Nieuws

Huurpeil 1 over de bouw--

27 februari 2019

In het voorjaarsnummer van Huurpeil, hét vakblad voor de huursector, leest u in een dossier over de bouw of de sector is toegerust op de enorme woningbouw- en verduurzamingsopgave die er ligt. In een interview laat BZK-minister Ollongren weten wat zij nog in petto heeft voor huurders. En in Wenen is onlangs een Europees Actieplan voor stedelijke volkshuisvesting gepresenteerd.

De bouw krabbelt op uit een diep dal veroorzaakt door de crisis vanaf 2008. Met name de verduurzamingsopgave geeft de bouw momenteel een stevige impuls. Maar de belangrijkste knelpunten spelen de sector nog wel degelijk parten. In Huurpeil een dossier over de actuele ontwikkelingen in de bouw.

Sociale huursector is een groot goed

‘Dat we een grote sociale huursector hebben, is echt een groot goed’, vindt BZK-minister Kajsa Ollongren. Maar duidelijk breken met het neoliberale beleid van haar voorganger Stef Blok, doet zij vooralsnog niet. Een interview met de minister die inzet op ‘intensief en constructief overleg’.

Actieplan Europese volkshuisvesting

Tijdens een groot congres in Wenen werd op 4 december 2018 een actieplan gepresenteerd met een dringende oproep aan de Europese Commissie en de lidstaten om serieus werk te maken van betaalbare huisvesting in de grote steden in Europa. Als grootste huisbaas van Europa met ruim 220.000 sociale huurwoningen, geeft Wenen het goede voorbeeld.

Prestaties van woningcorporaties

In deze Huurpeil de belangrijkste uitkomsten van de actuele benchmark van Aedes die de prestaties van woningcorporaties met elkaar vergelijkt. De best presterende corporaties (daar zit geen enkele grote tussen) komen voornamelijk uit Brabant en Limburg.

De Staat van de woningmarkt

In een mini-special brengt Huurpeil de belangrijkste bevindingen van de laatste editie van het overheidsrapport de ‘Staat van de woningmarkt’ dat sinds 2014 ieder najaar wordt uitgebracht. Inclusief een reflectie op de woningmarkt van Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvestingssystemen aan de TU Delft.

Vaste rubrieken

‘In de peiling’ geeft een overzicht van het nieuws van het afgelopen kwartaal. ‘Feit of fabel’ onderzoekt of de ‘Europese’ inkomensgrens voor toegang tot sociale huurwoningen omhoog kan. ‘De Zeepkist’ biedt o.a. een column van een huurder die het onbegrijpelijk vindt dat haar schoonmoeder op leeftijd geen hulp krijgt bij het verhuizen naar een kleinere, meer passende woning.

De columnisten Jos van der Lans en Pieter Bregman zijn weer van de partij, net als de juridische rubriek ‘Recht of krom?’ over de risico’s van nieuwe huurcontracten voor dezelfde woning. ‘Leesvoer’ biedt een selectie van interessante publicaties van de afgelopen maanden.

Servicekatern Woonbond

Achterin Huurpeil negen pagina’s met informatie en nieuws over de Woonbond en zijn achterban, waaronder een overzicht van komende activiteiten. En een voorpublicatie van het nieuwe Woonbondboek ‘Vergoedingen voor huurderswerk’ met informatie en tips over het belonen en vergoeden van vrijwilligers.

Proefnummer aanvragen

Nieuwsgierig geworden? Vraag een proefnummer van Huurpeil aan bij de Woonbond (link stuurt een e-mail)(020-5517700) of neem een abonnement op Huurpeil (€ 32,50 per jaar voor Woonbondleden en € 60,- voor niet-leden).

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Huurders in Houten schakelen Energiebus in--

Bewoners van de Kaashoeve in Houten lieten de Energiebus van de Woonbond 16 februari langskomen. De huurders klagen al jarenlang over kou, vocht en schimmel.
De Energiebus is een initiatief van de Woonbond om energiebesparende maatregelen en verbeteringen aan woningen snel en duidelijk in kaart te brengen.

De Energiebus onderzocht de staat van deze woningen uit de jaren tachtig in Houten. Aan het eind van de dag leverde dit een concreet plan en concrete maatregelen op, die werden gepresenteerd aan bewoners, vertegenwoordigers van verhuurder Viveste én de wethouder duurzaamheid.

Schimmelvorming in de woningen

Het onderzoek is uitgevoerd bij een aantal onder- en bovenwoningen aan de Kaashoeve. Anne Ubbels, onderzoeker van de Energiebus: ‘Bij een woning op de begane grond werd wel 10 cm water in de kruipruimte geconstateerd. Vochtig in combinatie met gebrekkige ventilatie leidt uiteraard tot schimmelvorming. Vochtige lucht opwarmen kost veel meer energie dan normale, droge lucht, en voor de bewoner is dat geen gezond binnenklimaat’.

Slechte isolatie

‘Alle huurders van de bovenwoningen klagen over de kou in huis in de winter en ’s zomers over de warmte,’ vertelt Anne Ubbels. ‘ De isolatie bij de panelen in de gevel ontbreekt op sommige plaatsen namelijk geheel en ook de afsluiting van naden bij ramen en deuren vertoont gebreken. Daarnaast is van het oude dubbel glas (uit 1986) bekend dat de isolatiewaarde in de loop der jaren behoorlijk is afgenomen’.
Viveste reageerde positief op de adviezen van de Woonbond en wil met name kijken naar het vervangen van het oude glas voor HR++ glas. 

Meldpunt energiealarm

Heeft u ook klachten over kou? Woont u in een slecht geïsoleerde huurwoning? Doe dan nog voor het einde van deze maand een melding op het Meldpunt Energiealarm. De Woonbond verzamelt zo veel mogelijk verhalen van huurders om problemen met slechte isolatie duidelijk te maken bij de politiek. 

De Eerlijke Klimaatmars

De Woonbond organiseert samen met Milieudefensie, De Goede zaak, Greenpeace, Oxfam Novib en de FNV op 10 maart om 13:00 uur in Amsterdam, de ‘Eerlijke Klimaatmars’. Hiermee roepen de organisaties op tot eerlijk klimaatbeleid, waarbij de grote vervuilers meebetalen aan de oplossingen en waardoor iedereen duurzaam én betaalbaar zijn woning kan verwarmen. 

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Compenseer huurders die groot deel inkomen kwijt zijn aan gasrekening--

De gasprijzen stijgen als gevolg van een verschuiving van de energiebelasting. Huurders met een hoge gasquote, het percentage van het inkomen dat aan gas wordt uitgegeven, zijn daar het meest de dupe van. Het gaat voornamelijk om huishoudens met kinderen, huishoudens in de bijstand en huishoudens in eengezinswoningen en huishoudens met een laag inkomen die recht hebben op huurtoeslag. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Gasprijzen in de huursector’ dat 20 februari werd gepubliceerd. 

De Woonbond stuurde 19 februari een brief naar het kabinet om aandacht te vragen voor de gevolgen van de stijgende energiebelasting op gas voor huurders. In het ontwerp Klimaatakkoord wordt een verdere verhoging van de energiebelasting op gas voorgesteld. Vaak wonen lagere inkomens in slecht geïsoleerde woningen. Daardoor hebben zij ook vaak een hoge gasquote. 

Hoge gasquote

In het onderzoek is de gasquote bepaald als de uitgaven aan gas als percentage van het gestandaardiseerd inkomen (=koopkracht). De 20 procent hurende huishoudens met de hoogste gasquote naar gestandaardiseerd inkomen geeft minstens 5,63 procent van hun gestandaardiseerd inkomen uit aan gas. Die groep bestaat uit 415.667 huishoudens. 26 procent daarvan verbruikt tussen 1180 en 1527 m3 gas per jaar en 65,6 procent verbruikt meer dan 1528 m3. 

Suggesties aan het kabinet

De Woonbond pleit voor een speciale compensatiemaatregel voor huurders met een hoge gasquote om de stijging van de prijzen te verzachten. Zo is een van de voorstellen om de huurtoeslag van huurders met 1 of meer kinderen te verhogen. Een ander voorstel is om de Algemene heffingskorting op de inkomstenbelasting en het bijstandsinkomen in gelijk mate te verdelen. Of om vanaf 2021 de huren van (eengezins)woningen met een F of G-label te bevriezen. 

Meldpunt energiealarm

Heeft u ook een hoog gasverbruik? Woont u in een slecht geïsoleerde huurwoning? Loopt u tegen torenhoge stookkosten aan? Doe dan nog voor het einde van deze maand een melding op het Meldpunt Energiealarm. De Woonbond verzamelt zo veel mogelijk verhalen van huurders om de problemen duidelijk te maken bij de politiek, als aanvulling op het onderzoek. 

De Eerlijke Klimaatmars

De Woonbond organiseert samen met Milieudefensie, De Goede zaak, Greenpeace, Oxfam Novib en de FNV op 10 maart om 13:00 uur in Amsterdam, de ‘Eerlijke Klimaatmars’. Hiermee roepen de organisaties op tot eerlijk klimaatbeleid, waarbij de grote vervuilers meebetalen aan de oplossingen en waardoor iedereen duurzaam én betaalbaar zijn woning kan verwarmen. 

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Overheidsuitgaven aan huisvesting gekelderd--

De overheid gaf in 2017 veel minder uit aan huisvesting en gemeenschapsvoorzieningen dan in 2010.

De uitgaven namen met zo’n veertig procent af, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Miljarden minder aan huisvesting

In 2017 lagen de uitgaven voor huisvesting en gemeenschapsvoorzieningen op 2,5 miljard euro, in 2010 nog op 4,5 miljard euro. Het gaat dan onder meer om uitgaven voor grondaankoop, stad- en plattelandsontwikkeling maar ook inspectie en regulering.  In totaal gaf de overheid 313 miljard euro uit in 2017.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Petitie tegen huurdersheffingen--

18 februari 2019

Actieve huurders uit Utrecht zijn een petitie gestart tegen de oplopende belastingdruk bij woningcorporaties.

Door een stapeling van belastingmaatregelen zijn corporaties miljarden kwijt aan belastingen. Dat zorgt er voor dat de huurprijzen zijn gestegen, en er veel minder geïnvesteerd kan worden in nieuwbouw en renovatie.

Teken de petitie

Sinds 2013 heeft Den Haag de woningcorporaties twee heffingen opgelegd en daar is een derde heffing, de “Anti Tax Avoidance Directive” (ATAD), bijgekomen. ‘Corporaties moeten bouwen, verduurzamen en de huren betaalbaar houden. Het kabinet stelt ze voor een onmogelijke opgave door de sector tegelijkertijd uit te knijpen. Daarom heb ik de petitie ook getekend,’ aldus Woonbonddirecteur Paulus Jansen.

De petitie is een initiatief van STOK, de gezamenlijke bewonerscommissie bij de Utrechtse corporatie BO-EX.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Verduurzamen huursector kan als de politieke wil er is--

Urgenda en 170 corporaties deden vandaag een oproep aan het kabinet. Geen heffing, maar energiebesparing en verduurzaming.

Urgenda wil laten zien dat CO2-reductie wel kan, als de politieke wil er maar is.

Niet belasten maar investeren

Samen met 170 corporaties roepen ze het kabinet daarom op de verhuurderheffing, de belasting op sociale huur, te schrappen. Zo kunnen corporaties echt investeren in energiebesparing, zonder dat dit tot onbetaalbare huurprijzen leidt. De overheid voerde zeven jaar geleden de verhuurderheffing in. Die werd met tegenzin gedoogd door de corporaties, omdat er sprake was van een zware recessie. De afspraak dat dit tijdelijk was, is het kabinet echter vergeten. Sterker nog: de belasting wordt steeds hoger en er komen nieuwe bij, zoals de belastingmaatregel ATAD en vennootschapsbelasting. 

Betaalbare woonlasten

De Woonbond draagt het initiatief een warm hart toe. Beleidsmedewerker Energie Bastiaan van Perlo: ‘Wij steunen klimaatregelen als dat gepaard gaat met betaalbare woonlasten voor huurders.’  Een eventueel Klimaatakkoord kan ook alleen op steun rekenen van de Woonbond als het mes gaat in de verhuurderheffing, zodat corporaties kunnen investeren zonder de huurprijzen hierbij fors te verhogen. Van Perlo: ‘De woonlasten zijn voor huurders vaak al te hoog. Verduurzaming in de huursector lukt alleen als daar oog voor is. Bij klimaatbeleid met draagvlak moeten we altijd kijken naar een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten.’

De Woonbond is medeorganisator van de Eerlijke Klimaatmars in Amsterdam op 10 maart, een demonstratie voor eerlijk én effectief klimaatbeleid.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Veel mensen met een beperking ontevreden over woonsituatie--

Mensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening zijn minder tevreden over hun woning dan mensen zonder een beperking. Dat blijkt uit de meldactie Wonen naar wens? van Ieder(in), Mind en de Patiëntenfederatie Nederland.

De lagere score komt onder meer omdat velen niet zelf hun woonsituatie hebben kunnen kiezen. Dat is gebeurd door de zorginstelling, een gemeentelijke instantie of een familielid. Volgens het VN-verdrag Handicap – dat sinds 2016 in Nederland van kracht is –hebben mensen met een beperking, een chronische ziekte of psychische aandoening het recht om zelf hun verblijfplaats te kiezen, en ook waar en met wie ze willen wonen. Uit de meldactie blijkt dat dit nog lang niet voor iedereen geldt: 16% heeft niet zelf kunnen kiezen.  Van de bewoners in zorginstellingen is dat zelfs 62%.

Minder tevreden

Ruim een derde (34%) van degenen die niet zelf hebben gekozen, is ontevreden over de woning. Bij de mensen die wel hebben kunnen kiezen, is dat rond de 10%. Mensen met een beperking geven hun woonsituatie gemiddeld een 7,1. Voor mensen zonder beperking is dat volgens het CBS een 8.

Ruim  kwart wil verhuizen

Mensen met een beperking willen dan ook vaker dan gemiddeld verhuizen. Bij 28% van de mensen die willen verhuizen, is de beperking de reden van de verhuiswens. Het beperkte aanbod van geschikte woningen, de hoge kosten en de zware belasting van het verhuizen zelf, zijn belangrijke redenen waarom men nog niet is verhuisd.

Keuzevrijheid meer respecteren

De belangrijkste aanbeveling uit het rapport is dat de keuzevrijheid van mensen met een beperking meer moet worden gerespecteerd. Zo zouden ook instellingen hun bewoners inspraak moeten geven in waar en met wie zij willen wonen. Verder wordt gepleit voor uitbreiding van het aanbod van geschikte woningen en woonvormen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

WOZ-beschikking verstopt op aanslagbiljet--

Een brief waar met grote letters ‘WOZ-beschikking’ op staat. Plus een standaardformulier waarmee je bezwaar kunt maken tegen de WOZ-waarde. Dat verwachten huurders als het om informatie over de WOZ-waarde van hun woning gaat. Maar zo werkt het meestal niet. 

Veel gemeenten hebben inmiddels post verstuurd over de WOZ-waarde van woningen. Omdat die waarde ieder jaar wijzigt moeten gemeenten huurders en huiseigenaren ook ieder jaar informatie sturen. Formeel moet dat in de eerste acht weken van het kalenderjaar. In 2019 gaat de informatie die gemeenten versturen over de WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2018. Tegen die waarde valt bezwaar te maken. 

Bezwaar maken belangrijk

Voor huurders van sociale huurwoningen kan het erg belangrijk zijn om bezwaar te maken tegen een hoge WOZ-waarde. Vooral voor huurders die op dit moment al een huurprijs betalen die dicht in de buurt komt van het wettelijke maximum dat voor hun woning geldt. Voor deze groep huurders kan een succesvol bezwaar zelfs huurverlaging opleveren.

Hoe bezwaar maken?

De Woonbond heeft op een rijtje gezet waar je als huurder op moet letten om te kijken of je met succes bezwaar kunt maken tegen een hoge WOZ-waarde. Ook hebben zij een gratis modelbrief voor het maken van bezwaar.

Wanneer bezwaar maken?

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde is mogelijk tot 6 weken na ontvangst van de brief waar de WOZ-waarde in staat. Maar dan moet je als huurder natuurlijk wel weten dat je een WOZ-beschikking hebt gekregen. En daar gaat het nog wel eens mis. 

WOZ-beschikking op aanslagbiljet

Veel gemeenten sturen namelijk geen brieven met de titel WOZ-beschikking, maar een ‘Aanslagbiljet’ voor gemeentelijke heffingen. Op dat aanslagbiljet staat ook in kleine letters ‘WOZ-beschikking’, maar dat valt lang niet iedereen op. Dat je bezwaar kunt maken tegen zowel de aanslag als de WOZ-beschikking staat op de achterkant van de brief. 

Niet altijd  per papieren post 

In steeds meer gemeenten wordt de WOZ-beschikking digitaal verstrekt, aan burgers die dat willen. Huurders die zich hebben aangemeld voor digitale post moeten voor de WOZ-beschikking dan in de berichtenbox van mijnoverheid.nl kijken. Verder zijn er gemeenten die huurders niet in de eerste acht weken een beschikking sturen, maar juist later in het jaar.  In die gemeenten hebben huurders de beschikking dus nog niet gekregen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Woningnood nog groter dan gedacht--

Het tekort aan woningen is nog veel groter dan al werd gedacht, blijkt uit recent onderzoek van ABF research en Capital Value.

Het woningtekort in Nederland is alarmerend hoog. Waar vorig jaar nog gedacht werd dat het tekort in 2021 een hoogtepunt zou bereiken van circa 235.000 woningen, blijkt dat er nu al een tekort van 263.000 woningen is. Volgens de onderzoekers is er met name een tekort aan sociale huurwoningen en aan woningen in de zogenaamde ‘middenhuur’.

Tekort sociale huur onderschat

De Woonbond wijst er op dat het tekort aan sociale huurwoningen nog veel groter is dan wordt voorgespiegeld. Veel middeninkomens kunnen namelijk helemaal geen huurprijs boven de sociale huurgrens (€720,42) betalen. Zij moeten ook een beroep kunnen doen op de sociale woningvoorraad. Dat er met de betaalbaarheid voor deze groep geen rekening wordt gehouden is een blinde vlek in het woonbeleid van dit Kabinet

Kabinetsbeleid maakt het corporaties moeilijk

Het Kabinet maakt het corporaties moeilijk om voldoende te investeren in nieuwbouw. De belastingdruk voor corporaties loopt onder dit kabinet op tot 3 miljard euro in 2021. Terwijl er de komende jaren ook fors geïnvesteerd moet worden in duurzaamheid. Omdat de financiële positie van corporaties door het weglekken van financiële middelen verslechterd, kunnen ze ook minder lenen. Zo kunnen ze jaarlijks tientalen miljarden minder investeren. Woonbonddirecteur Paulus Jansen ‘Het verder uitknijpen van corporaties in tijden van woningnood is olie op het vuur gooien. Het kabinet creëert zo nog grote problemen voor huurders en woningzoekenden, in plaats van corporaties de slagkracht te geven om problemen op de woningmarkt op te lossen.’

Verduurzamen én nieuwbouw onmogelijke opgave

De onderzoekers concluderen dat corporaties een grote opgave hebben gekregen in de verduurzaming van Nederlandse huurwoningen. Zij zullen moeten kiezen tussen de verduurzaming van woningen en het realiseren van nieuwbouw. 57% van de ondervraagde corporaties geeft aan niet over genoeg middelen te beschikken om de verduurzamingsopgave te bekostigen. Jansen ‘Alle seinen staan op rood. Er moet nu echt iets gebeuren. Voor ons betekent het dan ook dat we geen  klimaatakkoord zullen ondertekenen als  het mes niet in de verhuurderheffing gaat.’

Bronvermelding: Woonbond

Gerelateerd:

Nieuwe Woonbondboeken--

In 2019 verandert er veel in de manier waarop woningcorporaties de cijfers over hun financiën moeten presenteren en verantwoorden. Voor de Woonbond aanleiding om alle veranderingen overzichtelijk bijeen te brengen in het boek Financiën van woningcorporaties.

Ook nieuw van de Woonbond het boek Vergoedingen voor huurderswerk. In dit boek vind je informatie en tips voor het toekennen van passende (vrijwilligers)vergoedingen in het huurderswerk. Het geeft antwoord op vragen als: Wat is een redelijke, eerlijke vergoeding voor een vrijwilliger? Wat zijn de fiscale en arbeidsrechtelijke consequenties van (hogere) beloningen? En hoe beoordeel je of de bij de beloning behorende prestatie wordt geleverd?

Voor meer informatie over het boek Financiën van woningcorporaties, klik hier.

Om meer te weten te komen over het boek Vergoedingen voor huurderswerk, klik hier.