Nieuws

Woningcorporatie De Voorzorg discrimineerde jarenlang bij woningtoewijzing--

27 mei 2018

Woningstichting De Voorzorg in Hoensbroek heeft jarenlang woningzoekenden een huis geweigerd op grond van ras, seksuele geaardheid, gezondheid of lichaamsgeur.

Met deze schokkende onthulling kwam de directie en de Raad van Commissarissen  op basis van een extern onderzoek van bureau Integis in opdracht van De Voorzorg.

Intakegesprekken
Uit het onderzoek blijkt dat bij intakegesprekken met potentiële huurders informatie werd verzameld over gegevens zoals ras, uiterlijke kenmerken, (lichaams)geur, gezondheid en daarmee samenhangend medicijngebruik, hobby’s, ex-partners, seksuele geaardheid, strafrechtelijk verleden, godsdienst en levensovertuiging. En dat bij toewijzing van woningen deze factoren een rol speelden.

Geschokt


De directie en Raad van Commissarissen van De Voorzorg zijn zeer geschokt over de discriminatie, die in hun ogen ‘elk voorstellingsvermogen tart’.

In mei 2017 kwamen bij de toenmalige interim-bestuurder de eerste signalen over de discriminatie binnen en zijn er meteen maatregelen genomen om de toewijzingen weer op een correcte, fatsoenlijke en transparante manier te laten plaatsvinden.
Daarop is de Autoriteit woningcorporaties geïnformeerd en is onderzoeksbureau Integis gevraagd nader onderzoek te doen. Op aanwijzing van de Autoriteit woningcorporaties heeft De Voorzorg begin 2017 een verbeterplan opgesteld voor haar governance. Uit onderzoek bleek dat er in de organisatie in voorgaande jaren sprake was van een angstcultuur.

Schoon schip
Er werd een interim-bestuurder aangesteld om orde op zaken te stellen. In februari 2018 trad de nieuwe directeur Sjraar Canjels in dienst. De Voorzorg wil schoon schip maken en heeft deze informatie zelf naar buiten gebracht ‘met het oog op transparant bestuur’. Ze staat open voor contact met voormalig woningzoekenden die het gevoel hebben dat zij in het verleden niet oprecht zijn behandeld.

Oud-directeur ontkent
De Voorzorg heeft de kwestie gemeld bij het Openbaar Ministerie. Dat gaat eerst de stukken bestuderen voordat het een besluit neemt over een strafrechtelijk onderzoek. Oud-directeur Jos Kerkhoffs ontkent elke vorm van discriminatie. ‘Ik herken mij helemaal niet in dat beeld’, verklaart hij in een reactie.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

Nationale Woonagenda--

Woonbondvoorzitter Ton Selten tekende 23 mei namens de Woonbond de Nationale Woonagenda. Met de Woonagenda committeren diverse partijen zich aan het oplossen van grote problemen op de woningmarkt, zoals het aanpakken van de woningnood en de problemen met betaalbaarheid van het huren.

Selten: ‘Huurders hebben de afgelopen jaren flinke huurverhogingen voor hun kiezen gekregen. Zowel in de sociale sector als in de vrije sector, de zogenaamde middenhuur, zijn de huurprijzen voor veel huurders eigenlijk niet te betalen.

De Woonbond vindt dat we niet meer moeten spreken over huurverhogingen, maar over huurverlagingen. De Nationale Woonagenda kan alleen succesvol zijn als alle betrokken partijen dat helder voor ogen hebben.‘

Rijk moet ook leveren’
Selten: ‘De sector wordt overvraagd met oplossingen voor allerlei grote maatschappelijke vraagstukken zoals betaalbaarheid van het huren, het aanpakken van het tekort aan huurwoningen en verduurzaming van huurwoningen. Tegelijkertijd wordt de sector extra belast. Huurders van sociale huurwoningen hebben de afgelopen jaren de verhuurderheffing opgebracht in de vorm van huurverhogingen boven inflatie. Die druk loopt, ook door nieuwe belastingmaatregelen, nog verder op. Hier moet echt verandering in komen.’

Huurakkoord
De Woonbond gaat de komende maanden met verhuurderskoepels Aedes, IVBN en Vastgoed Belang in overleg om een akkoord te sluiten over de betaalbaarheid van het huren.

Ondertekenaars
De Woonagenda is ondertekend door Aedes, Bouwend Nederland, IVBN, NEPROM, NVB-Bouw, NVM, Vastgoed Belang, Vereniging Eigen Huis, en de Woonbond.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

Brede oproep tegen versobering huurtoeslag--

Afgelopen donderdag debatteerde de Tweede Kamer over de wetswijziging die ervoor zorgt dat huurtoeslagontvangers een hogere huur gaan betalen. Een brede coalitie aan maatschappelijke organisaties roept de Tweede Kamer op hiervan af te zien.

Aedes, Federatie Opvang, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, GGZ Nederland, RIBW Nederland en de Woonbond vragen de Kamer niet in te stemmen met deze bezuiniging op de huurtoeslag.

Eigen bijdrage omhoog
Het kabinet wil dat de eigen bijdrage (het deel van de huur dat huurtoeslagontvangers volledig zelf betalen) sneller stijgt de komende jaren. Dit gebeurt door de zogenaamde ‘KAN-bepaling’ af te schaffen. Deze KAN-bepaling zorgt ervoor dat de eigen bijdrage elk jaar stijgt met óf de gemiddelde huurverhoging óf de ontwikkeling van de bijstand. De laagste van deze stijgingen geldt ook voor de stijging van de eigen bijdrage. Het kabinet wil dat eigen  bijdrage of ‘normhuur’ nu altijd mee gaat stijgen met de gemiddelde huurverhoging. Huurtoeslagontvangers gaan er hierdoor op achteruit. De bescherming tegen hoge huurstijgingen voor lage inkomens neemt af door de eigen bijdrage mee te laten stijgen met de stijging van de huren.

Afschaffen harde inkomensgrens
Een tweede wijziging, kan wél op bijval rekenen van de maatschappelijke organisaties; het laten vervallen van de harde inkomensgrenzen voor de huurtoeslag. Nu is het zo dat huurders die een euro boven de voor hen geldende inkomenseis verdienen, het recht op huurtoeslag verliezen. Dat betekent een harde inkomensdaling. Door de huurtoeslag bij een stijgend inkomen geleidelijk af te laten lopen, wordt dit voorkomen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

‘Laat je kinderen geen bijbaantjes doen’--

Een huurster en haar zoon hadden in 2016 samen € 221,- teveel aan inkomen en moeten de volledige huurtoeslag over dat jaar (ruim € 2.500,-) terugbetalen. De vrouw sleepte de Belastingdienst voor de rechter, maar kreeg helaas geen gelijk.

Door de terugvordering dreigt de huurster in financiële problemen te komen. Het was een van de redenen waarom zij in eerste instantie bezwaar maakte tegen het besluit van de Belastingdienst. Die verklaarde haar bezwaar ongegrond, waarna de vrouw naar de rechter stapte.

€ 221,- boven de norm
In december 2015 deed haar inwonende zoon werk voor een stichting die daarvoor in januari 2016 betaalde. Daardoor steeg het gezamenlijk toetsingsinkomen van moeder en zoon in 2016 tot € 30.221,-. Oftewel € 221,- boven de toen geldende norm, want in 2016 mocht een gezamenlijk huishoudinkomen maximaal € 30.000,- zijn om in aanmerking te komen voor huurtoeslag.

Die € 221,- gaat meer dan € 2.500,- kosten
Daarop vorderde de Belastingdienst de volledige huurtoeslag over 2016 terug, een bedrag van € 2.532,- (inclusief rente). De huurster legt bij de rechter neer dat zij deze terugvordering onterecht vindt, omdat de overschrijding maar een heel klein bedrag is. Bovendien is zij financieel afhankelijk van de huurtoeslag en komt zij door deze beslissing in de financiële moeilijkheden. Zij vindt de beslissing dan ook niet in overeenstemming met ‘de redelijkheid’.

Wet biedt geen ruimte voor ‘belangenafweging’
Helaas gaf de rechter haar geen gelijk. De huurster en haar zoon konden niet aantonen dat de betaling in januari 2016 voor werkzaamheden in december 2015 was. En of de terugvordering wel of niet redelijk is, daar biedt de wet ‘geen ruimte’ voor, laat de rechter weten.

De Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) biedt namelijk geen mogelijkheid van een terugvordering af te zien, het kwijt te schelden of het te beperken. ‘Dit betekent dat een belangenafweging bij de terugvordering niet aan de orde is’, aldus de rechter.

Das Kapital: ‘Laat het een les zijn’


Financieel-economisch weblog ‘Das Kapital’ schreef een blog over deze uitspraak en stelt:  ‘En laat het een les zijn. Je kinderen geen bijbaantjes laten doen en zelf zwart bijklussen. Kraait er geen haan naar. Want bij de fiscus heeft men voorlopig genoeg te doen.’

Wat vindt de Woonbond
De Woonbond wil dat de harde inkomensgrenzen voor de huurtoeslag vervallen. Door de huurtoeslag bij een stijgend inkomen geleidelijk af te laten lopen, wordt een harde inkomensdaling voorkomen.

Dit kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen om de harde inkomensgrenzen voor de huurtoeslag inderdaad af te schaffen. Maar het kabinet koppelt dit aan een tweede wijziging van de huurtoeslag waar de Woonbond fel op tegen is: het verhogen van de eigen bijdrage (het deel van de huur dat huurtoeslagontvangers volledig zelf betalen) van huurtoeslagontvangers.

