Nieuws

Uitstel huurverhoging--

29 april 2020

28 april 2020

Normaal gesproken ontvangen alle huurders van Poort6 vóór 1 mei een brief met daarin een voorstel voor de huuraanpassing. Vanwege de coronacrisis heeft Poort6 in overleg met Huurdersvereniging HP6 besloten om de huuraanpassing voor vrijwel alle huurders een maand uit te stellen.

Uitstel huuraanpassing
Het uitstellen van de huuraanpassing geldt voor de sociale huurwoningen, vrije sector huurwoningen, bedrijfsruimtes, parkeerplaatsen en garages. De huurders van woningen waarvoor Poort6 alleen het beheer verzorgt, ontvangen vóór 1 mei wel een voorstel voor de huuraanpassing. Ditzelfde geldt voor zorgpartijen. Alle huurders van Poort6 worden hier deze week over geïnformeerd.

Samen kijken naar oplossingen
Marije Buursink, directeur-bestuurder van Poort6: “We worden allemaal geraakt door deze crisis, maar hoe deze op individueel niveau voor onze huurders uitpakt, weten we natuurlijk niet. Daarom roepen we mensen die in hun portemonnee worden geraakt door de coronacrisis op om zich vooral snel bij ons te melden. Samen kunnen we kijken naar oplossingen.”

Maatwerk in de vorm van huurverlaging of huurbevriezing
“Betaalbaarheid staat bij ons altijd hoog op de agenda, maar dit jaar wilden we daar extra aandacht aan geven. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen, de gezinssamenstelling en de huurprijs, zijn er namelijk mogelijkheden voor het aanvragen van huurverlaging of huurbevriezing. Door de coronacrisis is dit maatwerk extra belangrijk geworden.”

Geen huisuitzettingen
Wie door deze coronacrisis de huur echt niet meer kan betalen en daarover contact met Poort6 heeft gehad, hoeft niet bang te zijn om zijn of haar huis kwijt te raken. Huisuitzettingen worden door Poort6 nu niet gedaan, tenzij er sprake is van extreme overlast of criminele activiteiten. Dan is een huisuitzetting – ook in deze coronacrisis- nog steeds mogelijk.

Inflatievolgend huurverhogingsbeleid
Het uitstel betekent dat vrijwel alle huurders van Poort6 dit jaar vóór 1 juni een voorstel voor de huuraanpassing ontvangen die op 1 augustus ingaat. Dit voorstel wordt gebaseerd op het gematigde huurverhogingsbeleid dat in nauw overleg met Huurdersvereniging HP6 en de gemeente tot stand is gekomen. Dit huurverhogingsbeleid gaat uit van gemiddeld inflatievolgend. De inflatie was vorig jaar 2,6%. Inflatiecorrectie heeft Poort6 nodig voor een gezonde bedrijfsvoering. Poort6 hanteert geen inkomensafhankelijk huurverhogingsbeleid.

Kijk voor aanvullende informatie ook op https://www.poort6.nl/ik-huur/huurverhoging-2020.

Bron: Poort6

Teken voor betaalbare huurprijzen vrije sector--

18 april 2020

De Federatie van Huurders in de Commerciële Sector roept de Tweede Kamer met een petitie op om, tijdens de Coronacrisis, te zorgen voor eerlijke en betaalbare huurprijzen in de vrije sector.

Huurders en woningzoekenden kunnen de petitie(externe link) vanaf vandaag ondertekenen.

Huurverlaging 

‘Elk moreel kompas ontbreekt bij verhuurders’ zegt Wisso Wissing van de Federatie. ‘Zelfs tijdens de Coronacrisis worden de huren verhoogd, terwijl veel huurders hun inkomen zien dalen. Wij willen dat de politiek maatregelen neemt om huurverhogingen te stoppen, huurverlaging mogelijk te maken en maatregelen te nemen die het woonrecht boven de marktwerking plaatsen.’

Steun Woonbond

De Woonbond steunt de actie van de Federatie van huurders in de Commerciële sector. Woonbond directeur Paulus Jansen: ‘De gigantische huurprijzen in de vrije sector zijn voor velen onbetaalbaar. Daar moet echt iets aan gebeuren.’

Verlaag huurprijzen

De Federatie pleit voor het verlagen van huurprijzen bij huurders die te veel van hun inkomen kwijt zijn aan huur en het beperken van de jaarlijkse huurverhoging tot inflatie. Nu geldt er in de vrije sector geen wettelijke beperking voor de jaarlijkse huurverhoging, die dan ook vaak erg hoog is.

De Federatie bestaat uit huurdersverenigingen en bewonerscommissies van woningen uit de commerciële sector in Nederland en is aangesloten bij de Woonbond. 

Bronvermelding: Woonbond

Spoedwet verlengen tijdelijke huur aangenomen--

De spoedwet waarmee tijdelijke huurcontracten een tijdelijke verlenging kunnen krijgen, is aangenomen door de Tweede Kamer. Nu moet de Eerste Kamer zich er nog over buigen.

De Woonbond vindt het goed dat veel huurders wiens contract tijdens de Coronacrisis afloopt, nu in hun woning kunnen blijven wonen. Toch zijn we ook kritisch, omdat de wet te veel redenen voor het stoppen van de huurovereenkomst open laat.

Verbeteringen niet doorgevoerd

De Woonbond vindt het een slechte zaak dat verbeteringen waarom we in een brief aan de Kamer hadden gevraagd niet zijn overgenomen. Zo kunnen aflopende tijdelijke contracten vanwege oude sloopplannen of bij een huurachterstand alsnog niet verlengd worden.

Huurbevriezing

Ook de huurbevriezing waar een deel van de Kamer om vroeg, heeft geen meerderheid gehaald. Wel werd er een motie aangenomen om met verhuurders in gesprek te gaan over uitstel van de jaarlijkse huurverhoging. Corporaties beloofden eerder huurders met een inkomensdaling met maatwerk tegemoet te komen. De Woonbond maakte vorig jaar (nog voor de Coronacrisis) met corporaties afspraken over huurbevriezing en huurverlaging in 2020 voor huurders met een laag inkomen en hoge huur. Doe de online check om te kijken of je in aanmerking komt voor huurverlaging of bevriezing.

Bronvermelding: Woonbond

Huurders zien lokale lasten weer stijgen--

Huurders zijn in 2020 weer meer kwijt aan lokale lasten dan vorig jaar. Gemiddeld 21 euro meer voor gemeentelijke belastingen – afvalstoffenheffing en rioolrecht – en 8 euro meer voor het waterschap. Maar per gemeente zijn er grote verschillen.

Ondergrondse afvalcontainer in woonwijk
Ondergrondse afvalcontainer in woonwijk Getty Images

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) becijfert ieder jaar wat burgers betalen aan de gemeente, het waterschap en de provincie. In 2020 betalen huurders gemiddeld 656 euro aan de gemeente en het waterschap. Daarvan gaat 389 euro naar de gemeente en 267 euro naar het waterschap.

Afvalstoffenheffing fors hoger

Voor veel huurders bestaan de gemeentelijke heffingen uit de afvalstoffenheffing (gemiddeld 283 euro) en het rioolrecht (gemiddeld 106 euro). In 99 gemeenten betalen huurders alleen de afvalstoffenheffing. Die is dit jaar fors gestegen, gemiddeld met 7,8 procent. Dat komt, omdat het Rijk de afvalstoffenbelasting met 139 procent heeft verhoogd en veel gemeenten dat doorberekenen. Het rioolrecht is met gemiddeld 1,1 procent gestegen en de waterschapslasten met 3,2 procent.

Grote verschillen per woonplaats

In de ene gemeente zijn huurders aanzienlijk duurder uit dan in de andere gemeente. Wat betreft de afvalstoffenheffing is Nijmegen veruit het goedkoopste met 36 euro en Maassluis het duurste met 428 euro. Wat rioolrecht betreft zijn huurders het duurste uit in Winterswijk (371 euro).

Lokale lasten per gemeente vergelijken

Met de Lokale Lasten Calculator van COELO(externe link) zijn de heffingen van twee gemeenten met elkaar te vergelijken. Handig voor mensen met verhuisplannen. En voor huurdersorganisaties die willen weten of huurders in hun gemeente meer of juist minder moeten betalen dan huurders in buurgemeenten.

Verschillen in lokaal beleid voor kwijtschelding

Met een inkomen op bijstandsniveau en nauwelijks spaargeld  is er bijna overal kwijtschelding mogelijk. Maar hoeveel er wordt kwijtgescholden, hoe je kwijtschelding moet aanvragen en voor welke heffingen je kwijtschelding kunt krijgen verschilt per gemeente.

De interactieve kaarten van COELO(externe link) geven inzicht in o.a. het kwijtscheldingsbeleid van gemeenten. Ook dat is voor huurdersorganisaties nuttige informatie.

Bronvermelding: Woonbond

Note HP6: Wij hebben hieronder al een paar afdrukken gemaakt met een vergelijking tussen Gorinchem en Molenlanden.

Controleer de huurverhoging--

17 april 2020

Veel huurders krijgen binnenkort een huurverhoging op de mat. De  jaarlijkse huurverhoging moet in de sociale huursector aan veel regels voldoen.

Op de site van de Woonbond kunt u met de  online check(externe link) huurverhoging controleren of ze succesvol bezwaar kunnen maken tegen de huurverhoging. De check levert dan een modelbezwaar die past bij jouw situatie.

Zorgen om huurverhoging

De Woonbond maakt zich zorgen over de jaarlijkse huurverhoging, terwijl veel mensen in deze periode door de coronacrisis met een inkomensdaling te maken krijgen. Dat moet zoveel mogelijk worden opgevangen door dalende inkomens te compenseren. Maar ook hebben we de oproep gedaan om de huurverhoging te beperken. In het Sociaal Huurakkoord maakten we eind 2018  al afspraken met woningcorporaties om de gemiddelde huurstijging niet boven inflatie uit te laten komen. Dat zorgt in ieder geval voor enige rem op de huurstijging bij woningcorporaties. Ook maakten we met corporaties afspraken over huurverlaging en bevriezing. 

Huurverlaging en bevriezing

In het Sociaal Huurakkoord hebben we afspraken gemaakt met corporaties over huurbevriezing en verlaging. Het gaat om huurders met een relatief laag inkomen en hoge huur. Lees ons webartikel Huurverlaging en bevriezing in 2020 voor meer informatie. Er volgt binnenkort nog een check waarmee huurders kunnen kijken of ze aanspraak kunnen maken op huurbevriezing of verlaging. 

Controle wettelijke regels huurverhoging 

Toch kunnen individuele huurders, en zeker sociale huurders in de commerciële huursector tegen hoge huurstijgingen aanlopen. In deze check geven we de wettelijke regels aan, zodat huurders in ieder geval kunnen controleren of de huurverhoging niet hoger is dan wettelijk toegestaan, en aan alle andere wettelijke eisen voldoet. Meer informatie over de jaarlijkse huurverhoging is te lezen in ons webdossier over de jaarlijkse huurverhoging.

Bron: woonbond.nl

Spoedwet verlenging tijdelijke contracten naar Kamer gestuurd.--

Minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen heeft gisteren het spoedwetsvoorstel voor tijdelijke verlenging van tijdelijke huurovereenkomsten naar de Tweede Kamer gestuurd. De Woonbond heeft kritiek op de wet, die beëindiging van het huurcontract met het oog op sloopplannen of bij een huurachterstand toestaat.

Getty images

Tijdelijke huurcontracten kunnen straks voor een periode verlengd worden gedurende de Coronacrisis. Op deze manier wil de minister voorkomen dat huurders met een tijdelijk contract op straat komen te staan. De Woonbond heeft hier in eerdere gesprekken ook op aangedrongen. Minister van Veldhoven: “In deze tijden is het voor huurders lastig om te zoeken naar andere woonruimte. Zeker als mensen ook nog te maken hebben met bijvoorbeeld quarantaine, ziekte, ontslag of dubbele diensten in de zorg. Daar is deze spoedwet een oplossing voor.”

Verlenging van drie maanden

Huurders krijgen de mogelijkheid een tijdelijke verlenging aan te vragen bij hun verhuurder. De wet geldt voor huurcontracten die eindigen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020. Huurcontracten kunnen eenmalig verlengd worden met maximaal drie maanden en tot uiterlijk 1 september 2020. Als de coronacrisis langer duurt, is het mogelijk om deze spoedwet te verlengen.  Als de verhuurder voor 1 april al afspraken had om bijvoorbeeld de woning te verkopen, te slopen of te renoveren hoeft de verhuurder het contract niet te verlengen. Dit geldt ook als de verhuurder zelf in het huis wil gaan wonen of als de huurder zich niet als goed huurder gedraagt.

Veel onduidelijkheid

Dat de huidige situatie voor veel onduidelijkheid zorgt voor huurders, blijkt wel uit een artikel van het Algemeen Dagblad, waar de beëindiging van tijdelijke contracten toch door leek te gaan. Leek, want toen de Woonbond contact opnam voor opheldering, bleek dat alle huurders inmiddels een verlenging van het tijdelijke huurcontract kunnen krijgen.

Sloopplannen of huurachterstand mogen niet leiden tot einde contract

Het wetsvoorstel was bedoeld om te voorkomen dat mensen buiten hun schuld op straat zouden komen te staan. In het gezamenlijke verklaring van de minister en de vertegenwoordigers van de verhuurders staat het mooi verwoord: “Hierbij geldt als gezamenlijke lijn dat huisuitzettingen voorlopig worden uitgesteld gedurende de crisisperiode, maar niet als er duidelijke redenen zijn, zoals criminele activiteiten of buitengewone overlast.” Het huidige wetsvoorstel staat echter meer redenen toe voor beëindiging van een tijdelijk huurcontract. Zoals geplande sloop en het hebben van een betalingsachterstand.

De Woonbond wil voorkomen dat huurders met een tijdelijk contract zonder woonruimte komen te zitten tijdens de Coronacrisis. Wij vinden niet dat tijdelijke contractverlenging mag worden geweigerd, omdat de eigenaar de woning wil slopen. Dat kan worden uitgesteld in de huidige omstandigheden. De Woonbond roept de Kamer op deze wijzigingen in de wet te maken en de wet snel aan te nemen.

De wet moet nog door beide Kamers worden aangenomen. Tot die tijd gaat de Woonbond er vanuit dat verhuurders geen huurcontracten beëindigen. 

Bron: woonbond.nl

Ouderen wonen liefst zo lang mogelijk in eigen woning.--

Een ruime meerderheid van de zelfstandig wonende 55-plussers denkt dat hun woning op dit moment geschikt is om in te blijven wonen bij gezondheids- of ouderdomsklachten. Mocht hun huis in de toekomst (toch) niet geschikt blijken, dan willen de meeste senioren de woning liever aanpassen dan verhuizen.

Seniore heer in woning
Getty Images

Dit blijkt uit het onderzoek Belevingen 2019 van het CBS, dat onder ruim 3.000 55-plussers is gehouden. Bewoners van seniorenwoningen zijn niet bevraagd, omdat hun woningen al zijn aangepast. Ook ouderen die in een verpleeg- of verzorgingshuis wonen, namen niet deel aan het onderzoek.

Traplopen

Twee op de drie 55-plussers zeggen dat hun woning op dit moment (heel) geschikt is om in te blijven wonen bij gezondheids- of ouderdomsklachten, dus zonder het aanbrengen van nieuwe voorzieningen of aanpassingen. Ditzelfde geldt voor meer dan drie kwart van de 75-plussers. Een op de drie 55-plussers vindt hun huis niet toekomstbestendig. Traplopen speelt een grote rol bij het oordeel over de geschiktheid van de woning. Ouderen die vanuit hun woonkamer zonder traplopen in de keuken, toilet, badkamer en slaapkamer kunnen komen, zijn vaker positief (86 procent) dan leeftijdgenoten met een woning waar dat niet kan (54 procent).

Liever aanpassen dan verhuizen

Als de huidige woning in de toekomst (toch) niet geschikt blijkt te zijn om in te blijven wonen, zeggen 55-plussers vaker de voorkeur te geven aan het aanpassen van de woning dan aan verhuizen (35 procent tegen 25 procent). Het grootste deel (bijna 40 procent) weet nog niet wat ze in die situatie zouden doen. De traplift is de meest overwogen aanpassing. Bijna 80 procent van de ouderen in een niet-aangepaste woning overwegen de aanschaf van een traplift. Daarna volgen kleine aanpassingen zoals beugels, steunen en aangepaste drempels (ruim 60 procent) en een douche met een lage drempel of douchestoel (ruim 40 procent).  

Een derde wil wel verhuizen

Een op de drie 55-plussers en een op de zes 75-plussers wil nog wel verhuizen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn gezondheids- of ouderdomsklachten (50 procent) en een te grote woning (ongeveer 40 procent). Zes op de tien 55-plussers die nog willen verhuizen hebben een voorkeur voor een flat of appartement. Ook seniorenwoningen zijn populair. Ruim de helft (55 procent) van de 55-plussers met verhuisplannen en bijna drie kwart (73 procent) van de 75-plussers zouden hiervoor kiezen.

Weinig animo voor inwonen bij kinderen

Als zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, voelen weinig 55-plussers ervoor om bij de (schoon)kinderen te gaan inwonen. Meer dan 70 procent van de senioren met kinderen zijn hierover (zeer) negatief. De houding tegenover het wonen in een verzorgingshuis bij verlies van zelfstandigheid is verdeeld. Ruim een op de drie 55-plussers is hierover (heel) negatief, een kwart is (heel) positief, en 40 procent is positief noch negatief.

Te weinig geschikt en betaalbaar aanbod

Wat volgens de Woonbond wellicht meespeelt in de relatief geringe verhuisbehoefte is het gebrek aan geschikte en betaalbare seniorenhuisvesting. Daarom hebben steeds meer woningcorporaties en gemeenten stimuleringsregelingen om ouderen te laten verhuizen naar aangepaste, vaak kleinere woningen. Dit bevordert de doorstroming op de woningmarkt. 

Bron: woonbond.nl

Vergroot bouwimpuls en zorg voor voldoende betaalbare huurwoningen.--

Aedes en de Woonbond pleiten er samen bij de Tweede Kamer voor om meer te investeren in het aanjagen van de bouw van betaalbare huurwoningen via de geplande ‘bouwimpuls’ regeling. Ook moeten er meer garanties komen voor het bouwen van betaalbare huurwoningen.

Dat staat in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

Woningen in aanbouw
Coronacrisis vraagt om extra stimulans betaalbare huurwoningen.
In de geplande regeling bouwimpuls 2020 komt er 1 miljard euro beschikbaar. Gemeenten kunnen hier een beroep op doen om sneller en meer betaalbare woningen te bouwen. Een goede stimulans, maar gezien de verwachte financiële gevolgen van de Coronacrisis is meer nodig. De Woonbond en Aedes wijzen er op dat het aantal huishoudens dat een beroep moet kunnen doen op een sociale huurwoning door inkomensdalingen de komende tijd zal stijgen. Tegelijkertijd zullen gemeenten door aankomende tekorten projecten met betaalbare woningen uitstellen. Extra stimuleren is dus juist nu hard nodig.

Minstens 30% sociale huur
Ook zijn de in de regeling gehanteerde definities voor betaalbare woningen te ruim. Daar kunnen ook koopwoningen tot 310.000 euro en ‘middenhuur’ woningen met een huurprijs tussen de 737 en 1000 euro onder worden gerekend. Dat maakt het mogelijk dat er vanuit de regeling bouwimpuls projecten worden gefinancierd waar geen sociale huurwoningen onder vallen. Omdat het tekort aan sociale huurwoningen groot is, en publiek geld zo besteed moet worden dat juist in het segment waar de nood hoog is wordt gebouwd, pleiten we daarom voor een ondergrens van 30% sociale huur in projecten die steunen op het bouwimpuls.

Bron: woonbond.nl

Check huurverlaging of huurbevriezing--

Eind vorig jaar maakten Aedes en de Woonbond nieuwe afspraken over huurverlaging of bevriezing voor huurders met een relatief laag inkomen en hoge huur.

Vandaag publiceert de Woonbond de online check waarmee huurders kunnen controleren of ze in aanmerking komen voor huurverlaging of bevriezing.

Sociaal Huurakkoord
In het Sociaal Huurakkoord dat eind 2018 werd gesloten is afgesproken de jaarlijkse huurstijging bij woningcorporaties gemiddeld niet boven inflatie te laten stijgen. Daarnaast is afgesproken dat huurders met een laag inkomen en hoge huur huurverlaging of bevriezing kunnen aanvragen. Lees meer over de afspraken over huurverlaging en bevriezing zoals die voor 2020 gemaakt zijn. U kunt ook de online check doen om te kijken of u in aanmerking komt voor huurverlaging of bevriezing. Als u in aanmerking komt, levert de check meteen een modelbrief op die past bij uw situatie. U kunt die brief dan opsturen naar uw verhuurder.

Lokale afspraken
Het kan zijn dat uw corporatie lokaal afspraken heeft gemaakt met de lokale huurdersorganisatie die enigszins afwijken van de landelijke afspraken. Zijn er geen lokale afspraken? Dan gaan we er vanuit dat uw corporatie zich houdt aan de landelijke afspraken.

Melden
Houdt uw corporatie zich niet aan de gemaakte afspraken over huurverlaging of bevriezing? Of is uw corporatie juist bereid méér te doen dan in het Sociaal Huurakkoord is afgesproken? In beide gevallen horen we dat graag. Doe dan een melding via ons ‘Meldformulier Sociaal Huurakkoord’.

Coronacrisis
De afspraken uit het Sociaal Huurakkoord zijn nog ver voor de Coronacrisis gemaakt. Valt u niet onder de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord? Maar heeft u wel te maken met een inkomensval door de Coronacrisis, waardoor u in de knel komt met uw vaste lasten? Neem dan ook contact op met uw corporatie. Veel corporaties hebben aangegeven dan naar maatwerk te willen kijken.

Bron: woonbond.nl