100 vertrokken, omdat ze de enorme huurverhogingen niet meer kunnen opbrengen.

Uit onderzoek in december 2016 bleek al dat 92 procent van de huurders problemen heeft met de betaalbaarheid van de huur. Bij de oplevering in 1997 bestond het Java-eiland nog voor 75 procent uit ‘middenhuur’ en 25 procent sociale huur. De huren van de vrijesectorwoningen zijn sindsdien met 89 procent verhoogd, tot een gemiddelde nu van € 1.430,-.

Verlaag huren met 5%
Bij nieuwe verhuringen zijn verhogingen met € 400,- tot € 600,- heel gewoon. Van de sociale huurwoningen is inmiddels drie vijfde geliberaliseerd. De huurdersvereniging heeft in haar jaarlijkse huuradvies aan verhuurder Bouwinvest een huurverlaging voorgesteld van 5% voor alle woningen. Zij wijst de belegger erop dat er ook zonder huurverhogingen prima rendementen worden behaald op Java-eiland, al was het alleen maar door de waardestijging van de panden.

Stop liberalisering
In een brief aan wethouder Wonen Ivens vraagt JR Java om ingrijpen door de gemeente. Voorzitter Wisso Wissing: ‘Wij vragen de gemeente om de woningen op Java-eiland terug te brengen naar middenhuur. En de liberalisering van sociale huurwoningen te stoppen. Bovendien zouden de afspraken die de gemeente Amsterdam en institutionele beleggers (zoals onze verhuurder Bouwinvest) maken over lange termijn huurmatiging en huurstabilisatie voor nog te bouwen middenhuurwoningen elders in Amsterdam, ook voor zittende huurders moeten gelden. Te beginnen met Java-Eiland. Wij eisen normalisatie én reparatie van ongepast en maatschappelijk ongewenst huurbeleid.’

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd
Corporaties boeken forse winst
Lichte stijging lokale lasten huurders in grote gemeenten
Sociale huur belangrijk thema bij verkiezingen 21 maart
Vrije sector onbetaalbaar voor gezinnen en stellen

Huurders Havensteder tekenen prestatieafspraken niet--

Huurdersalliantie De Brug, die de huurders van het Rotterdamse Havensteder vertegenwoordigt, heeft besloten de prestatieafspraken met de gemeente Rotterdam en Havensteder niet te ondertekenen. Zij vinden dat de corporatie door de gemeente wordt gedwongen teveel te investeren in het (middel)dure woonsegment in de stad.

Dat geld zou in onderhoud en huisvesting van de primaire doelgroep gestoken moeten worden, vindt De Brug. ‘Over de hele linie wordt hier en daar wel in het betaalbare segment geïnvesteerd, maar op termijn worden ook die woningen overgeheveld naar het duurdere segment’, zegt Wim Martens, voorzitter van De Brug.

Huurders trokken aan de bel bij De Brug
‘We hebben vorig jaar een aantal bijeenkomsten gehouden met huurders. Op grond daarvan besloten we deze prestatieafspraken niet tekenen. Huurders lieten ons weten dat het ontzettend moeilijk is om een woning te vinden. Zeker voor jongere mensen die geen andere mogelijkheden hebben door te kopen of in de dure sector te gaan zitten.’

Grote claim op de betaalbare voorraad
‘Wij maken ons ook ernstig zorgen over de mensen die langer thuis wonen, met name senioren. Ook de bijzondere doelgroepen, zoals mensen uit de psychiatrische zorg, al die groepen samen leggen een hele grote claim op de betaalbare voorraad op dit moment. Voor gewone mensen is er niks te krijgen in de bereikbare sector. De druk is nu zo hoog dat we het ons niet kunnen permitteren (middel)duur te bouwen. Maar de gemeente ontkent dat gewoon op basis van verouderde cijfers.’

Havensteder wilde beperkt (middel)duur bouwen
Volgens De Brug wilde Havensteder aanvankelijk maar zeer beperkt (middel)duur bouwen. Kennelijk sloot dit niet voldoende aan op de ambities van het Rotterdamse gemeentebestuur. Eind 2016 loodste dat de controversiële Woonvisie 2030 door de gemeenteraad, nadat een stedelijk referendum dat niet had kunnen voorkomen. De Woonvisie beoogt 20.000 betaalbare woningen in Rotterdam aan de woningvoorraad te onttrekken om ruimte te maken voor meer (middel)dure woningen.

‘Havensteder is onder druk gezet’ om Woonvisie uit te voeren
In het overleg tussen Havensteder en de gemeente ontstond een impasse over nieuwbouw in Smeetsland-Noord. ‘Havensteder is onder druk gezet om toch te doen wat de gemeente wil. Er is botweg gezegd: als jullie dat niet doen, dan gaan we geen bouwvergunningen afgeven in andere bouwprojecten’, zegt Martens. ‘Ze worden gedwongen om de Woonvisie uit te voeren.’

Gemeente zag huurders in het overleg niet staan
Dan de samenwerking met de gemeente. Het bestuur van De Brug kijkt er met teleurstelling op terug. ‘We moeten helaas constateren dat er van gelijkwaardigheid geen enkele sprake is geweest in het overleg over de prestatieafspraken’, zegt Martens. ‘De gemeente Rotterdam zag de huurdersvertegenwoordiging totaal niet staan.’ Communicatie verliep via Havensteder en op mails van de zijde van De Brug kwam nooit een reactie. ‘Havensteder steunde De Brug op dit vlak, maar dat heeft helaas niet tot bijsturing van de attitude van de gemeente geleid. Wij voelen ons als De Brug totaal niet serieus genomen en stellen vast dat de gemeente een loopje heeft genomen met de huurders en met de geest van de Woningwet 2015.’

De Brug heeft Havensteder geadviseerd om de prestatieafspraken ook niet te tekenen, en is teleurgesteld dat de corporatie dat toch heeft gedaan.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd
Utrecht wint prijs voor groenste prestatieafspraken

Gemeenten in opstand tegen liberaliseren huurwoningen Vestia--

Woningcorporatie Vestia wil veel van haar sociale huurwoningen zodra de huurder vertrekt in de vrije sector gaan verhuren. Zeven gemeenten hebben daar bezwaar tegen aangetekend bij de toezichthouder, de Autoriteit Woningcorporaties.

Het gaat om de Zuid-Hollandse gemeenten Barendrecht, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Westland en Zuidplas en om de Brabantse gemeente Bergeijk. Deze gemeenten zijn het er niet mee eens dat honderden Vestiawoningen die nu nog betaalbaar zijn straks in de dure vrije sector terecht komen. Daarom hebben de besturen van deze gemeenten eind januari samen bezwaar gemaakt.

Betaalbare huur hard nodig
De gemeenten vinden dat zij de betaalbare huurwoningen hard nodig hebben. De wethouder van Bergeijk zegt in het Eindhovens Dagblad dat zijn gemeente al relatief weinig huurwoningen heeft. “Als er daar nog eens 70 vanaf gaan, schiet de balans wel erg de verkeerde kant in”. De bestuurders van Pijnacker-Nootdorp, waar 334 woningen op het lijstje ‘te liberaliseren’ terecht zijn gekomen, spreken op Pijnacker-Nootdorp tv van ‘’een dramatisch effect op de sociale woningmarkt”.

Scheiding DAEB en niet-DAEB
Dat sociale huurwoningen in de vrije sector terecht kunnen komen heeft te maken met de wettelijk verplichte scheiding in DAEB en niet-DAEB bezit. Alle woningcorporaties hebben hun bezit de afgelopen tijd moeten scheiden in een sociale (DAEB) en een commerciële (niet-DAEB) tak. Onder voorwaarden was het daarbij toegestaan om woningen die nu nog sociaal verhuurd worden in de commerciële tak te plaatsen. Dat kon alleen met woningen die volgens het puntensysteem genoeg punten hebben voor een geliberaliseerde huurprijs. Ook moesten gemeenten genoeg sociale huurwoningen overhouden om aan hun volkshuisvestelijke doelstellingen te blijven voldoen.

Onvoldoende sociale huurwoningen over
Bij dat laatste wringt nou net de schoen. De gemeenten vinden dat er veel te weinig sociale huurwoningen overblijven. Toch heeft de Autoriteit Woningcorporaties, die toezicht houdt op het gedrag en financiële beheer van woningcorporaties, Vestia goedkeuring gegeven voor hun plan om honderden sociale woningen in de commerciële tak onder te brengen. De gemeenten vragen de autoriteit dan ook om die goedkeuring weer in te trekken.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:
van Gijzel voor regulering vrije sector
Corporaties boeken forse winst

Symposium huurders in bevingsgebied--

19 februari 2018

De Woonbond en het Huurdersplatform Aardbevingsgebied Groningen (HPAG) organiseerden 16 februari een symposium voor huurders in het aardbevingsgebied.

Op dit sympoium werd een samenwerkingsovereenkomst tussen de Woonbond en zeven lokale huurdersorganisaties getekend. Gezamenlijk gaan zij huurders informeren over en ondersteunen bij een gang naar de rechter om immateriële schade.

Huurders vergeten groep
Bij het afhandelen van schade ligt de nadruk op ontroerend goed en dus op eigenaren. Huurders zijn een vergeten groep in het aardbevingsgebied. Er zijn heel veel huurders die last hebben van angsten en gevoelens van onveiligheid. Bovendien krijgen zij te maken met allerlei toestanden bij versterking van hun woningen: ze moeten tijdelijk ergens anders wonen, krijgen aannemers en schade-experts over de vloer. “Hun woongenot wordt ernstig geschaad. Er zijn veel huurders wiens leven wordt beheerst door de bevingen en dat moet worden gecompenseerd”, aldus Ronald Paping van De Woonbond.

Juridische steun
In het bevingsgebied staan naar schatting 30.000 huurwoningen. De huurdersorganisaties die nu al bij het initiatief van de Woonbond zijn aangesloten vertegenwoordigen ruim 14.000 woningen met ruim 30.000 bewoners. De rechter bepaalde bij vonnis van 1 maart 2017 dat inwoners van het bevingsgebied waar regelmatig aardbevingen worden gevoeld en die last hebben van zorgen, angsten en gevoelens van onveiligheid recht hebben op smartengeld. De komende periode wordt huurders via lokale bijeenkomsten verteld hoe het juridisch in elkaar steekt en hoe ze hun claim kunnen indienen. Er komt ook een speciaal telefonisch steunpunt voor huurders met vragen rondom deze compensatie. Omdat de immateriële schades zijn uitgesloten van het schadeprotocol, moet elke inwoner van het gebied zelf een claim bij de NAM indienen. De Woonbond heeft De Haan Advocaten & Notarissen bereid gevonden deze claims voor de huurders te begeleiden. De Haan was eerder succesvol in de claim rondom de waardedaling van onroerend goed door aardbevingen en was ook de partij die bij de rechter de compensatie afdwong rondom de immateriële schade door aardbevingen. De rechter oordeelde op 1 maart 2017 dat de NAM deze compensatie moet betalen.

Versterking
Naast de juridische steun werd er tijdens het symposium ingegaan op het versterken van de rol van huurdersparticipatie bij de versterkingsoperatie. De komende jaren moeten veel huurwoningen worden gerenoveerd en verstevigd.

Bron: woonbond.nl

Foto: pixabay.com

Opgroeien schimmelhuis betekent levenslang ademnood--

Al jaren kampen bewoners van het Gloriantplantsoen in Gouda met vocht en schimmel in hun woningen. Zij eisen actie van hun verhuurder om de problemen op te lossen.

Eind januari maakte hun woningcorporatie Mozaïek Wonen bekend onderzoek te laten doen naar de schimmelvorming. Daarmee lijkt er hoop te gloren voor de geplaagde bewoners.

Ventilatie verbeteren
Vorig jaar heeft een groep huurders van het plantsoen, met steun van de SP en huurdersvereniging Beter Wonen Gouda, de klachten in kaart gebracht. Ze lieten ir. Siem Goede van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum onderzoek doen in verschillende woningen. Zijn conclusie: ‘In de woningen is op veel plaatsen schimmel aangetroffen. De vochtigheid in de bezochte woningen is veel te hoog. […] Wij bevelen aan om de ventilatie in de woningen te verbeteren door mechanische afzuiging aan te brengen en ventilatieroosters in de kozijnen of de gevels.’

Duizend euro per woning
Volgens Goede is verder onderzoek eigenlijk niet nodig: ‘De benodigde ingrepen zijn niet ingewikkeld, en ook niet kostbaar. Voor duizend euro per woning kan al veel worden opgelost. Ga gewoon aan de slag met het plaatsen van roosters en mechanische ventilatie.’

Schimmelwoningen aanpakken
De SP voert al langer strijd tegen schimmel in huurwoningen. In december diende de Tweede Kamerfractie van de partij nog een motie in om schimmelwoningen aan te pakken. Die haalde geen meerderheid omdat de regeringspartijen tegenstemden.

Neiging om te verhuizen
Vorig jaar hield Mozaïek Wonen een huurdersonderzoek waaruit bleek dat de bewoners van het Gloriantplantsoen zeer ontevreden zijn over hun woning en hun woonomgeving. De neiging om te verhuizen lag hier twee keer zo hoog als gemiddeld. De schimmel was hiervan een belangrijke oorzaak.

Hele leven problemen
Goede: ‘Het is ongelofelijk om te zien dat er zo laks wordt omgesprongen met dit probleem. Kinderen die opgroeien in huizen met schimmel houden hun hele leven problemen met de luchtwegen. Het deed me pijn om te zien hoe deze Goudse woningen erbij staan. Hoe eerder er ingegrepen wordt, hoe beter het is.’

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Corporatiehotel in Hilversum geflopt--

Woningcorporatie Dudok Wonen is van plan om de eerste lichting tijdelijke huurders van het project ‘In between places’ in Hilversum op straat te zetten. Maar lokale partijen eisen dat de wethouder wonen ingrijpt om te voorkomen dat de huurders hun huis uit worden gezet.

Spoedzoekers
Dudok Wonen wil in het nieuwe appartementengebouw In between places alleen spoedzoekers huisvesten. Het gaat om mensen die door persoonlijke omstandigheden dringend woonruimte nodig hebben, maar geen urgentieverklaring krijgen. De provincie Noord-Holland steunde het project met drie ton.

Maximaal één jaar wonen
Dudok biedt voor de 22 studio’s en appartementen alleen tijdelijke contracten van maximaal een jaar. Nu dat jaar voor de eerste lichting tijdelijke huurders zo goed als om is, blijkt dat nog niet de helft van hen nieuwe woonruimte heeft kunnen vinden. Ondanks hun serieuze inspanningen. Voor de rest dreigt nu huisuitzetting.

Zonder urgentie kom je er niet tussen
De huurders trokken daarom in januari aan de bel. Zij willen langer in hun appartementen kunnen blijven en een urgentie-verklaring. ‘Ik reageer elke week op negen woningen in drie regio’s. Er is niets. Zonder urgentie kom je er gewoon niet tussen’, zegt bewoner Dean de Jong tegen de Gooi- en Eemlander. Een gescheiden moeder met twee zoons op middelbare schoolleeftijd zit in hetzelfde schuitje. Met haar 600ste plaats op de wachtlijst kan ze voorlopig fluiten naar een betaalbare huurwoning.

Een experiment dat slecht uitpakt
Toch adviseerde Dudok hen in een brief om (via WoningNet) op ’alle mogelijke woningen te reageren’. ‘Maar denk ook na over andere opties, zoals bijvoorbeeld kamerverhuur, tijdelijke verhuur, koop of zelfs eventueel een logeeradres’, aldus Dudok Wonen.

Hart voor Hilversum (HvH) leider Karin Walters vindt dat de bewoners niet de dupe mogen worden van een ‘experiment dat slecht uitpakt’. In de Gooi- en Eemlander stelt ze dat het fiasco te verwachten viel: ‘Wij zagen aankomen dat het veel bewoners niet zou lukken binnen dat jaar andere betaalbare woonruimte te vinden. De woningnood is hier zo hoog en er komen zo weinig sociale huurwoningen beschikbaar, dat één jaar te kort is.’

‘Het corporatiehotel is mislukt’
Onder druk van berichten in de lokale pers liet Dudok-directeur Harro Zanting doorschemeren dat er uiteindelijk voor alle huurders wel een oplossing komt. Walters van HvH wil de zittende huurders in laatste instantie een vast contract geven. ‘Het corporatiehotel is dan mislukt en de corporatie gaat zich weer richten op haar kerntaak: het goed huisvesten van mensen met een beperkt inkomen.’ Begin november vorig jaar nog maakte Dudok bekend ook in Almere een ‘In between places’ te willen bouwen in Almere Poort.

Bron: woonbond.nl

Meer zeggenschap voor huurders in gemengd complex--

Huurders die in een nieuw te vormen ‘gemengd complex’ gaan wonen krijgen iets meer invloed op de gang van zaken in de Vereniging van Eigenaren. Maar volgens de Woonbond is dat nog niet voldoende. Om de positie van huurders echt te versterken is een wetswijziging nodig.

Een ‘gemengd complex’ is een flatgebouw of appartementencomplex waar zowel huurders als huiseigenaren wonen. Dat komt in Nederland vaak voor. Volgens CBS-cijfers uit 2016 bevindt 72% van alle appartementen zich in een gemengd complex. En het aantal gemengde complexen groeit nog steeds.

Nieuw modelreglement
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) stelde eind 2017 een nieuw modelreglement vast dat gebruikt kan worden als er nieuw ‘gemengd complex’ wordt gevormd. Bijvoorbeeld als er losse appartementen verkocht gaan worden in een flat waar voorheen alleen huurders woonden. Of als er een nieuwbouwcomplex wordt opgeleverd met zowel huur- als koopwoningen. Bestaande ‘gemengde complexen’ blijven onder een oudere versie van het modelreglement vallen.

Kleine verbeteringen voor huurders
In het nieuwe modelreglement staan enkele verbeteringen die goed voor huurders zijn. Bijvoorbeeld dat het bestuur van de Vereniging van Eigenaren (VvE) ook voor huurders bereikbaar moet zijn. Dat er een begroting moet komen waar duidelijk in staat welke servicekosten wel en niet worden doorberekend aan huurders. En dat voorzieningen met een WMO-indicatie (zoals scootmobiels en trapliften) een plek in het complex horen te krijgen, zowel voor eigenaren als huurders.

Wetswijziging nodig voor gelijkwaardig overleg
Volgens de Woonbond is het nieuwe modelreglement beter voor huurders dan het vorige, maar biedt het nog geen oplossing voor de soms moeizame verhouding tussen huurders en eigenaren in een gemengd complex. Daarvoor is een wetswijziging nodig die regelt dat er gelijkwaardig overleg kan zijn tussen alle bewoners van een complex, over zaken die hen allemaal aangaan. De Woonbond vindt het hoog tijd dat die wetswijziging er komt.

Ondertussen kunnen mensen die een woning in een nieuw te vormen gemengd complex gaan huren wel een kijkje nemen op de website www.thuisindevve.nl.  Die biedt nuttige informatie over een VvE en de onderlinge verhoudingen tussen huurders en huiseigenaren. Voor huurders die al in een gemengd complex wonen verandert er voorlopig niets.

Bron: woonbond.nl

Vrije sector onbetaalbaar voor gezinnen en stellen--

Veel middeninkomens kunnen volgens NIBUD-normen helemaal geen huurprijzen boven de sociale huurgrens betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Platform 31. Toch zit de sociale sector voor hen op slot omdat zij meer verdienen dan de inkomensgrens van € 36.165,-.

Het onderzoek van Platform 31 laat zien dat stellen pas met een bruto jaarinkomen van € 40.635,- een huurwoning boven de € 711,- kunnen opbrengen. Voor kleine gezinnen ligt deze grens op € 45.400,- en voor grote gezinnen op € 56.000,-.

Steeds meer middeninkomens in te dure woning
Er zijn zeker 122.800 huishoudens die door de inkomensgrens niet terecht kunnen in de sociale sector, terwijl ze daar wel thuis horen. Steeds vaker komen deze huishoudens in een duurdere huurwoning terecht. De onderzoekers keken naar de verhuizingen de afgelopen twee jaar. Bijna 60% van deze huishoudens verhuisde naar een huurwoning, 43% hiervan kwam terecht in een huurwoning met een huurprijs boven de € 711,- terwijl dat voor hen onbetaalbaar is.

Brede sociale huursector nodig
Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde onlangs ook dat veel middeninkomens geen huurprijzen boven de sociale huurgrens kunnen betalen. De Woonbond pleit dan ook voor een brede sociale huursector, waar ook middeninkomens in terecht kunnen. Daarnaast moeten de huurprijzen in de vrije sector aan banden worden gelegd.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com