Nieuws

Woonbond: uitrookplan middeninkomens asociaal--

28 september 2018

‘Heel veel middeninkomens kunnen helemaal geen huur boven de sociale huurgrens betalen, het is absurd deze mensen hun betaalbare huurwoning uit te jagen’, reageert Paulus Jansen, directeur van de Woonbond, op het plan van de coalitiepartijen om de huurprijs van middeninkomens in een sociale huurwoning fors te verhogen.

‘Vanuit politiek Den Haag is er van alles gedaan om de sociale huursector te verkleinen. Het slaat nergens op om dan huurders met een bescheiden middeninkomen de schuld te geven van lange wachtlijsten.’ Bovendien loopt het aantal huurders met een middeninkomen in de sociale huursector al jaren terug. Jansen: ‘Den Haag zou zich moeten buigen over de dure scheefheid, het aantal  huurders dat in een te dure sociale huurwoning woont.’

Het aantal ‘dure scheefwoners’ is snel toegenomen. In 2009 had 8,1% van de huurders uit de primaire doelgroep een te hoge huur voor hun inkomen. In 2012 was dit 13,1% en in 2015 18,3% (528.000 huishoudens). Een half miljoen huurders heeft moeite om elke maand de huur en de meest basale kosten van levensonderhoud op te brengen.

Jansen: ‘In plaats van het uitroken van middeninkomens, kunnen de coalitiepartijen zich beter inzetten voor betaalbare huurwoningen voor lage én middeninkomens.’

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Huurcontract vaak onbegrijpelijk--

24 september 2018

Bijna de helft van de Nederlanders tekent wel eens een contract dat ze niet begrijpen. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van juridisch dienstverlener DAS.

Dit komt het meest voor bij koop- of huurcontracten (34%), gevolgd door arbeidsovereenkomsten (22%).

Hulp bij problemen huurcontract
Meer dan de helft van de Nederlanders (56%) vraagt geen juridisch advies bij contracten. Soms omdat ze geen advies nodig hebben, maar vaak ook omdat advies inschakelen te duur is, of omdat ze niet weten waar ze moeten zijn. Leden van de Woonbond kunnen met vragen over hun huurcontract terecht bij de Huurderslijn, de juridische ledendienst van de Woonbond. Daarnaast heeft de Woonbond ook modelcontracten die huurders kunnen downloaden.

Vreemde voorwaarden
Door de schaarste op de woningmarkt komen woningzoekenden vaak vreemde voorwaarden tegen in huurcontracten.

Vanwege de krapte op het huurmarkt durven verhuurders meer en stellen ze  steeds vaker vreemde voorwaarden bij huurcontracten.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

Geen nieuw Sociaal Huurakkoord--

Na weken intensief onderhandelen hebben corporatiekoepel Aedes en de Woonbond de onderhandelingen over een Sociaal Huurakkoord afgebroken.

Het eindbod van Aedes betekent dat het mogelijk blijft dat de huren boven inflatie stijgen. Er zou een ‘inflatievolgend’ huurbeleid komen, maar het breekpunt was dat Aedes het effect van de huurverhoging bij verhuizingen buiten het inflatievolgend huurbeleid wilde houden.

Nu wel rem op huurverhoging bij verhuizing
In het huurakkoord dat in 2015 werd afgesloten, was afgesproken dat corporaties de huursom, alle huren van een corporatie bij elkaar, maximaal 1% boven inflatie mochten laten stijgen. Dat was inclusief de huurverhogingen bij het opnieuw verhuren van een vrijgekomen woning. Door deze huurstijgingen buiten beschouwing te laten zou de feitelijke ruimte voor huurverhoging voor zittende huurders ongeveer gelijk blijven aan de huidige situatie, en kunnen nieuwe huurders tegen enorme huurstijgingen oplopen. Vaak gaat de huur dan met  zo’n vijftig tot tweehonderd euro omhoog. Omdat de inkomens van de meeste corporatiehuurders de inflatie volgen en ze de afgelopen zes jaar al 10% méér huur gingen betalen bovenop de inflatie is dat voor de Woonbond onacceptabel.

Druk door Haags beleid
De onderhandelingen over het sociaal huurakkoord stonden onder zware druk door de stapeling van belastingen voor corporaties door politiek Den Haag. Op Prinsjesdag werd bekend dat deze tussen 2016 en 2021 verder stijgen van €1,9 naar €3 miljard.

Verlagen woonlasten
De inzet voor de Woonbond was het verlagen van woonlasten bij huurders, door bij verduurzaming van huurwoningen een verlaging van de energierekening te realiseren. De maximaal toegestane jaarlijkse huurstijging moest verder omlaag. Alhoewel Aedes de zorgen om de betaalbaarheid van het huren deelt en adviseur RIGO doorrekende dat het eindbod van de Woonbond ook betaalbaar was, wilden de corporaties niet meegaan in een echt inflatievolgende huursomontwikkeling.
Dat heeft wellicht ook te maken met de grote verschillen tussen corporaties qua financiën en maatschappelijke opgave.

Betaalbaarheid moet verbeteren

Woonbonddirecteur Paulus Jansen: ‘De wil om er samen uit te komen was er. Voor de Woonbond was het echter niet mogelijk een akkoord te ondertekenen waarbij de betaalbaarheid van het huren niet substantieel wordt verbeterd. Daarbij spelen de corporaties een belangrijke rol, maar ook het kabinet. Dat moet stoppen met de sociale huursector als melkkoe te behandelen, zodat we echt kunnen inzetten op betaalbaar wonen, verduurzaming én nieuwbouw om de woningnood aan te pakken.’

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

Studenten ‘melkkoe’ voor Camelot--

Antikraakbedrijf Camelot ontwikkelt en verhuurt sinds kort ook studentenwoningen. Studenten lopen er alleen tegen hoge extra kosten aan.

De Stentor had onlangs uitgebreid aandacht voor de containerwoningen in Deventer, waar Camelot de rekeningen hoog opstapelt voor de studenten.

Hoge borg
Studenten die er willen wonen, betalen onder meer tweeduizend euro borg. Ook moeten ze zo’n tweehonderd euro betalen voor gebruik van de webportal MyCastle. Een waarborgsom kan door de verhuurder worden ingehouden als de huurder vertrekt met een huurachterstand of wanneer er schade aan de woonruimte is die hersteld moet worden.

Een waarborgsom moet juridisch gezien moet een ‘redelijk’ bedrag zijn  en tweeduizend euro voor een studentenwoning is wel aan de erg hoge kant, reageert de Woonbond in de Stentor.

Ook van de verplichte afname van linnen, bestek en potten en pannen is de Woonbond geen voorstander. Studenten kunnen die zaken prima zelf aanschaffen.

Mycastle
Studenten moeten betalen om gebruik te maken van ‘Mycastle’, de digitale omgeving waarmee ze contact onderhouden met Camelot. Mycastle is ‘een absolute melkkoe,’ zegt Gert Jan Bakker, consulent van het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag in Amsterdam bij stichting Woon!. Bakker: ‘Camelot verdient veel geld over de ruggen van kwetsbare huurders.’ Ook in Amsterdam lopen studenten hier tegenaan. Woon! is daarom een procedure gestart bij de Autoriteit Consument en Markt.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

Kabinet verhoogt zware heffingen sociale huursector--

De Woonbond vindt het ronduit teleurstellend dat er onvoldoende geld wordt uitgetrokken voor verduurzaming van huurwoningen, nieuwbouw om de woningnood aan te pakken en betaalbare woonlasten voor huurders.

In het klimaatakkoord is aan corporaties gevraagd de kar te trekken bij het verduurzamen van woningen. Dat betekent dat er veel aanloopkosten worden gemaakt. Daarnaast is er veel nieuwbouw nodig en moet er iets gedaan worden aan de enorm gestegen huurprijzen.

Belastingen stapelen
De verhuurderheffing, de heffing die verhuurders betalen over de waarde van sociale huurwoningen, gaat minder hard stijgen maar blijft hoog. Daarnaast zorgt invoeren van een belastingmaatregel (de ATAD) ervoor dat de vennootschapsbelasting voor corporaties omhoog gaat.

Het kabinet vraagt aan de ene kant meer maatschappelijke inzet, en aan de andere kant knijpen ze de sociale huursector extra uit. Ten koste van de huurders en woningzoekenden. Er moet eindelijk echt worden ingezet op betaalbare huren, nieuwbouw en verduurzaming.

‘Middenhuur’
Er wordt ook een wet middenhuur aangekondigd. Wat de Woonbond betreft moet de zogenaamde ‘middenhuur’ worden gereguleerd. Nu geldt er geen maximale huurprijs voor de woningen boven de €710,68 waardoor kleine huurwoningen in schaarstegebieden voor enorme huurprijzen verhuurd kunnen worden. Bovendien moet er het besef komen dat heel veel middeninkomens geen huurprijzen boven de €710,68 kunnen betalen. Er is een brede sociale huursector nodig om te zorgen dat deze huishoudens betaalbaar kunnen wonen.

Huisjesmelkers
In de begroting wordt ook gesproken over het aanpakken van huisjesmelkers. De minister wil met de sector in gesprek om te kijken of aanvulling van wet- en regelgeving nodig is om huurders beter te beschermen tegen huisjesmelkers. De Woonbond pleit al langer voor strengere aanpak van foute verhuurders en werkt hier dan ook graag aan mee.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Gemeenten willen streep door hoge belastingdruk corporaties--

Gemeenten maken zich ernstige zorgen over de oplopende belastingdruk voor woningcorporaties. Dat maakt de Vereniging Nederlandse Gemeenten bekend.

Het gaat om de invoering van de Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD)-richtlijn. De ATAD gaat woningcorporaties jaarlijks rond 300 miljoen kosten. Deze extra lastenverzwaring komt bovenop de verhuurderheffing, de belasting voor de sociale huursector, die de komende jaren oploopt tot zo’n twee miljard per jaar.

ATAD-richtlijnen
De ATAD-richtlijn is door de Europese Unie gemaakt om constructies tegen te gaan waarbij internationale bedrijven minder vennootschapsbelasting hoeven te betalen. Hiervoor wordt de renteaftrek over leningen die kan worden opgevoerd, verlaagd. Voor het einde van dit jaar moet het kabinet de ATAD-richtlijn omzetten in Nederlandse regels voor de vennootschapsbelasting (vpb). Woningcorporaties zijn vpb-plichtig. Corporaties hebben veel leningen op hun huizen. Als via de ATAD de renteaftrek straks beperkt zou worden, gaan woningcorporaties door de vele leningen dus veel extra vpb betalen.

Oproep aan het kabinet

Het kabinet kan er ook voor kiezen de ATAD zo in te voeren dat deze maatregel niét van toepassing is op de corporaties.

Corporaties zijn namelijk geen internationale ondernemingen De gemeenten dringen er bij het kabinet op aan om corporaties uit te sluiten voor deze belastingontwijkende maatregel. In de praktijk betekent dit voor corporaties een boete op leningen voor de hoognodige investeringen. Er liggen immers forse gezamenlijke ambities op het terrein van het klimaat en de energietransitie, nieuwbouw én betaalbaarheid.

Huurders en woningzoekenden betalen de rekening
De Woonbond deelt de kritiek van de gemeenten op de hoge heffingen voor de sociale huursector. Uiteindelijk zijn het de huurders en woningzoekenden die hiervoor de prijs betalen. De woonlasten in de sociale huursector zijn voor veel huurders al onbetaalbaar en moeten omlaag.  Er moet veel nog gebouwd worden om het tekort aan betaalbare huurwoningen weg te werken. Het is niet reëel tegelijkertijd de sociale huursector met steeds hogere heffingen op te zadelen. Daarnaast moeten de komende jaren veel woningen verduurzaamd worden, waarbij het kabinet corporaties vraagt om het voortouw te nemen. Dat leidt tot hoge kosten die niet ook nog eens op huurders mogen worden afgewenteld. Bij het klimaatakkoord is dan ook nadrukkelijk gesteld dat de verhuurderheffing gehalveerd moet worden. Wat de Woonbond betreft zou de verhuurderheffing helemaal worden afgeschaft.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

Spreekuren Poort6 en politie Gildenwijk--

17 september 2018

Vanaf deze maand houdt Poort6, samen met wijkagent Elroy Asmus, maandelijks spreekuren in de Gildenwijk. Bewoners uit die wijk zijn van harte welkom om tijdens de spreekuren binnen te lopen met hun vragen of problemen en deze voor te leggen aan de wijkbeheerder van Poort6 of de wijkagent.

Weten wat er speelt

“Wij horen graag wat er in de buurt speelt, welke vragen er leven of tegen welke problemen de bewoners aanlopen.” Aldus wijkbeheerders Carlos Scherff en Bert de Haas van Poort6.

De inloopspreekuren zijn een prettige en vrijblijvende manier om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar (beter) te leren kennen. Voor het spreekuur hoeft vooraf geen afspraak gemaakt te worden.

Iedere tweede maandag van de maand

Het spreekuur vindt iedere tweede maandag van de maand plaats.
Tijd: van 11.00 tot 12.00
Locatie: Barbierstraat 180a (wijkkantoor van Poort6)

Bron: Gorcumse Courant
Foto: pixabay.com

Onderhoud en vervanging blokverwarming onder servicekosten--

Door een wijziging in de Warmtewet vallen huurders en verhuurders met blokverwarming daar niet meer onder. Minister Ollongren wil het mogelijk maken aanschaf en onderhoud van de ketel en de leidingen voor collectieve verwarming zoals blokverwarming onder de servicekosten te laten vallen.

Na een lobby door de verhuurders wil de minister het dus mogelijk maken de kosten voor de installaties en buizen apart bij de huurders in rekening te brengen. Dat een geleverde dienst, zoals het leveren van warmte onder servicekosten valt, is logisch. Maar onderhoud en aanschaf van installaties die onderdeel zijn van een complex of woning horen in de huurprijs te zitten. De huur is de vergoeding voor het gebruik van het gehele onroerende goed. Daar horen de installaties en de buizen gewoon bij.

Met dit voorgestelde besluit maakt de minister een rommeltje van het huurrecht.

Hogere woonlasten 
De Woonbond is in een reactie op het voorstel dan ook ronduit negatief over de voorgenomen wijziging van de servicekosten. Het is onduidelijk hoe hoog de kosten kunnen oplopen voor huurders met blokverwarming. Wij voorzien dat huurders te maken kunnen krijgen met een extra verhoging van de woonlasten, zonder dat daar enige verbetering van de woning tegenover staat.

Complexe geschillen
Huurders kunnen met een geschil over de servicekosten naar de Huurcommissie. De servicekostenafrekeningen zijn nu al relatief zware en ingewikkelde dossiers bij de huurcommissie en dat wordt op deze manier alleen maar erger. De Woonbond voorziet een administratieve puinhoop als deze maatregel wordt doorgevoerd.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

Kamer stemt voor wijzigen huurtoeslag--

Vorige week stemde de Tweede Kamer in met het afschaffen van twee bepalingen in de huurtoeslag: het afschaffen van de zogenaamde KAN-bepaling en de harde inkomensgrenzen voor de huurtoeslag.

De Woonbond is voor het afschaffen van de harde inkomensgrenzen maar fel tegen de bezuiniging op de huurtoeslag door het afschaffen van de KAN-bepaling.

Verdwijnen KAN-bepaling
De huurtoeslag compenseert hurende huishoudens met een laag inkomen voor een deel voor de huur die ze betalen. Het eerste deel van de huur (de basishuur) betalen huurders helemaal zelf. Daarboven wordt een deel van de huur gecompenseerd, afhankelijk van huishoudtype en hoogte van de huur. De hoogte van de basishuur wordt elk jaar geïndexeerd. De basishuur gaat de komende jaren sneller stijgen door het verdwijnen van de KAN-bepaling.

Volgens de huidige ‘KAN-bepaling’ wordt de basishuur verhoogd met de voor de huurder meest gunstige van:

  1. de gemiddelde huurstijging van het voorgaand jaar;
  2. de procentuele stijging van het bijstandsinkomen.

Door het schrappen van de KAN-bepaling wordt de eigen bijdrage vanaf 2019 jaarlijks verhoogd met de gemiddelde huurverhoging.

Hierdoor zal het deel dat huurtoeslagontvangers helemaal zelf betalen harder stijgen. Een motie van de PvdA en de SP om de KAN-bepaling te behouden, haalde helaas net geen meerderheid.

Vervallen harde inkomensgrenzen
De Woonbond pleit wel al langer voor het laten vervallen van de harde inkomensgrenzen voor de huurtoeslag. Nu is het zo dat huurders die een euro boven de voor hen geldende inkomenseis verdienen, het recht op huurtoeslag verliezen. Dat betekent een harde inkomensdaling. Door de huurtoeslag bij een stijgend inkomen geleidelijk af te laten lopen, wordt dit voorkomen.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd:

Sociale huursector steeds meer domein van lage inkomens--

De sociale huursector is steeds meer het domein van mensen met een laag inkomen geworden; mensen met een wat hoger inkomen zoeken een woning in de particuliere en commerciële sector. Dat toont de  Sociale staat van Nederland 2018 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) aan.

Jonge mensen (tot 35 jaar) betalen aanzienlijk meer voor een woning dan oudere. Dit heeft te maken met aangescherpte financieringsvoorwaarden voor koopwoningen, (abrupte) huurverhogingen en de toevlucht van jongeren tot (relatief dure) particuliere huurwoningen.

Huren sterk gestegen
De woonlasten van vooral corporatiehuurders stegen vooral na 2012. In 2013 en 2014 waren er forse huurverhogingen vergeleken met de jaren ervoor en erna. Deze konden voor iets hogere inkomens oplopen tot 6,5% per jaar. Vorige week maakte het CBS bekend dat de huren de afgelopen zes jaren met gemiddeld 18,5% zijn gestegen. Veel meer dan de stijging van 8,5% van de consumentenprijzen

Minder corporatiewoningen, grotere doelgroep
Ongeveer een derde van de Nederlandse huishoudens woont in een corporatiewoning. Dit aantal nam het afgelopen decennium af, doordat de woningcorporaties meer woningen verkochten of sloopten dan er bijgebouwd werden. Corporatiewoningen worden vooral bewoond door lagere en middeninkomens. Terwijl het aantal corporatiewoningen afnam, nam het aandeel huurders met een laag inkomen toe. Ongeveer 10% van de woningen zijn particuliere en commerciële huurwoningen, 60% van de huishoudens heeft een eigen woning.

Tevreden over woning en woonomgeving

In Nederland ligt de tevredenheid met de woning hoog; in totaal is bijna 90% tevreden of zeer tevreden. Bewoners zijn tevredener naarmate hun inkomen, leeftijd en, in mindere mate, hun opleiding hoger zijn.

Wat betreft de woonomgeving zijn woningeigenaren het meest tevreden en corporatiehuurders het minst. De tevredenheid over de woonomgeving ligt in de meest stedelijke gemeenten lager dan in de rest van Nederland, maar het verschil neemt geleidelijk af: de stad zit in de lift. Daarentegen is in krimpgemeenten de leefbaarheid in het algemeen hoog, maar tanende. In de zogenaamde krachtwijken is de tevredenheid het laagst.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: