Nieuws

Prima sociaal plan voor bewoners sloopbuurt Goes-Oost--

30 april 2018

Huurdersvereniging De Bevelanden en woningcorporatie RWS zijn een prima sociaal plan overeengekomen voor de bewoners van de verzetsheldenbuurt in Goes-Oost die vanwege de sloop van hun woningen moeten verhuizen.

‘Wij zijn heel trots op het bereikte resultaat’, zegt voorzitter Sjaak de Fouw van De Bevelanden. ‘Wat het sociaal plan zo bijzonder maakt is dat er een groot ontzorgpakket in zit voor oudere en gehandicapte bewoners.’

Geen verhuissores
In de verzetsheldenbuurt wonen veel mensen op leeftijd of met een handicap. De Fouw: ‘Verhuizen geeft vooral voor oudere huurders heel veel stress. Door dit sociaal plan worden alle zorgen rond de verhuizing hen uit handen genomen. Hun nieuwe huis wordt geschilderd, er worden lampen en gordijnen opgehangen, de tuin wordt aangelegd, inclusief een omheining, en er is een prima verhuisservice. We  zijn er trots op dat we dit samen met de klankbordgroep van bewoners uit de verzetsheldenbuurt voor elkaar hebben gekregen.’

Nul-op-de-meter
Het gaat om 139 woningen in Goes-Oost die vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd en sterk verouderd zijn. Zo hebben de bewoners veel last van vocht en tocht. De woningen worden gesloopt en er komen evenveel nieuwe betaalbare huurwoningen voor terug. De Fouw: ‘Het worden nul-op-de-meterwoningen, die geen gas meer verbruiken. Dat scheelt enorm in de energierekening. Bovendien hebben we met RWS afgesproken dat de huur niet hoger wordt dan 640 euro. Zo blijven ze heel betaalbaar.’ Bewoners mogen zelf kiezen of ze naar een wisselwoning willen en daarna terugkeren naar hun oude buurt, of willen verhuizen naar een andere buurt.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

Hoe kom je als huurder van het (kook)gas af?--

Josefine en Dave uit Leiden huren sinds kort een woning van Portaal. Zij vinden het belangrijk om zo duurzaam mogelijk te leven. In aflevering 2 van de tv-serie ‘Niet lullen maar klussen’ van Omroep West gaan zij met hulp van de Woonbond op zoek naar de mogelijkheid om in plaats van op gas, op inductie te kunnen koken.
Koken op inductie is duurzamer dan koken op gas. Het is een vorm van elektrisch koken en de stroom die je nodig hebt kun je groen inkopen. Het is dan wel nodig dat er een extra groep bijkomt in de meterkast. Anders krijg je kortsluiting. Maar Josefine krijgt een afwijzende reactie van Portaal, wanneer ze vraagt of de verhuurder een extra groep kan komen aanleggen. Portaal laat weten dat ze wel, na toestemming, zelf een erkend installatiebureau kan inschakelen om het te laten doen. Alle kosten daarvan zijn voor haar eigen rekening. ‘Wij passen onze  huizen niet aan op verzoek van de huurders’, is hun reactie.

Advies Woonbond
Josefine vraagt advies bij de Woonbond. Hoe krijgt ze Portaal toch zo ver dat die meewerken? Jaap van Leeuwen, energieconsulent van de Woonbond, heeft enerzijds wel begrip voor de reactie van Portaal. Verhuurders zijn immers gewend om planmatig te werken. Maar het is wel ontmoedigend en vervelend voor huurders die de woning willen verduurzamen.

‘Verhuurders zouden huurders de ruimte moeten geven hun initiatieven woningen te verduurzamen te ontplooien’.
Aldus Jaap van Leeuwen van de Woonbond.

Dus krijgt Josefine nog een bezoek van adviseur Anne Ubbels van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum. Zij verbaast zich over de tegenstrijdigheid tussen de ambitie van Portaal om woningen CO2-neutraal te maken en de onwil om een bijdrage daaraan te leveren in het geval van Josefine en Dave. Bij verdere inspectie van de woning blijkt bovendien dat de woning slecht geïsoleerd is. Daardoor moet er hard gestookt worden om het comfortabel te hebben.

Reactie Portaal
Het advies van Anne is, om het gesprek over elektrisch koken aan te gaan met iemand bij Portaal die daar ook een beslissing over kan nemen én om een bewonerscommissie te starten om samen dak- en vloerisolatie te bepleiten. In een reactie laat Portaal weten dat dit soort initiatieven van huurders om zelf hun woning te verduurzamen nieuw is voor hen, maar dat ze graag het gesprek met hen aangaan. De aflevering werd op 21 april uitgezonden en is terug te zien op uitzending gemist van Omroep West.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

Te weinig ‘harde’ bouwplannen in drie provincies--

In Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant zijn er te weinig ‘harde’ bouwplannen om de komende acht jaar in de groeiende woningbehoefte te kunnen voorzien. Daardoor kan het woningtekort oplopen.
Dit blijkt uit een inventarisatie naar de plancapaciteit door ABF-research in opdracht van het ministerie van BZK.

Capaciteitsgebrek
ABF verwacht dat tot en met volgend jaar de uitbreiding van de woningvoorraad de vraag niet kan bijbenen, met name in gespannen woningmarktgebieden. Dat komt onder meer door capaciteitsgebrek bij gemeenten en in de bouwsector.

Genoeg ‘zachte’ plannen
Op iets langere termijn, tot en met 2025, zijn er in de meeste gemeenten op zich genoeg ‘zachte’ plannen voor de groeiende woningvraag. Landelijk is er naar schatting behoefte aan 575.500 woningen, terwijl de ‘zachte’ plancapaciteit 690.900 bedraagt. Maar de ervaring leert dat van de zachte plannen gemiddeld 30 procent sneuvelt. Daardoor dreigt er in drie regio’s alsnog een tekort. ‘Omzetting van zachte in harde plannen is hier het parool’, aldus het ABF.

Grote regionale verschillen
Regionaal zijn er grote verschillen in woningbehoefte en plancapaciteit. Het kleinst is de woningbehoefte in Zeeland (6800) en het grootst in de Metropoolregio Amsterdam (131.400). Opvallend is volgens ABF dat de ‘zachte’ plancapaciteit in de regio met 180.600 op zich groot genoeg is voor de vraag, maar dat een groot deel daarvan zich in Flevoland bevindt, ook onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam.

Geen uniforme werkwijze

Het ABF zet wel een paar kanttekeningen bij de cijfers. De provincies hebben geen uniforme werkwijze, zodat de onderzoekers veel bewerkingen moesten maken om tot een zo uniform mogelijk landelijk overzicht te komen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Energiebesparingsprijs voor studenten--

Een studentenhuis aan de Zwolseplaats in Deventer en een studentenhuis in de Lange Nieuwstraat in Utrecht wonnen dit jaar de hoofdprijzen in de ‘Student Energy Race’.


De Deventer studenten wisten hun energieverbruik met maar liefst 54,7% te verlagen. Zij realiseerden daarmee de grootste besparing. De studenten uit Utrecht hadden het laagste verbruik en daarmee de kleinste voetafdruk.

Slimme meters
Tijdens de Student Energy Race gingen studentenhuizen uit Amsterdam, Leiden, Delft, Deventer, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht onderling de strijd aan. De deelnemende huizen werden voorzien van zogenaamde ‘slimme’ energiemeters. Daardoor konden de bewoners op een website en via een app hun eigen energiegedrag en dat van de andere deelnemende huizen zien.

Prijzen
Donderdagavond 19 april werden de prijzen uitgereikt. De deelnemers van de twee winnende huizen kregen een oorkonde en mogen kiezen uit twee – energiezuinige – cadeaus: een grote koelkast of een led-tv.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd

Lastenverzwaring brengt aanpak huurwoningen in gevaar--

23 april 2018

Er worden de komende jaren tienduizenden huurwoningen minder gerenoveerd en gebouwd, vanwege een pakket aan nieuwe belastingmaatregelen.

‘De maatregelen leveren corporaties een lastenverzwaring op van een miljard euro. Met deze lastenverzwaring gaan we mogelijk onze eigen doelstelling niet eens halen. Een miljard euro staat gelijk aan 67.000 nieuwbouwwoningen, een stad als Amersfoort.’
Aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder  in de Telegraaf.

Aanpak belastingontwijking mulitinationals
Het gaat om een pakket van belastingmaatregelen, waaronder een verminderde renteaftrek op leningen. Dit vloeit voort uit Europese afspraken om te voorkomen dat internationale bedrijven minder vennootschapsbelasting betalen. Het kabinet weigert een uitzondering te maken voor de woningcorporaties, terwijl het hier niet gaat om multinationals.

Kabinet schuift rekening naar huurders en woningzoekenden
De Woonbond is  tegen deze onnodige lastenverzwaring. Sociale huurders en woningzoekenden zijn de dupe van de belastingmaatregelen. Huurders brengen het geld op voor corporaties en krijgen zo opnieuw de rekening gepresenteerd, terwijl er juist ruimte gevonden moet worden voor huurverlaging. De route voor lagere woonlasten via energiebesparende renovaties wordt ook moeilijker door onnodig in de investeringscapaciteit van corporaties te snijden. Woningzoekenden lopen door teruglopende investeringen tegen nog langere wachttijden aan, terwijl het tekort aan sociale huurwoningen al enorm is.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd

Groot tekort aan betaalbare woningen in regio Amsterdam--

Er is een groot tekort aan betaalbare woonruimte in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Vooral woningzoekenden met een laag en middeninkomen hebben grote problemen om een passende woning te vinden.
Dit blijkt uit het eerste regiobrede onderzoek over Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) 2017. Ruim 50.000 inwoners van alle gemeenten in deze regio vulden hiervoor een enquête in met vragen over hun woonsituatie, woonwensen en woonlasten.

Meer verhuizingen en sterke bevolkingsgroei
Na een periode van stilstand tijdens de crisis is er weer flink verhuisd. In 2015-2016 vond maar liefst een kwart van de inwoners van de metropoolregio een andere woning. Vooral gezinnen die tijdens de crisis een stap naar een grotere woning met meer buitenruimte uitstelden, zijn alsnog verhuisd. De bevolking in de regio groeit bovendien sterk. Alleen al de gemeente Amsterdam krijgt er jaarlijks ruim 11.000 inwoners bij. Alles bij elkaar leidt dat tot een grote druk op de hele woningmarkt.

Nieuwe woningen keihard nodig

Lex Scholten, wethouder in Diemen en voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Bouwen en Wonen van de MRA legt uit:
‘De resultaten van het onderzoek laten zien dat nieuwe woningen keihard nodig zijn Daarnaast is het van belang dat nieuwe en bestaande woningen betaalbaar en toegankelijk worden gehouden voor mensen met lage en middeninkomens.’

Stijgende prijzen
Uit het onderzoek blijkt dat de toegankelijkheid van de woningmarkt in de MRA voor lage en middeninkomens afneemt. Amsterdam kende altijd een grote instroom van veel jonge huishoudens met een laag inkomen. De prijzen voor huur- en koopwoningen stijgen, en het WiMRA-onderzoek laat zien dat nieuwe Amsterdammers steeds vaker een hoger inkomen hebben.

Goed gevulde portemonnee
Ook wie binnen de metropoolregio verhuist, moet een goed gevulde portemonnee meenemen. In de sociale huursector worden de huurprijzen gereguleerd, maar zijn de wachttijden bijna overal in de regio lang. In diverse delen van de MRA krimpt de sociale voorraad.  In de vrije sector stijgen de huur- en koopprijzen extreem hard. De huren in de vrije sector zijn bijvoorbeeld in Amsterdam en Amstelland-Meerlanden gemiddeld meer dan € 1.000,- per maand. Hierdoor kunnen met name de lagere middeninkomens, ook degenen die willen doorstromen vanuit de sociale huur, op steeds minder plekken in de MRA terecht.

Grote vraag naar sociale huur
Opvallende uitkomst van het onderzoek is dat ondanks de economische voorspoed het aantal lage inkomens ongeveer gelijk is gebleven. Nieuwe groepen, bijvoorbeeld uit de zorg en maatschappelijke opvang, zorgen voor een blijvend grote vraag naar sociale huur. Het aandeel lage inkomens in de MRA (41%) is nu ongeveer gelijk aan het aandeel sociale huur (40%). Een krap evenwicht, want juist in de sociale huur komen weinig woningen vrij en dat is wat telt voor de woningzoekende.

Veel bijbouwen
‘Vergroten van het woningaanbod voor lage en middeninkomens is een opgave in de hele MRA’, zegt directeur Egbert de Vries van PWNR, de samenwerkende woningcorporaties in de regio. ‘De woningcorporaties willen de komende jaren in elk geval in alle gemeenten veel nieuwe sociale huurwoningen bijbouwen voor de huishoudens met een jaarinkomen tot €40.000,-.’

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd

Massale demonstratie tegen huurwaanzin in Berlijn--

In Berlijn demonstreerden zaterdag 14 april tienduizenden inwoners tegen de verdringing van huurders en de enorme huurprijsstijgingen in hun stad. Meer dan 250 initiatieven en organisaties hadden opgeroepen om aan de demonstratie deel te nemen onder het motto ‘Verzet – samen tegen verdringing en huurwaanzin’.
Ondanks de stromende regen liepen zo’n 25.000 Berlijners van divers pluimage mee in de mars van de Postdamer Platz naar Schöneberg. Jonge ouders met kinderen, senioren, vluchtelingen, mensen in een rolstoel en studenten waren van de partij. Zij uitten hun woede over de ontwikkelingen op de woningmarkt met spreekkoren en spandoeken met teksten als ‘Mensenlevens in plaats van vastgoedwinst’, ‘Berlijn is geen casino’ en ‘Ze hebben ons verraden, de sociaal-democraten’.

85 procent is huurder
Berlijn is in de greep van vastgoedbeleggers die uit zijn op winstmaximalisatie. Het prijsopdrijvende effect hiervan treft honderdduizenden Berlijners. 85 Procent van hen woont in een huurwoning en de huurprijsbescherming is in Berlijn beperkt.

Mensen worden de stad uitgejaagd

‘Huurappartementen worden omgezet in koopwoningen. Wijken worden vernield. Sociale instellingen en winkeliers vinden geen betaalbare ruimte meer. Door sterk stijgende huren worden mensen de stad uit gejaagd. De dakloosheid groeit. Racisme en discriminatie maken het nog moeilijker om een woning te vinden. Zelfs in buitenwijken is er nauwelijks nog betaalbare huisvesting’, laten de organisatoren van de demonstratie weten.

Helft huurders vreest woning niet meer te kunnen betalen
74 Procent van de mensen in Berlijn ziet de hoge kosten van huisvesting als een risico om het appartement te verliezen of te verarmen. En bijna de helft van de huurders in Berlijn vreest dat ze de komende twee jaar hun woning niet langer kunnen betalen.

Geen winst boven mensen
De demonstranten eisen een radicale koerswijziging in het woon- en huurbeleid. ‘Fatsoenlijke huisvesting is een basisbehoefte en een mensenrecht. En daarom moet het principe van “winst boven mensen” worden afgeschaft.’ Zij willen een solidaire stad die geen bedrijfsmodel hanteert, maar waarin plaats is voor iedereen, waar huizen worden gebouwd om in te wonen en niet om winst mee te maken. Ze willen een stad waarin mensen niet langer in noodbehuizing en opvanghuizen hoeven te leven. En waar woonruimte gemeenschappelijk eigendom wordt.

Actiedagen ter voorbereiding
De massale demonstratie verliep rustig. Voorafgaand aan zaterdag waren er in buurten actiedagen ter voorbereiding. Meerdere kruispunten werden korte tijd bezet om mensen op te roepen naar de demo te gaan op 14 april. Een hilarisch filmpje diende als online oproep.

Follow up
De 256 deelnemende organisaties beraden zich op een follow up. ‘We weten elkaar nu in elk geval makkelijker te vinden’, zegt Claudia Rische van Unser Block bleibt!, een van de mede-organisatoren.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd

Bezwaar maken tegen huurverhoging kamers--

Voor onzelfstandige woonruimte (kamers) mag de huurverhoging per 1 juli nooit méér zijn dan 2,9%. Stelt je verhuurder een hoger percentage voor, of overtreedt hij andere wettelijke regels? Dan kun je met succes bezwaar maken.
Als je verhuurder een van de wettelijke regels voor de huurverhoging overtreedt, kun je met succes bezwaar maken. Naast een maximumverhoging van 2,9% van de kale huur, gelden er ook andere regels:

  • Je huur mag nooit hoger worden dan wettelijk is toegestaan volgens het puntenstelsel voor onzelfstandige woonruimte.
  • Je huur mag maar één keer per jaar verhoogd worden.
  • Twee maanden voordat de huurverhoging ingaat moet je een brief krijgen waarin staat dat de huur verhoogd wordt, met welke percentage de huur verhoogd wordt, en hoe je bezwaar kunt maken.
  • De huur mag niet verhoogd worden als de Huurcommissie huurverlaging heeft toegewezen vanwege achterstallig onderhoud, of als daar op dit moment een procedure over loopt.

Leeft je verhuurder deze regels niet na? Dan kun je stappen ondernemen.

Tijdig bezwaar maken belangrijk

Om de huurverhoging tegen te houden, moet je tijdig in actie komen. Als je géén bezwaar maakt, en de verhoogde huurprijs gewoon laat afschrijven van je rekening, zit je er aan vast. Schrijf je verhuurder voor 1 juli een brief waarin je meldt dat je niet akkoord gaat met de huurverhoging en dat je de oude huurprijs blijft betalen. Voor hulp daarbij kun je terecht bij een Huurteam of Steunpunt Wonen. Als die er in jouw woonplaats niet zijn, kan de Huurderslijn van de Woonbond je adviseren.

Zelfstandig of onzelfstandig?
Een zelfstandige woning heeft een eigen toegangsdeur die van binnen en buiten op slot kan. Verder is er minimaal een eigen (woon/slaap)kamer, een eigen toilet met waterspoeling, en een eigen -al dan niet open- keuken. Die keuken moet een aanrecht hebben, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel. Een woning die niet aan deze eisen voldoet is géén zelfstandige woning.

Huurprijzen onzelfstandig woonruimte nooit ‘geliberaliseerd’
´Geliberaliseerd verhuren´ bestaat bij onzelfstandige woonruimte niet. De maximale huurprijs van kamers wordt altijd door het puntenstelsel bepaald. Daarbij geldt voor kamers een andere puntentelling dan voor zelfstandige woonruimte. Brengt de huurverhoging je huur boven de maximale huurprijs volgens het puntenstelsel voor kamers? Dan zal je bezwaar succesvol zijn. Is de huur zelfs op dit moment al hoger? Dan kun je de huur laten verlagen. Dat moet met een aparte procedure van de Huurcommissie.

Voor kamers geen extra, inkomensafhankelijke huurverhoging
Voor onzelfstandige woningen mogen verhuurders géén inkomensafhankelijke huurverhoging vragen en dus ook géén inkomensgegevens opvragen bij de Belastingdienst. Voor zelfstandige woningen mag dat wel, mits het om woningen gaat die onder het puntenstelsel vallen.

Klagen over opvragen inkomensgegevens
Woon je onzelfstandig en heb je een brief gekregen van de Belastingdienst waarin staat dat je verhuurder je inkomensgegevens heeft opgevraagd? Dan heeft je verhuurder onrechtmatig gehandeld. Het loont de moeite daarover te klagen bij de Belastingdienst.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd

Kamerbreed zorgen om hoge energierekening huurders--

Huurders van slecht geïsoleerde woningen zien hun energierekening de komende jaren fors stijgen, terwijl ze daar niets aan kunnen doen. Donderdag 12 april debatteerde de Tweede Kamer over oplossingen voor dit probleem.

De energierekening dreigt de komende jaren flink te stijgen. Dat komt door de hogere energiebelasting. Naar verwachting betalen huishoudens in 2021 gemiddeld €175 meer dan in 2017.  Woon je in een slecht geïsoleerde woning? Dan kan de rekening nog veel hoger uitpakken. Huurders in die woningen zijn voor het nemen van maatregelen afhankelijk van hun verhuurder. In het debat bleek dat veel Kamerleden zich daar zorgen over maken.

Maatregelen hard nodig
De Woonbond deelt die zorgen. Het zijn vaak ook nog eens de huurders met de laagste inkomen die in slecht geïsoleerde woningen wonen. Vorig jaar verscheen er al een onderzoek waaruit blijkt dat de kosten van de energietransitie ongelijk verdeeld zijn over de inkomensgroepen. De 10% armste huishoudens is nu 5% van het inkomen kwijt aan energie. Dat wordt in 2050 ruim 17%. Het is dus hard nodig dat er maatregelen komen.

Initiatiefrecht verbreden
De Woonbond heeft daarom vóór het debat nog eens op het belang van een initiatiefrecht voor huurders gewezen. Dit initiatiefrecht zorgt ervoor dat verhuurders verplicht zijn om een woning te verbeteren, als een huurder met een redelijk voorstel komt. Via de rechter afdwingen dat de verhuurder maatregelen neemt is op dit moment al mogelijk als thermische isolatie ontbreekt of als de CV-ketel zwaar verouderd is. Dat is geregeld in artikel 243 van boek 7 Burgerlijk Wetboek. Minister Ollongren gaat onderzoeken of het initiatiefrecht voor huurders uitgebreid kan worden. Zij zal daar vóór 1 mei de Kamer over informeren.

Diverse moties ingediend
Tijdens het Kamerdebat werden diverse moties ingediend, onder andere door de Partij voor de Dieren. Daarin wordt voorgesteld om in het initiatiefrecht voor huurders een ruimere invulling van de energieprestatie van de woning op te nemen. Tevens zouden huurders een lagere huur af moeten kunnen dwingen, als blijkt dat de woning niet kan worden verduurzaamd. Een andere motie roept op te onderzoeken hoe het puntensysteem kan worden aangepast om verhuurders te prikkelen huurwoningen te verbeteren. Want op dit moment krijgen ook slecht geïsoleerde woningen toch waarderingspunten voor de ‘energieprestatie’. Op dinsdag 17 april stemde de Kamer over de moties die zijn ingediend.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd

 

 

Vakantieverhuur aan banden--

17 april 2018

Het Rijk, gemeenten en verhuurplatforms zoals AirBnB slaan de handen ineen tegen illegale vakantieverhuur. Dat bleek uit een brief van minister Ollongren aan de Tweede Kamer.

Er is veel discussie over vakantieverhuur. Omwonenden ervaren veel overlast en er worden woningen aan de woningvoorraad onttrokken om ze in te zetten voor vakantieverhuur.

Uniforme registratie
De partijen streven naar een uniform registratiesysteem voor vakantieverhuur. Gemeenten kunnen daardoor gerichter optreden bij overtredingen van lokale regels. Met een registratienummer krijgt de gemeente zicht op de adressen waar wordt verhuurd. Handhavers kunnen dan eerder ingrijpen bij illegale verhuur en overlast door vakantieverhuur. De regels rond vakantieverhuur, bijvoorbeeld over het aantal dagen dat een woning mag worden verhuurd, verschillen per gemeente. Verder wordt bekeken of een registratiesysteem het innen van toeristenbelasting gemakkelijker maakt.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd
Duizenden illegale hotels in Amsterdam
Sociale huur belangrijk thema bij verkiezingen 21 maart