Nieuws

Veel huurders hebben geldzorgen--

26 maart 2018

Bijna de helft van de huurders heeft financiële zorgen, blijkt uit onderzoek van De Volksbank.

Zo’n 44% van de huurders maakt zich zorgen om de financiën, bij woningeigenaren is dit 30%.

Geen controle over financiële situatie
Als het gaat om financiële planning, zijn Nederlanders vooral bezig met het hier en nu en niet met de toekomst, blijkt uit het onderzoek. Eén op de drie respondenten geeft aan alleen bezig te zijn met wat nu betaald moet worden en vier op de tien zet geen geld opzij voor later. Een derde van de Nederlanders heeft het gevoel weinig controle te hebben over hun financiële situatie.

Huurverlaging
De afgelopen jaren zijn de huurprijzen fors gestegen waardoor steeds meer huurders financieel in de knel zitten. De Woonbond voert daarom campagne voor huurverlaging. Op de actiesite actiehuurverlaging.nl kunnen huurders een oproep tot huurverlaging aan hun verhuurder doen.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd
Lichte stijging lokale lasten huurders in grote gemeenten
Sociale huur belangrijk thema bij verkiezingen 21 maart

Arme huishoudens verwonen bijna de helft van hun inkomen--

Het gemiddelde huishouden dat in Nederland in armoede leeft spendeert 48% van haar inkomen aan wonen. Dit is het hoogste Europese percentage na Denemarken.

Dat maakt de Federatie Opvang 21 maart bekend naar aanleiding van Europees onderzoek.

Arme Nederlanders hebben te hoge woonkosten
43% van de arme Nederlandse huishoudens spendeert meer dan 40% van het inkomen aan wonen. Dit is meer dan het Europese gemiddelde en meer dan landen als Zweden, het Verenigd Koninkrijk, en Frankrijk. Wanneer meer dan 40% van het gezinsbudget aan wonen wordt besteed, is een gezin officieel overbelast volgens de EU. Als die drempel overschreden wordt, wordt er aangenomen dat het algemeen welbevinden en de aanvaardbare levensstandaard bedreigd wordt.

Volgens Woonbonddirecteur Ronald  Paping is het tijd voor huurverlaging:
‘Wij herkennen dat veel huurders in Nederland een veel te groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan aan wonen. De huren zijn de afgelopen jaren enorm gestegen terwijl de inkomens zijn gedaald. Veel huurders leven in armoede. De Woonbond is dan ook een actie gestart voor huurverlaging. Een huurverlaging van gemiddeld 10% geeft lagere inkomens wat extra ademruimte.’

Op de actiesite actiehuurverlaging.nl van de Woonbond kunnen huurders een oproep tot huurverlaging aan hun verhuurder doen.

Groter verschil arm en rijk
Het verschil tussen arme en niet-arme huishoudens wat betreft overbelasting door woonkosten is met 23 percentpunten gestegen tussen 2010 en 2016. Dat brengt Nederland in de top 2 van landen waar de ongelijkheid tussen arme en niet-arme huishoudens het grootst is.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd
Lichte stijging lokale lasten huurders in grote gemeenten
Sociale huur belangrijk thema bij verkiezingen 21 maart

‘Ons laand, ons lu’--

Groningers die de slappe aanpak van de aardbevingsproblemen zat zijn, hebben sinds twee weken een actiekamp ingericht tegenover het kantoor van het Centrum Veilig Wonen in Appingedam.

Twee van hen, de 66-jarige Jan Holtman uit Wildervank en de 57-jarige Jannie Knot uit Garrelsweer, zijn in hongerstaking gegaan.

Het motto van de actie is: ‘Ons laand, ons lu’ (‘Ons land, onze mensen’).
Dit protest is gericht tegen de lakse afhandeling van bevingsdossiers. Daardoor zitten vele Groningers, huiseigenaren maar ook huurders, al tijden met de handen in het haar.

Herstellen niet altijd mogelijk
De directeur van het Centrum Veilig Wonen, Geeke Feiter, heeft vorige week een bezoek gebracht aan het tentenkamp. ‘We hebben een goed gesprek gehad’, zegt persvoorlichter Inez Witjes namens de actievoerders. ‘Daar zijn we blij mee.’ Het Centrum Veilig Wonen zet zich, in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen, in voor het herstellen van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied in Groningen. Maar herstellen is lang niet altijd mogelijk.

Huurwoning ontvlucht
Inez Witjes woonde zelf in Opwierde, een wijk in Appingedam. Zij is haar huurwoning ontvlucht: ‘De versterking van woningen is daar mislukt. Alleen sloop is nog een optie. Er is een noodplan nodig, want de 1400 woningen daar – met allemaal huurders – lopen gevaar. Als met een volgende beving de dijk breekt, staat de hele polder drie meter onder water. Mensen zouden daar niet meer moeten wonen. Het is Code Rood.’

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd
Kampeeractie tegen woningnood
Huurder met recht op toeslag steeds armer
Actie voor huurverlaging
Corporaties boeken forse winsten

Wetsvoorstel om afname sociale huurwoningen te stoppen--

De Tweede-Kamerfracties van GroenLinks, PvdA en SP hebben  een initiatiefwet ingediend om de afname van het aantal sociale huurwoningen een halt toe te roepen.
Volgens de drie oppositiepartijen dreigen de komende jaren 65.000 tot 300.000 sociale huurwoningen te verdwijnen door verkoop of sloop. Dat is mede het gevolg van het regeerakkoord waarin staat dat sociale huurwoningen mogen worden verkocht, om meer woningen in het ‘middensegment’ (huur van 711 tot ongeveer 1.000 euro) beschikbaar te krijgen.

Wachtlijsten groot probleem
‘Het huidige beleid raakt mensen direct. Iedere woning die aan de voorraad onttrokken wordt, leidt ertoe dat er iemand langer bij zijn ouders moet blijven wonen. Of niet kan verhuizen voor een nieuwe baan. Of na een scheiding diep in de problemen blijft zitten. Of een oudere die niet naar een meer passende woning kan verhuizen. Zolang de wachtlijsten nog jarenlang zijn, is iedere sociale-huurwoning die verdwijnt een groot probleem voor een concreet persoon.’
Aldus de indieners van het wetsvoorstel (uit de “Memorie van Toelichting”)

Sociale voorraad minimaal op peil houden
Door een wijziging van de Woningwet willen de indieners de voorraad sociale huurwoningen minimaal op peil houden. Op dit moment worden er in de Woningwet geen eisen worden gesteld aan de uitkomsten van de onderhandelingen over prestatieafspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties. Volgens het wetsvoorstel mag de uitkomst niet zijn dat het aantal sociale huurwoningen daalt.

Woonbond enthousiast
Tegenover de NOS toonde Woonbonddirecteur Ronald Paping zich enthousiast over het wetsvoorstel. ‘Als je ziet hoe het aanbod aan sociale huurwoningen de afgelopen jaren is verminderd en de vraag is toegenomen, dan is het goed om de teugels aan te halen door het wettelijk vast te leggen.’ Hij ziet wel problemen. ‘Het staat diametraal tegenover het regeringsbeleid. Maar dit voorstel is wel goed voor de discussie. Misschien gaat het beleid dan een keer kantelen.’

Belangrijkste thema gemeenteraadsverkiezingen
Het onderwerp ‘voldoende betaalbare woningen’ was voor Nederlanders het belangrijkste thema voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, zo bleek uit een onderzoek van de NOS en regionale omroepen in januari.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd
Duizenden illegale hotels in Amsterdam
Woningnood loopt verder op
Sociale huur belangrijk thema bij verkiezingen 21 maart
Ophef over verkwanselen Utrechts corporatiebezit

Woonbond praat mee over nieuw Klimaatakkoord--

19 maart 2018

Minister Wiebes wil nog deze zomer een nieuw Klimaatakkoord afsluiten. Dit moet ervoor zorgen dat er in 2030 bijna de helft minder broeikasgas wordt uitgestoten dan in 1990.

Er zijn vijf sectortafels ingericht, waar gepraat wordt over CO2-reductie in de industrie, het verkeer, de landbouw, de elektriciteitsbedrijven en de bouw. De Woonbond neemt deel aan de ‘sectortafel gebouwde omgeving’. Daar gaat het over energiebesparing in huur- en koopwoningen. Voor de huursector komt er een subgroep met belanghebbenden zoals de Woonbond, Aedes en Vastgoed Belang.

Draagvlak noodzakelijk
Dinsdag 6 maart was Woonbonddirecteur Ronald Paping bij de eerste bijeenkomst van de ‘sectortafel gebouwde omgeving’. De Woonbond ondersteunt de hoge ambities voor het klimaatakkoord, maar pleit daarbij voor een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten. Verduurzamen van woningen brengt aanloopkosten met zich mee. Het kan niet zo zijn dat corporaties alle aanloopverliezen voor rekening nemen, terwijl woningeigenaren achterover leunen. Ronald Paping benadrukte in het overleg ook het belang van draagvlak. Dat valt te bereiken door ervoor te zorgen dat energiebesparende renovaties tot veel lagere woonlasten voor huurders leiden. Daarnaast moeten renovaties zo min mogelijk overlast opleveren voor bewoners en moeten bewoners goed betrokken worden bij de renovatieplannen.

Lagere woonlasten
De Woonbond pleit voor energiebesparende maatregelen waar huurders financieel voordeel van hebben. Door de gestegen huren van de afgelopen jaren staat de betaalbaarheid van wonen enorm onder druk. De inzet van de Woonbond om de huren met 10% te verlagen, kan ook bereikt worden door er via energiebesparende maatregelen voor te zorgen dat de woonlasten van huurders omlaag gaan. Paping verwees in het overleg naar de motie Nijboer. In deze motie die in december 2017 is aangenomen vraagt de Tweede Kamer aan de regering om ervoor te zorgen dat huurders ook financieel profiteren van de verduurzaming van hun woning.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd
Energiecafé over raadsverkiezingen
Amsterdamse motie geeft huurders initiatief bij gasloos maken woning
Kom naar het energiecafé in Utrecht!

Lange adem nodig voor bezwaar tegen hoge WOZ-waarde--

Als je huur door een onjuiste WOZ-waarde te hoog is, heb je een lange adem nodig. Huurders ervaren dat de bezwaarprocedure tegen een WOZ-beschikking ellenlang duurt. Dat bleek uit de uitzending van BNN VARA Kassa van zaterdag 10 maart.

Voor sociale huurwoningen geldt een ‘maximaal toegestane huurprijs’ op basis van het puntenstelsel. Die is sinds 2016 deels afhankelijk van de WOZ-waarde. Gemiddeld bepaalt de WOZ-waarde ongeveer 25% van de maximaal toegestane huurprijs.

Bezwaarprocedure ingewikkeld en tijdrovend
De WOZ-beschikking valt in de eerste twee maanden van het jaar op de mat. Daarna heb je zes weken de tijd om bezwaar te maken. Maar in veel gemeenten lukt het niet om tijdig uitspraak te doen. Vaak moeten bezwaarmakers daar maanden op wachten. Als de WOZ-waarde dankzij je bezwaar omlaag gaat, is de volgende stap dat je de verhuurder een voorstel tot huurverlaging moet doen. Dat kan alleen als je feitelijke huurprijs hoger is dan de ‘maximaal toegestane huurprijs’ op basis van de nieuwe WOZ-waarde. Gaat je verhuurder niet akkoord met je huurverlagingsvoorstel? Dan moet de Huurcommissie nog uitspraak doen. ‘Dat is een enorm traject, na die maanden aan WOZ-bezwaar’ zegt Marcel Trip van de Woonbond in de uitzending van Kassa. Het stapelen van bezwaarprocedures heeft het voor huurders enorm ingewikkeld en tijdrovend gemaakt om huurverlaging te regelen. Bovendien hebben huurders al die maanden te veel betaald. En kan het nodig zijn hun bezwaar tegen de WOZ-waarde een volgend jaar te herhalen.

Rekenvoorbeeld
Gemiddeld genomen ging de WOZ-waarde na bezwaar de afgelopen jaren 11% omlaag. Een rekenvoorbeeld:

  • Een huurder betaalt €690 voor een woning van 65 m2 met een klein tuintje.
  • De WOZ-waarde van deze woning is €150.000. Volgens de huurprijscheck van de Huurcommissie hoort daar een maximaal toegestane huurprijs van €694,23 bij.
  • Als de WOZ-waarde met 11% omlaag gaat zou de nieuwe waarde €134.000 worden. Voor dezelfde woning levert dat een maximaal toegestane huurprijs van €673,48 op.

Betaalt u nu een huur die dicht in de buurt komt van wat maximaal is toegestaan? Dan heeft het zin om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Als uw feitelijke huurprijs hoger is dan de ‘maximaal toegestane huurprijs’ bestaat er recht op huurverlaging. In bovenstaand rekenvoorbeeld zou de huurprijs van €690,- omlaag moeten naar €673,48.

Gratis modelbrief
Betaalt u een huurprijs die dicht in de buurt komt van wat maximaal is toegestaan én meent u dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is? Gebruik dan de gratis modelbrief van de Woonbond om bezwaar te maken. Lees meer over de bezwaarprocedure in het Woonbond-dossier  ‘WOZ-waarde en huurprijs‘.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd
Speuren naar info over WOZ-waarde
Let op post over WOZ-waarde

Groninger huisbaas huisjesmelker van het jaar--

ROOD, de jongerenorganisatie van de SP heeft Groninger huisbaas Joshua Camera en bemiddelingskantoor Spot IN uitgeroepen tot ‘Huisjesmelker van het Jaar 2018’.

Huurders deden uiteenlopende meldingen. Van onterechte bemiddelingskosten en te hoge huren tot intimidatie en bedreiging. ROOD-voorzitter Lisa de Leeuw: “Wat deze huisbaas allemaal flikt is echt bizar. Zodra huurders naar de Huurcommissie stappen om hun recht te halen, krijgen ze met Camera te maken en voelen zij zich bedreigd en geïntimideerd. Dit moet echt stoppen.”

Dreigementen
Meerdere huurders deden melding van intimidatie. Sloten die zomaar worden vervangen, elektra dat wordt afgesloten en zelfs dreigmails en een huisbaas die je lastigvalt op je werk. Een ex-huurder van Camera zegt op de site van ROOD: “Hij heeft me bedreigd via mail, telefoon en via mijn werk. Dat soort mensen horen niet te verhuren.”

Intimidatie, hoge huren en achterstallig onderhoud
ROOD ontving uit veel verschillende steden klachten over huisjesmelkers. De meeste klachten betreffen achterstallig onderhoud, te hoge huren en intimidatie van de huurder door de huisbaas. “Het is nu echt hoog tijd dat de politiek in actie komt en een einde maakt aan de grote machtspositie van particuliere vastgoedcowboys die alleen hun eigen portemonnee belangrijk vinden,” zegt SP-Kamerlid en jurylid bij de huisjesmelkersverkiezing Sandra Beckerman. “Zowel lokaal als landelijk moeten politici niet langer wegkijken: ze moeten de misstanden aanpakken.”

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd
Woonlab Utrecht bruist van de ideeën

Kampeeractie tegen woningnood--

Nederlandse en internationale studenten hielden 15 maart in Utrecht een kampeeractie om aandacht te vragen voor de beroerde Utrechtse woningmarkt. Ze willen dat de universiteit, gemeente en woningcorporaties onmiddellijk actieve verantwoordelijkheid nemen voor betaalbare woonoplossingen.

‘De eindeloze zoektocht naar betaalbare woonruimte is voor vele Nederlandse én internationale studenten aan de orde van de dag’, schrijven de actievoerders in een persverklaring. ‘Ondertussen profiteren huisbazen van dit tekort door absurd hoge prijzen te vragen voor slecht onderhouden kamers. Hiertegen komen wij in protest.’

Woningnood voor, tijdens of na de studie
De Utrechtse actiegroep We Want Woonruimte trekt hierin samen op met de Bond Precaire Woonvormen (BPW) en kondigt voor de komende tijd meer acties aan. De BPW sprak de afgelopen tijd op het Utrechtse huurdersspreekuur veel studenten die kampen met wooncrisis. ‘Woningnood: voor, tijdens of na de studie. Van (illegale) onderhuur tot antikraak, van duur particulier tot campings en van auto’s tot matrassen van vrienden of zelfs het afbreken van de studie omdat men geen woonruimte kan vinden; het kamer- en woningtekort in Utrecht en omgeving is groot.’

Eisen
Met hun actie willen de studenten de ‘onzichtbare’ woningnood onder studenten die van tijdelijk naar tijdelijk adres moeten verhuizen, aan de kaak stellen. Ze willen dat er meer permanente, zekere en betaalbare woonruimte beschikbaar komt. Ze hebben drie eisen:

  • Geen extreme huurprijzen meer: het puntensysteem moet wettelijk worden afgedwongen zodat iedereen een eerlijke prijs betaalt.
  • Maak gebruik van leegstaande (kantoor)panden voor studentenhuisvesting: het is onacceptabel dat studenten dakloos zijn terwijl panden leegstaan.
  • Gedeelde verantwoordelijkheid: de universiteit, gemeente en woningcorporaties moeten samen onmiddellijk actieve verantwoordelijkheid nemen voor betaalbare woningoplossingen.

Binnenkort volgen meer acties om universiteiten, woningcorporaties en de gemeente Utrecht bewust te maken van hun verantwoordelijkheid om deze crisis aan te pakken.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd
Actie voor huurverlaging
Huurder met recht op toeslag steeds armer
Corporaties boeken forse winsten
Studenten blijven langer thuis wonen

Geen toeslag meer voor huurder recreatiewoning--

Per 1 april is het definitief afgelopen met het recht op huurtoeslag voor recreatiewoningen. De Belastingdienst gaat geld terugvorderen van huurders die na deze datum toch nog toeslag krijgen.

Door een wijziging in de Wet op de huurtoeslag hebben huurders die permanent in een recreatiewoning verblijven sinds 1 juli 2016 geen recht meer op huurtoeslag. De wet is gewijzigd omdat de overheid vindt dat recreatiewoningen niet geschikt zijn voor permanent verblijf. De overheid wil voorkomen dat zij burgers ondersteunt om in woningen te verblijven die daar niet geschikt voor zijn. Het stoppen van de toeslag geldt voor alle recreatiewoningen; ook die waar permanente bewoning door de gemeente wordt toegestaan.

Brief over stopzetting toeslag
Desondanks ging de Belastingdienst tot nu coulant om met huurders die na 1 juli 2016 toch nog toeslag kregen voor een recreatiewoning. Als zij ontdekten dat dit aan de orde was, kreeg de huurder een brief waarin stond dat de toeslag de maand daarop stopgezet zou worden. De reeds ontvangen toeslag hoefde niet terugbetaald te worden.

Terugvorderen toeslagen van na april 2018
Per 1 april 2018 verandert dat. Als de Belastingdienst na die datum ontdekt dat een huurder toch nog toeslag krijgt voor een recreatiewoning, blijft het niet bij stopzetten van de toeslag. De toeslag die ná 1 april 2018 is ontvangen wordt dan ook teruggevorderd.

Huurder moet toeslag zelf stopzetten
Huurders van recreatiewoningen die na 1 april 2018 nog steeds huurtoeslag krijgen, worden geacht de toeslag zelf stop te zetten. Huurders die dat niet doen moeten er dus rekening mee houden dat er op een latere datum veel geld terugbetaald moet worden aan de Belastingdienst.

Huren op vakantiepark bij gebrek aan andere opties
De Woonbond begrijpt dat de overheid het wonen in brandgevaarlijke recreatiewoningen niet wil faciliteren, maar wijst er ook op dat huren van zo’n woning een noodgedwongen keuze kan zijn. Vaak ‘kiezen’ huurders hiervoor omdat er geen andere plekken zijn waar ze terecht kunnen. Ze staan bijvoorbeeld al jaren vergeefs op een wachtlijst, zijn na een tijdelijk huurcontract of antikraak bewoning op straat komen te staan of hebben na een relatiebreuk dringend woonruimte nodig. Een oudere dame die na scheiding in een chalet is gaan wonen meldt op het Meldpunt Huuralarm: “Wonen in een chalet is voor tijdelijk wel een goede oplossing, maar met deze manier van wonen ga ik me toch echt eenzaam voelen en mis ik een gewone woonbuurt. Over een paar jaar ga ik met pensioen dan ben ik afhankelijk van mijn AOW en een klein pensioentje, wat als ik dan in een te dure woning woon? Ik ben ten einde raad en weet nu niet zo goed wat ik moet doen. Toch maar die dure woningen accepteren en dan beknibbelen op mijn levensbehoefte?”

Lastig terugvorderen van mensen zonder geld
De Woonbond voorziet ook dat er problemen gaan ontstaan door het terugvorderen van toeslagen na 1 april. Van mensen zonder geld is het bijzonder lastig terugvorderen. Dat leidt dan tot maatregelen die voor de maatschappij -en vooral de direct betrokkenen- bijzonder ellendig zijn: gedwongen ontruiming van de recreatiewoning, verblijf in de daklozenopvang, en schuldhulptrajecten waarbij mensen nog jaren onder het bestaansminimum moeten leven.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd
Huurder met recht op toeslag steeds armer
Woonbond pleit tegen hogere eigen bijdrage huurtoeslag
Huurtoeslagontvangers gaan er bijna 100 euro op achteruit
Kabinetsplannen met de huurtoeslag

Discussie over huurverlaging losgebarsten--

13 maart 2018

Een week geleden lanceerde de Woonbond een actiesite waar huurders kunnen zien hoeveel winst hun verhuurder maakt en een oproep tot het verlagen van de huurprijzen kunnen sturen. Dat hebben inmiddels zo’n 1800 huurders gedaan.

Ook in de landelijke politiek heeft de actie geleid tot aandacht voor de betaalbaarheid van het huren. Een meerderheid van de Kamer stemde onlangs in met een debat over de hoog gestegen huurprijzen.

Winst op verhuur
Vanuit woningcorporaties kwam er gelijk veel kritiek op de gepresenteerde cijfers. Veel van de winst zou komen door waardestijging van de woningen. Dat klopt niet. De Woonbond heeft in zijn berekening juist alleen gekeken naar de winst die gemaakt is op de verhuur van woningen. Waardestijging of winst door verkoop van woningen is dus buiten beschouwing gelaten. Ook de verhuurderheffing die corporaties aan het Rijk betalen is in mindering gebracht.

Reactie Aedes
Aedes-voorzitter Marnix Norder reageert verbolgen op de actie. Onder andere vanwege het volgens hem onterechte gebruik van het woord ‘winst’ bij corporaties. ‘Het gaat om een positief resultaat op de winst- en verliesrekening van een corporatie. Dat is gewoon winst,’ reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping. Verder gaat Norder in op de uitdagingen voor corporaties op het gebied van investeringen en verduurzaming. Belangrijke onderwerpen. Maar de cijfers laten zien dat er ruimte is om te investeren én de betaalbaarheid in de sociale huursector te verbeteren. Bovendien hebben veel corporaties de afgelopen jaren veel extra afgelost op leningen. Tegelijkertijd wordt de sociale huurder een enorme rekening gepresenteerd. Veel huurders leven langdurig in armoede. Paping: ‘Wij zien veel verhalen voorbij komen van huurders die na het betalen van de huur te weinig overhouden om rond te komen. Die kant van het verhaal blijft te vaak onderbelicht.’

Sociaal Huurakkoord
Ook verwijst Norder naar het Sociaal Huurakkoord. Dat akkoord sloten Woonbond en Aedes om paal en perk te stellen aan de enorme huurstijgingen. Dat betekent uiteraard niet dat huurverlaging geen optie is. Bij het sluiten van het akkoord heeft de Woonbond ook laten weten dat de rem op de huurstijging noodzakelijk was, maar dat daarmee de betaalbaarheid voor huurders niet gerepareerd is na de enorme stijgingen in voorgaande jaren. Veel huurders hebben hun besteedbaar inkomen zien dalen in de periode dat de huurprijzen hard omhoog zijn gegaan. Dat de discussie over huurverlaging is losgebarsten is dan ook een goede zaak. Corporaties en huurdersorganisaties zouden in het onderlinge overleg in gesprek moeten over de ruimte voor huurverlaging.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com 

Gerelateerd
Actie voor huurverlaging
Lichte stijging lokale lasten huurders in grote gemeenten
Sociale huur belangrijk thema bij verkiezingen 21 maart