Lees meer over waarom de Woonbond tegen de aanpassingen van de huurtoeslag is, zoals die in het regeerakkoord staan.

Actie en Meldpunt
De Woonbond roept huurders op om mee te doen aan de Actie Huurverlaging(externe link). Huurders die willen vertellen welke problemen de hoge huur met zich meebrengt, kunnen terecht bij het Meldpunt Huuralarm.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

Europese dag van het gemeenschappelijk wonen--

22 mei 2018

Zaterdag 19 mei was de Europese dag van het gemeenschappelijk wonen. Veel woongemeenschappen openen dan hun deuren voor geïnteresseerden.

In Nederland doen er 47 woongemeenschappen mee aan de open dag. Kijk op deze kaart of er één bij u in de buurt zit.

Thema zelfbeheer

Het thema van de dag is zelfbeheer. ‘Huurders- en bewonersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente kunnen komen kijken op wat voor manier bewoners zelfbeheer ter hand nemen,’ schrijft de organisatie op de speciale website voor de open dag.

Coöplink
De Woonbond steunt het wonen in zelfbeheer. Bijvoorbeeld door het initiatief Coöplink, een kennisnetwerk voor en door wooncoöperaties.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Verhuurder rekent 200 euro voor gebruik digitale omgeving--

Camelot laat huurders van studentenwoningen 202 euro betalen voor het gebruik van ‘MyCastle’, de digitale omgeving van Camelot.

Dat blijkt uit een artikel in de NRC. Huurders kunnen in MyCastle klachten melden, gebruiksaanwijzingen van apparatuur zoals afzuigkap en magnetron vinden en hun gegevens wijzigen.

Onterechte kosten
Die kosten mogen helemaal niet in rekening gebracht worden, laten verschillende juristen weten in de krant.

‘Je mag als verhuurder zelf weten hoe je de omgeving waarin je contact hebt met je huurders inricht, maar daar kun je geen factuur voor sturen’, zegt huurrechtadvocaat Guido Zijlstra.

Zijlstra is namens tien huurders van het ‘Wasa Student Village’ bezig met een dagvaarding tegen Camelot.

Huurders in meerdere steden
Camelot verdient aardig aan de onterechte kosten voor MyCastle. Het bedrijf int het bedrag van alle huurders van zijn ruim 1.750 studio’s, op zeven locaties in Amsterdam, Eindhoven, Delft en Arnhem.

 

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

 

 

Woonbond opiniepanel: verduurzaming niet ten koste van woonlasten--

Nog voor de zomer sluit het kabinet een nieuw Klimaatakkoord. Samen met andere landelijke partijen neemt de Woonbond deel aan zogenaamde ‘Klimaattafels’ over energiebesparing in (huur)woningen. De bond raadpleegde vorige week het opiniepanel middels een digitale enquête.

De Woonbond wil dat het Klimaatakkoord leidt tot afspraken die gebaseerd zijn op draagvlak onder huurders. De Woonbond probeert ervoor te zorgen dat de woonlasten van huurders niet omhoog en het liefst zelfs omlaag gaan. Ruim de helft van de ondervraagde huurders van het opiniepanel geeft aan geen voorkeur te hebben voor huurverlaging of een lagere energierekening zolang de woonlasten maar dalen.

Compensatie voor lage inkomens
Huishoudens met een laag inkomen geven gemiddeld 12% van hun inkomen uit aan energie. Voor huishoudens met een hoog inkomen is dit gemiddeld 3%. Het is de verwachting dat die verschillen in de toekomst groter gaan worden. Dat komt door stijging van de energiebelasting. Veruit de meeste deelnemende opiniepanelleden (89%) vinden dat er een regeling moet komen om huurders met lage inkomens te helpen.

Subsidies voor verduurzaming
Voor huiseigenaren zijn er steeds meer subsidies beschikbaar voor het verduurzamen van hun woning.

Driekwart van de deelnemende huurders vindt dat er ook financiële regelingen voor huurders moeten komen zodat zij zelf hun woning kunnen verduurzamen. Een groot deel geeft zelf ook aan gebruik te gaan maken van een dergelijke financiële regeling. Ook vindt 90% van de deelnemers dat het makkelijker moet worden om verduurzaming af te dwingen bij de verhuurder.

Planning klimaatakkoord
In de zomer van 2018 moeten alle betrokken partijen tot afspraken op hoofdlijnen komen. Deze afspraken moeten ze vervolgens in de tweede helft van het jaar uitwerken in concrete plannen. Die concrete plannen tezamen vormen het Klimaatakkoord. In 2019 begint de uitvoering van de plannen.

Meedoen aan het opiniepanel?
Het opiniepanel bestaat uit bestuursleden van huurdersorganisaties die lid zijn van de Woonbond. Zij kunnen zich aanmelden via de nieuwsbrieven voor het ‘Woonbond opiniepanel’ en krijgen dan ongeveer vier keer per jaar een korte vragenlijst toegestuurd.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

Auditie voor sociale huurwoning--

Woningbouwvereniging Domesta laat woningzoekenden solliciteren op een sociale huurwoning.

Met een sollicitatiebrief of videoboodschap moeten woningzoekenden de verhuurder overtuigen. Het gaat om 18 studio’s en 29 appartementen in het voormalige UWV-gebouw in Emmen.

Extra hoepel

‘Mensen die een sociale huurwoning nodig hebben, moeten daarvoor in aanmerking komen. Ook als je wat minder goed bent in het maken van een leuk filmpje, Ik denk dat dit voor woningzoekenden toch weer voelt als een extra hoepel waar ze doorheen moeten springen.’
Is de reactie van  Marcel Trip van de Woonbond in het tv-programma Editie.nl.

Huisvestingswet
Het is ook maar de vraag of dit mag. Enkele jaren gelden wilde de gemeente Capelle aan de IJssel mensen ook laten solliciteren naar een sociale huurwoning. Toenmalig minister Wonen Stef Blok liet destijds weten dat de huisvestingswet, de wet die regelt hoe corporaties en gemeenten woningtoewijzing kunnen vormgeven, hier geen mogelijkheden toe biedt.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

Meeste huurders in energiezuinige woning tevreden--

16 mei 2018

De meeste huurders die een energieprestatievergoeding (EPV) betalen in plaats van een energierekening, blijken na de jaarafrekening niets bij te hoeven betalen. Dat blijkt uit een recente evaluatie van het ministerie van BZK naar de mate van tevredenheid van huurders met de EPV.


Huurders van zeer energiezuinige woningen, betalen sinds september 2016 een EPV. Deze regeling is bedacht om verhuurders te stimuleren te investeren in energiezuinige renovaties en daarvoor een vergoeding van de huurder te krijgen. Tegelijkertijd zou de EPV huurders beschermen tegen te hoge kosten. 

Meer energie opgewekt dan verbruikt
Inmiddels is er ervaring opgedaan met zeer energiezuinige renovaties, nieuwbouw en de EPV. Uit de evaluatie blijkt dat de kosten voor energieverbruik bij de jaarafrekening voor de meeste huurders nul euro of minder zijn. Er wordt dan meer energie terug geleverd aan het net dan er wordt verbruikt. Als de hoogte van de EPV is bepaald aan de hand van de kosten voor energieverbruik in de oude situatie (dus voor de renovatie), pakt dat financieel gunstig uit voor de meeste huurders.  

Tevredenheid over de woning zelf

In het algemeen blijken huurders zeer tevreden over hun energiezuinige woning. Zij waarderen met name de flink opgeknapte buitenkant van de woning, de isolatie en het feit dat de meeste installaties aan de buitenkant worden geplaatst waardoor de woonruimte niet kleiner wordt.

Een kleine groep huurders ervaart echter nadelen zoals de regelbaarheid van de temperatuur in de woning en het gemis van stralingswarmte. 

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com
Gerelateerd:

Huurprijzen stijgen hard in middelgrote steden--

De huurprijzen van nieuw verhuurde huurwoningen zijn hard gestegen, blijkt uit cijfers van verhuursite Pararius. Hoog tijd om de huurprijzen in de vrije sector aan banden te leggen, vindt de Woonbond.

Landelijk betalen huurders gemiddeld 5,9% meer voor een huurwoning in de vrije sector dan een jaar geleden. En de huurprijzen zijn al fors. Vaak gaat het om hurprijzen rond de € 1.000,-

Forse stijging middelgrote steden
In Leiden (+8,4%), Nijmegen (+8,9%) en Enschede (+10,5%) steeg de gemiddelde huurprijs per vierkante meter met tenminste 8 procent. In Tilburg (+13,6%), Roosendaal (+14,1%), Amersfoort (+15,4%), Almere(+18,8%) en Apeldoorn (+20,2%) was de stijging nog veel groter. In de Randstad stijgen de prijzen nu juist iets minder hard, maar daar liggen de prijzen ook al erg hoog.

Leg huurprijzen aan banden
Volgens de Woonbond moeten er veel betaalbare huurwoningen worden gebouwd om het tekort weg te werken. Dat zei Woonbonddirecteur Ronald Paping in RTL nieuws.

Paping: ‘Er moet veel meer gebouwd worden, ten tweede moet er een vorm van huurprijsregulering plaatsvinden, zodat er niet zulke extreme huren gevraagd kunnen worden en ten derde moeten we beseffen dat mensen met een modaal inkomen of net er boven deze huren niet kunnen betalen. Zij moeten ook terecht kunnen in de sociale huursector.’

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: