Nieuws

Zorgen over krimp sociale huursector--

27 mei 2019

De sociale huursector wordt hoe langer hoe meer een vangnet voor de laagstbetaalden. Dit zet de leefbaarheid van kwetsbare wijken onder druk. En de middengroepen vallen tussen wal en schip. Deze ontwikkeling, die al een aantal jaren aan de gang is, baart veel mensen grote zorgen, zo bleek op het drukbezochte Woonbondsymposium ‘ De woningmarkt weer op de rit’ gisteren in het Spoorwegmuseum in Utrecht.

Stadsgeograaf Cody Hochstenbach van de Universiteit van Amsterdam liet zien hoe hard het gaat met de krimp van de sociale huursector. Als de corporatiesector was meegegroeid met de andere sectoren, waren er nu 270.000 sociale huurwoningen meer geweest. De invoering van de Europese inkomensgrens heeft de sociale huursector bovendien op slot gezet voor de middeninkomens. Maakten in 1990 de laagste inkomens nog 12% uit van de corporatiehuurders, in 2015 was dat al bijna verviervoudigd tot 45%.

Samenklontering van problemen

De negatieve gevolgen zijn duidelijk zichtbaar. Mede door het sluiten van zorginstellingen zijn veel cliënten aangewezen op de corporatiesector en lopen de wachttijden voor ‘gewone’ woningzoekenden snel op. In steden waar het woningtekort het grootst is, Amsterdam en Utrecht, bedraagt de wachttijd voor een sociale huurwoning inmiddels 9 jaar. Daardoor wordt de sociale huursector hoe langer een meer een vangnet voor de laagstbetaalden en kwetsbaren. Volgens René Scherpenisse, directeur-bestuurder van de Tilburgse corporatie TIWOS leidt dit tot een ongewenste ‘samenklontering van problemen in wijken met veel coporatiebezit.’

Bouwen, bouwen, bouwen

De oplossing ligt volgens de deelnemers aan de diverse panels tijdens het symposium in een forse verhoging van de bouwproductie gekoppeld, aan het optrekken van de inkomensgrens voor de sociale huursector. Volgens Hans Heinink, bestuurslid van huurdersvereniging Accio in Nijmegen zou die omhoog moeten naar de oude ziekenfondsgrens, zo’n 57.000 euro.  De stelling dat alleen een verdubbeling van de nieuwbouw de tekorten in de sociale huursector kan opheffen, kon op unanieme steun rekenen van de zaal. Volgens Yasin Toronoglu, wethouder Wonen in Eindhoven, is zelfs een verdubbeling niet genoeg. Hij wil de komende vijf jaar 15.000 woningen bouwen, waarvan 4000 in de sociale sector. Ook in de binnenstad. ‘De stad is van iedereen’, aldus Toronoglu.

Een groot probleem voor de investeringscapaciteit blijft de verhuurderheffing. ‘Ik maak me daar ernstig zorgen over. Er gaat inmiddels ieder jaar 3,5 maand huur naar deze heffing en andere belastingen’, aldus Peter van Os van RIGO Research en Advies.

Middeninkomens

De benarde positie van de middeninkomens was ook een belangrijk thema op het symposium. Er moet veel meer voor deze groep worden gebouwd, ook door corporaties. Cees van Boven, directeur-bestuurder van Woonzorg Nederland, vindt dat corporaties zo’n 20% van hun nieuwbouw in het middensegment met een huur 720 en 1000 euro zouden kunnen bouwen. ‘ Beleggers bouwen namelijk niet in dit segment, die springen over de 1000 euro heen.’ 

Meer regulering vrije sector

Veel steun was er ook voor stelling dat er meer regulering moet komen in het middensegment, bijvoorbeeld door verhoging van de liberaliseringsgrens. En het puntenstelsel is (weer) aan herziening toe. Volgens Marja Appelman, directeur Woningmarkt van het ministerie van BZK, weegt de WOZ-waarde in het puntenstelsel ‘disproportioneel zwaar mee’ in steden als Utrecht en Amsterdam, waar de WOZ-waardes de pan uitrijzen. ‘Die moeten wellicht minder zwaar gaan wegen.’ 

Plan voor de Volkshuisvesting

Veel van deze thema’s komen terug in het Plan voor de Volkshuisvesting, dat de Woonbond dit najaar officieel zal presenteren. Het doel van dit integrale plan, waarover tal van maatschappelijke organisaties meedenken, is te komen tot een brede sociale woonsector, waar voor iedereen een betaalbare woning is in een leefbare buurt, met een gelijk speelveld is voor huurders en kopers. Woonbonddirecteur Paulus Jansen lichtte op het symposium het plan toe en bood vertegenwoordigers van diverse organisaties de gelegenheid om met aanvullingen te komen.

Aanvullingen op het Plan

Anneke van der Vlist van cliëntenorganisatie Ieder(in) hield een pleidooi voor een grotere toegankelijkheid van de bestaande woningvoorraad voor mensen met een beperking. Semih Eski, voorzitter van CNV-Jongeren, wil graag meer concrete aandacht voor jongeren, bijvoorbeeld door het bouwen van meer staterswoningen. Alex Scherpenzeel van ANBO vindt dat de Woonbond zich moet inzetten voor betere ouderenhuisvesting, bij voorkeur zelfstandige woningen met collectieve voorzieningen. Volgens Wim Hazeu, directeur-bestuurder van Wonen Limburg, moet de Woonbond meer oog hebben voor de positieve kanten van tijdelijke huurcontracten, bijvoorbeeld voor spoedzoekers. Ten slotte Rob Mulder, directeur belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis. Hij vindt dat de schotten tussen de huur- en koopsector moeten verdwijnen en is voorstander van een eigendomsneutrale behandeling door de overheid. Zo zouden de hypotheekrenteaftrek en de huurtoeslag moeten verdwijnen en plaatsmaken voor een inkomensafhankelijke woontoeslag. Dit voorstel, dat in het Plan voor de Volkshuisvesting is opgenomen, kon ook op brede steun uit de zaal rekenen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Handboek Huurdersorganisatie-Plus--

Het Handboek Huurdersorganisatie-Plus, dat de opvolger is van het achtdelige Handboek Huurdersorganisaties uit 2010/2011, bestaat uit tien hoofdstukken die parallel lopen aan de tien ‘bouwstenen’ voor het goed functioneren van huurdersorganisaties van het Woonbondproject Huurdersorganisatie Plus.

Vernieuwen en versterken

Het project Huurdersorganisatie Plus (HO+), dat onlangs werd afgerond, was bedoeld om huurdersorganisaties te helpen zich te vernieuwen en te versterken. Dit was een vurige wens van veel huurdersorganisaties in de corporatiesector, door de komst van de Woningwet 2015. Met deze wet hebben huurdersorganisaties een grote invloed en een gelijkwaardige positie bij het maken van lokale prestatieafspraken in de volkshuisvesting, samen met woningcorporaties en gemeenten. Maar meer invloed brengt ook meer taken en verantwoordelijkheden met zich mee. Dit boek gidst hen hier doorheen.

Tien hoofdstukken

In het boek komt aan de orde hoe je een huurdersorganisatie op een goede manier bestuurt, hoe je huurders actief krijgt, hoe je op een goede manier communiceert, hoe je de financiën op een goede manier regelt, je kennis en vaardigheden vergroot, overlegt met de verhuurder en de gemeente, hoe je een goede inbreng in de prestatieafspraken kunt leveren, hoe je je kunt vernieuwen en versterken en hoe je betaalde ondersteuning kunt regelen.

Ook voor commerciële sector

Hoewel een aantal hoofdstukken speciaal bedoeld zijn voor huurdersorganisaties in de corporatiesector, is het Handboek zeker ook geschikt voor huurdersorganisaties in de particuliere en commerciële huursector.

Te koop in de webwinkel

Het Handboek Huurdersorganisatie Plus is te koop in de webwinkel van de Woonbond.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Levensgevaarlijke cv-ketels in huurwoningen--

Meerdere woningbranden zijn ontstaan door cv-ketels van het merk Agpo Ferroli. Dat blijkt uit onderzoek van Vara Kassa. In Nederland hangen volgens deskundigen circa 150.000 cv-ketels van dat merk die levensgevaarlijk kunnen zijn. 

Het gaat om cv-ketels van de typen Econpact, Ultima, Megadens en Megalux met een productiedatum van voor 2011. Volgens de onderzoekers is de ketel brandgevaarlijker dan de onlangs in opspraak geraakte cv-ketel van Nefit. ‘Dit is de brandgevaarlijkste ketel die ik tot nog toe heb onderzocht’, aldus Ben Ale, emeritus-hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding. De problemen ontstaan als de warmtewisselaar verstopt raakt doordat mensen zuinig stoken. Goed onderhoud kan dit niet voorkomen omdat monteurs er niet goed bij kunnen. Naarmate deze ketels ouder worden, neemt het risico op brand alsmaar verder toe. 

Tikkende tijdbom

Monteurs die dagelijks onderhoud aan deze ketel plegen: ‘Het is een tikkende tijdbom, het is wachten tot het misgaat.’ Deskundigen stellen dan ook dat alle 150.000 cv-ketels van dit merk zo snel mogelijk vervangen moeten worden want ze zijn volgens hen levensgevaarlijk. Zij adviseren gebruikers om de ketel tot die tijd uit te schakelen tijdens de nacht en na het verlaten van de woning.

Veiligheid van huurders voorop

Woningcorporatie Dunavie in Katwijk neemt de bevindingen van Vara Kassa zeer serieus en laat weten dat zij alle 747 ketels in hun woningbestand gaan vervangen. Hoewel de ketels om het jaar worden gecontroleerd en er bij goed onderhoud geen directe reden tot zorgen is, nemen zij toch het zekere voor het onzekere, melden zij op hun website. ‘De veiligheid van onze huurders staat voorop.’ 

Neem contact op met verhuurder

Heeft u ook een cv-ketel van het bovengenoemde merk en type? Neem dan contact op met uw verhuurder en vraag om vervanging. 

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Europese petitie ‘Wonen moet sociaal en betaalbaar’--

Onder het motto ‘Wonen moet sociaal en betaalbaar’ is het Europese Burger Initiatief ‘Housing for All’ een petitie gestart om betaalbare huisvesting voor iedereen in Europa mogelijk te maken. U kunt de petitie ondertekenen en delen op www.housingforall.eu.

De initiatiefnemers willen met deze petitie aandacht vragen voor de woningcrisis in Europa, die zich op verschillende manieren uit. Ze roept Europese wetgevers op om de juridische en financiële voorwaarden scheppen voor betere en betaalbare huisvesting.

Wonen te duur

Wonen is te duur geworden. Steeds meer mensen in Europa vinden het moeilijk om hun woonlasten te betalen. Ongeveer 82 miljoen mensen besteden meer dan 40% van hun salaris aan woonlasten. Het aantal daklozen neemt toe.

Uit de stad verdreven

Veel huishoudens worden door de hoge woonlasten gedwongen de stad te verlaten en moeten hierdoor veel verder reizen voor hun werk of studie.

Huizenprijzen geëxplodeerd

De grond- en huizenprijzen groeien exponentieel in de grote steden. Internationale investeerders (zoals pensioen- en hedgefondsen) kopen veel sociale huurwoningcomplexen op. Niet om huisvesting te bieden, maar om winst te maken.

Te weinig geïnvesteerd

Door de Europese wetgeving inzake staatssteun wordt er veel te weinig geïnvesteerd in sociale en betaalbare huisvesting. Dit investeringstekort in de EU bedraagt ongeveer 57 miljard per jaar.

Vakantieverhuur

De vakantieverhuur van woonruimte heeft een grote vlucht genomen en vergroot de woningnood in de populaire steden.

Vijf actiepunten

De petitie wil dat de Europese wetgevers op vijf punten actie onderneemt.

  1. De toegang tot betaalbare en sociale woningen moet makkelijker worden.
  2. De criteria van ‘Maastricht’ moeten niet van toepassing worden verklaard voor publieke investeringen in betaalbare woningen;
  3. Er moet betere toegang tot EU-financiering komen voor ontwikkelaars van non-profit- en duurzame huisvestingsprojecten;
  4. Het verhuren van woonruimte aan toeristen via digitale platforms moet worden ingedamd;
  5. Er moet een goed statistisch overzicht komen van de huisvestingsbehoeften in Europa

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Meer huurders stappen naar Huurcommissie--

De Huurcommissie ontving vorig jaar ruim 10.000 verzoeken om een uitspraak te doen in een geschil tussen verhuurder en huurder. Dat zijn er veel meer dan in 2017, blijkt uit het jaarverslag van de Huurcommissie. De meeste klachten spelen in de particuliere huursector.

De meeste geschillen gingen over de huurprijs en de servicekosten. Huurders werden in 58% van de uitspraken in het gelijk gesteld.

Financieel belang

Gemiddeld genomen leverde de toets aanvangshuur €79,- per maan aan huurverlaging op. De tijdelijke huurverlaging in verband met gebreken aan de woning leverde een gemiddelde huurverlaging op van €231,- per maand. Het toetsen van de afrekening van de servicekosten leverde huurders gemiddeld €248,- per jaar op.

Onevenredig veel klachten in commerciële huursector

Woningcorporaties hadden in 2018 evenals voorgaande jaren een kleiner aandeel (40%) in het aantal geschillen bij de Huurcommissie dan de overige verhuurders (60%), zeker in relatie tot hun aandeel in het totale aantal huurwoningen. Ongeveer een derde van de huurwoningen is van commerciële verhuurders. Een aanzienlijk deel daarvan valt in de vrije sector, deze huurders kunnen niet terecht bij de Huurcommissie. Zo is ruwweg zo’n 20% van de huursector verantwoordelijk voor maar liefst 60% van de klachten bij de Huurcommissie. De Woonbond heeft een Meldpunt om specifieke klachten van huurders in de commerciële huursector te verzamelen.

Vrije sector huurders kunnen niet terecht bij de Huurcommissie. De Woonbond pleit er al langer voor de gang naar de Huurcommissie ook voor deze huurders mogelijk te maken.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Onvrede onderhoud woningen neemt toe--

Minder mensen zijn tevreden over de onderhoudsstaat van hun woning, blijkt uit de cijfers van het WOON-onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en uit de monitor brede welvaart van het CBS.

Uit het jaarverslag van de Huurcommissie blijkt ook een grote toename in het aantal onderhoudszaken. De binnenkomende onderhoudszaken namen met ruim 30% toe. Op het meldpunt commerciële verhuur van de Woonbond merkt men ook dat veel huurders in deze sector tegen onderhoudsproblemen aan lopen. De meeste meldingen op dit meldpunt gaan over gebreken aan de woning en achterstallig onderhoud.

Onderhoudsplicht

Huurders hebben recht op een goed onderhouden huurwoning. Verhuurders hebben de plicht een woning goed te onderhouden en gebreken te verhelpen. Doe ze dat niet dan kunnen huurders in een gereguleerde (sociale) huurwoning naar de Huurcommissie stappen. Die kan tot een tijdelijke huurverlaging besluiten tot wel 40% van de huurprijs. Dat is vaak een goede stok achter de deur om de verhuurder toch in beweging te krijgen.

Vrije sector

Huurders in de vrije sector kunnen niet naar de Huurcommissie met onderhoudsproblemen. Alhoewel er in het landelijke beleid is ingezet op meer vrije sector huurwoningen, is er niets gedaan aan het verbeteren van de consumentenbescherming van deze huurders. Dat dat nodig is, blijkt ook uit de reportage van de NOS vandaag, waarin een vrije sector huurder de gebreken aan zijn woning laat zien. De Woonbond wil dat het voor huurders in de vrije sector mogelijk wordt met problemen over onderhoud en servicekosten naar de Huurcommissie te stappen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Bouwambitie niet gehaald zonder extra inspanning--

20 mei 2019

Op 13 mei gaf het EIB, het Economisch Instituut voor de Bouw, een serieuze waarschuwing af. Om de ambities uit de vorig jaar door diverse partijen (waaronder de Woonbond) ondertekende Nationale Woonagenda te realiseren, moeten de komende jaren aanzienlijke inspanningen worden verricht.

Volgens de Woonagenda moeten er 450.000 nieuwe woningen worden gebouwd tot en met 2024, oftewel 75.000 per jaar. Volgens het EIB loopt de productie inmiddels al ver achter bij de ambitie en is het planaanbod onvoldoende om aan deze ambities te kunnen voldoen, vooral in groeigebieden zoals Zuid-Holland en Utrecht. In 2018 werden ongeveer 10.000 woningen minder opgeleverd dan gepland.

Te weinig harde plannen

Belangrijk is volgens het EIB dat ‘zacht’ aanbod van bouwplannen tijdig hard wordt gemaakt. Nu zijn bijna de helft van de plannen nog niet in bestemmingsplannen opgenomen. Opvallend is dat in groeiregio’s zoals Zuid-Holland en Utrecht ruim 80 procent van de woningen ‘binnenstedelijk’ gebouwd zal worden. Dit is in lijn met de zogeheten Ladder voor Duurzame Verstedelijking, maar uit eerder onderzoek van het EIB is gebleken dat binnenstedelijke plannen eerder kans op vertraging lopen.

75.000 is te weinig

Ruim een maand eerder, op 4 april bij de presentatie van het grote Woononderzoek Nederland 2018 (WoON 2018), liet onderzoeksbureau ABF Research een weten dat zelfs 75.000 nieuwe woningen per jaar niet genoeg zijn om de snel groeiende woningnood op te lossen. Het woningtekort is volgens ABF inmiddels opgelopen tot 3,8 procent, oftewel 295.000 woningen. In de grote steden ligt het tekort zelfs boven de 6 procent. Alarmerend vindt ABF: ‘Het is de vraag wanneer de bom barst.’

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Doorstromen naar huurwoning problematisch--

Vanuit de maatschappelijke opvang doorstromen naar een huurwoning. Dat valt in de praktijk niet mee. De ombudsman schreef een rapport over de problemen waar cliënten van de vrouwenopvang tegenaan lopen.

De Nationale Ombudsman bracht in kaart wat ministeries en gemeenten hebben gedaan om de knelpunten op te lossen waar hij in een rapport van twee jaar geleden al aandacht voor vroeg. Vooral in de doorstroming van de opvang naar een reguliere sociale huurwoning zijn er grote knelpunten.

Van het kastje naar de muur

Dat er een groot tekort is aan sociale huurwoningen heeft ook zijn weerslag op de maatschappelijke opvang. Doorstromen van de opvang naar een huurwoning wordt steeds moeilijker.  De ombudsman concludeert dat er daarbij ook veel spaak loopt in de samenwerking tussen gemeenten. Onder andere omdat gemeenten allerlei verschillende regels hanteren voor het geven van voorrang. Vrouwen worden daarbij van het kastje naar de muur gestuurd.

Huurtoeslag teruggevorderd

Verder signaleerde de ombudsman een knelpunt met huurtoeslag, dat voor grote financiële problemen bij de betrokken vrouwen heeft gezorgd. Wie huurtoeslag kreeg voor woonruimte in de vrouwenopvang, moest dat achteraf weer terugbetalen aan de Belastingdienst. Voor nieuwe huurders van woonruimte in de vrouwenopvang is dit knelpunt inmiddels opgelost, door invoering van een nieuw model-huurcontract. Maar wie voorheen huurtoeslag kreeg voor woonruimte in de vrouwenopvang, heeft nog steeds met terugvordering te maken. De ombudsman heeft het Ministerie van BZK gevraagd om snel met een oplossing te komen voor deze groep.

Rapporten

Met het rapport ‘Vrouwen in de knel‘ uit juli 2017 bracht de ombudsman knelpunten in kaart waarmee vrouwen in de vrouwenopvang te maken hebben. Jaarlijks maken ongeveer 12.000 vrouwen, meestal met kinderen, noodgedwongen gebruik van een opvangplek. Ze zijn vaak mishandeld, hebben psychische problemen of zitten diep in de schulden. Met het rapport  ‘Vrouwen uit de knel – het vervolg’ uit mei 2019 laat de Ombudsman weten hoe het er sindsdien mee staat. Op een aantal vlakken is er overigens wel vooruitgang geboekt.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Help huurders met hoge energierekeningen--

De kwaliteit van veel huurwoningen laat te wensen over. Huurders hebben last van kou, tocht en schimmel. Ondanks dat zij zelf veel doen om te besparen (en daardoor vaak in onprettige en ongezonde omstandigheden leven) hebben zij hoge energierekeningen. Dat blijkt uit een analyse van ruim 1300 meldingen op het Meldpunt Energiealarm. De Woonbond stuurde vandaag een brief aan het kabinet met het verzoek om voor een passende compensatiemaatregel voor huurders met een laag inkomen te zorgen.

De Woonbond is in het najaar 2018 het Meldpunt Energiealarm gestart om een beeld te krijgen van de problemen waar huurders in slecht geïsoleerde huurwoningen in hun dagelijks leven tegenaan lopen. Dat leverde een scala aan schrijnende verhalen op. Er zijn meldingen binnengekomen van huurders met hoge rekeningen van soms wel rond de 200 euro per maand die tegelijkertijd in erbarmelijke omstandigheden leven. Maar ook van huurders met een lagere rekening, die de verwarming nauwelijks aan durven te zetten en maar een keer per 2 weken douchen uit angst voor een energierekening die zij die onmogelijk kunnen betalen.

Hoge rekening

Ruim twee derde van de meldingen kwam van huurders in de corporatiesector. Bijna een vijfde huurt van een grotere commerciële verhuurder en een achtste huurt van een kleine particulier. Bijna alle meldingen gaan over slechte kwaliteit van de woningen (slechte isolatie en/of achterstallig onderhoud). Veel huurders kampen dan ook als gevolg van de slechte isolatie met hoge energierekeningen. Ook is er een groep huurders die geen hoge rekening heeft doordat de besparingsmaatregelen die zij zelf nemen zo ver gaan dat de leefomstandigheden niet prettig meer zijn.

Onwillige verhuurders

De grootste problemen die uit de meldingen naar voren komen zijn tocht en kou. Daar komt vaak schimmel uit voort en daarmee ongezond wonen. Veel huurders nemen zelf maatregelen (70%), leven zuinig (88%) en vragen om handelen van de verhuurder. Maar verhuurders blijken vaak onwillig en laten te veel liggen.

Maatregelen

De Woonbond pleit voor een speciale compensatiemaatregel voor huurders met een hoge energierekening en een laag inkomen. Zo is een van de voorstellen om de huurtoeslag van huurders met 1 of meer kinderen te verhogen. Een ander voorstel is om de Algemene heffingskorting op de inkomstenbelasting en het bijstandsinkomen in gelijk mate te verdelen. Of om vanaf 2021 de huren van woningen met een F of G-label te bevriezen. 

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd:

Aantal onderhoudszaken Huurcommissie neemt toe--

In 2019 deed de Huurcommissie tot nu toe uitspraak in 453 zaken waarbij een huurder huurverlaging wilde afdwingen bij de verhuurder, wegens gebreken aan de huurwoning. Daarmee dwongen zij een gemiddelde – tijdelijke – huurverlaging van 220 euro af. Dat blijkt uit onderzoek van BNR Nieuwsradio.

In 2019 werden er tot nu toe twee keer zoveel zaken door de Huurcommissie behandeld als in dezelfde periode in 2018. Het is niet duidelijk waar dit verschil door komt. Het kan zijn dat meer huurders tegen achterstallig onderhoud aanlopen, of dat juist meer huurders de gang naar de Huurcommissie weten te vinden.

Meldpunt

Dat er veel problemen spelen op het gebied van onderhoud, zeker in de commerciële huursector, blijkt ook wel uit de meldingen op het Meldpunt Commerciële verhuur. Veruit de meeste klachten die hier binnen komen gaan over achterstallig onderhoud en gebreken aan de woning.

Procedure Huurcommissie

Wanneer de verhuurder na verzoek van de huurder geen onderhoud pleegt kunnen huurders met een gereguleerd huurcontract naar de Huurcommissie stappen. De Huurcommissie toets de ernst van de gebreken en kan vervolgens besluiten tot een tijdelijke huurverlaging van 20%, 30% of 40% van de huurprijs. Dat is een goede prikkel om de verhuurder toch in beweging te krijgen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: