Nieuws

Coalitie blokkeert investeringen in betaalbare huurwoningen--

30 mei 2020

26 mei 2020

Vandaag verzuimde de Kamer om stappen te zetten om de betaalbaarheid van huurwoningen te verbeteren en het tekort aan woningen aan te pakken. De coalitiepartijen stemden tegen meerdere moties die bedoeld waren om de huurverhoging aan banden te leggen of het aanbod van betaalbare huurwoningen te vergroten.  De moties waren ingediend door  GroenLinks, PvdA en de SP.

Zo werden de moties om de verhuurderheffing dit jaar helemaal niet te innen (waardoor er meer ruimte komt voor nieuwbouw en voor investeren in betaalbaarheid) en een motie om de kortingsregeling op de verhuurderheffing voor nieuwbouw door te laten lopen, allebei weggestemd. Hiermee houdt de coalitie de miljardenheffing op sociale huur in stand en loopt het tekort aan betaalbare huurwoningen alleen maar op.

Ollongren wil geen huurbevriezing

Minister Ollongren liet eerder al weten een algehele huurbevriezing niet te willen uitvoeren. Tegen de strekking van een aangenomen motie in de Eerste Kamer in. Wel wil ze een tijdelijke huurkorting mogelijk maken. Dit is trouwens geen extra maatregel, maar was al toegezegd nadat Woonbond en Aedes hier vorig jaar om vroegen. De bereidwilligheid van de minister om huurders verder tegemoet te komen in de Coronacrisis is daarmee erg gering.

Lagere inkomens in de knel

De coronacrisis raakt ons allemaal, maar het zijn vooral de financieel kwetsbare groepen die dit in hun portemonnee voelen. Circa twee derde van de laagbetaalde flexwerkers (62%) en laagbetaalde zzp’ers (69%) zegt dat hun persoonlijk inkomen is gedaald door de coronacrisis, meldt Platform Wijzer. Ze werk(t)en als uitzendkracht/ oproepkracht of op opdrachtbasis en gaan per direct in hun inkomen achteruit. Veel huishoudens met een lage inkomens wonen in een huurwoning, en zij komen door hoge woonlasten sneller in de knel als een deel van het inkomen weg valt.  Het gaat ook om een groep die vaak geen grote financiële buffer heeft.

Maatwerk

Corporaties kondigden eerder aan maatwerk te willen leveren voor huurders die niet meer rond komen. Uit een rondgang van het NRC onder de helft van de corporaties, bleek dat bij deze corporaties zo’n 9.000 huurders al dusdanig in de problemen zit dat er een betalingsregeling is getroffen met de corporatie. De huidige maatregelen helpen vooral huurders die de huur echt niet meer kunnen betalen. Maar de groep die financieel in de knel zit, is veel groter. Bovendien hebben huurders geen enkel recht op het beloofde maatwerk, maar zijn compleet afhankelijk van de goede wil van hun verhuurder.

Beleidsmedewerker bij de Woonbond Erik Maassen: ‘De minister heeft veel te weinig oog voor de brede zorgen die er zijn over de betaalbaarheid van het huren en het tekort aan sociale huurwoningen. Het is een gemiste kans dat er geen Kamermeerderheid was vandaag om dat enigszins recht te trekken.‘

Huurders krijgen minder vaak gelijk bij Huurcommissie--

27 mei 2020

Huurders kregen in 2019 in 43 procent van de zaken gelijk van de Huurcommissie. Dat is aanzienlijk minder dan in 2018 toen 57 procent gelijk kreeg. Het aantal verzoeken dat de Huurcommissie vorig jaar binnenkreeg bleef nagenoeg gelijk (9.991). Dit blijkt uit het jaarverslag 2019.

De meeste verzoeken gingen over een huurverlaging op grond van gebreken (2.676), afrekening van de servicekosten (2.164) en bezwaren over de huurverhoging (1.189). Bij deze laatste categorie wordt ruim 90 procent van de verhuurders in het gelijk gesteld. Daarentegen krijgt bijna 80 procent van de huurders gelijk bij een procedure over de afrekening van de servicekosten en ruim 70 procent als het gaat om toetsing van de aanvangshuurprijs.

Langer wachten

Het aantal afgehandelde zaken steeg met bijna 1.800 naar 8.640. Daarnaast zijn 1.152 verzoeken over de huurverhoging uit 2018 afgehandeld. Ondanks deze stijging ziet de Huurcommissie dat tijdige afhandeling van verzoeken in 2019 onder druk stond. De Huurcommissie betreurt dat huurders en verhuurders hierdoor langer moeten wachten op een uitspraak. Het aantal klachten over de werkwijze van de Huurcommissie – met name over de doorlooptijd – nam toe. De Huurcommissie wil de productie in 2020 hoog houden ondanks de impact van de coronamaatregelen. Zittingen en onderzoeken in woningen kunnen momenteel niet doorgaan, maar mogelijk kunnen deze medio juni worden hervat.

Vereenvoudiging procedures

In 2020 wil de Huurcommissie de achterstand verkleinen om eind 2021 uit te komen op een reguliere voorraad met doorlooptijden van tussen de drie tot vier maanden. Om dit te bereiken heeft de Huurcommissie eind 2019 besloten werkwijzes te vereenvoudigen daar waar kan. Een goede dienstverlening is volgens de organisatie laagdrempelig, eenvoudig en efficiënt. Doel is zo vroeg mogelijk in procedures met partijen de meest geschikte oplossing te vinden voor hun probleem. Bij dit alles is nog geen rekening gehouden met de effecten van de coronacrisis op de dienstverlening.

Website minder bezocht

Het jaarverslag meldt ook dat het aantal bezoeken aan de website met bijna 10 procent terugliep, van 761.000 naar 696.477. Het aantal medewerkers (fte’s) bleef ongeveer gelijk (51).

Nieuwe puntentelling energielabel nadelig voor kleine woningen--

28 mei 2020

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken is van plan om de energieprestatie van woningen op een nieuwe manier te vertalen naar energielabelklassen. Het voorstel van de minister pakt erg nadelig uit voor de allerkleinste woningen. Die worden, als dit doorgaat, door een hogere puntentoekenning geconfronteerd met een enorme maximale huurverhoging. De Woonbond vindt dit onredelijk en heeft daarom op 26 mei jl. een brief gestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer. 

Klein oud huisje met zonnepanelen op het dak
Getty Images

Het gaat om de kleinste woningen van Nederland, namelijk tot 40 m2. In haar plan stelt de minister voor om zelfstandige woningen met een vloeroppervlak tot 40 m2 voor de labelklasse E en hoger veel meer punten toe te kennen in het woningwaarderingsstelsel (WWS). De verhogingen van de WWS-punten voor vergelijkbare kleine woningen lopen uiteen van 4 tot 18 punten, wat overeenkomt met €22 tot €98 extra maximale huur. De Woonbond vindt dat de minister met dit voorstel de gedachte achter het WWS ondergraaft: een redelijke waardering vaststellen voor het gebruik van een woning met de bedoeling huurders met een kleine portemonnee te beschermen tegen de uitwassen van de markt.

€93 extra huur voor studio’s met label D
Het meest in het oog springen de 17 extra WWS-punten voor piepkleine studio’s (tot 25m2) met het energielabel D. Voorheen kregen alle woningen 11 punten voor het energielabel D; met de nieuwe methodiek worden dat 28 WWS-punten voor kleine woningen in deze labelklasse. Met een puntprijs van ongeveer €5,48 komt dat neer op €153,44 (€93,16 extra) maximale huur voor alleen de energiekwaliteit. Terwijl het onmogelijk is dat een D-labelwoning van 25 m2 meer dan €93 energiebesparing bereikt met energiemaatregelen.

Huurders kleine woningen betalen al te veel
De reden dat minister Ollongren kleine woningen meer punten toe wil kennen, is dat heel kleine woningen een lager energielabel krijgen door de nieuwe methode. De verhuurder mag daardoor minder huur rekenen voor zo’n kleine woning en verdient dus minder. Echter, het lagere energielabel voor kleine woningen doet juist recht aan de werkelijke situatie van de woning. Eigenlijk betalen huurders van zulke woningen te veel huur. Dit komt doordat het label niet gekoppeld is aan de grootte van de woning en alle woningen binnen een label dus (nu nog) hetzelfde aantal WWS-punten krijgen. Door kleine woningen nu juist meer punten toe te kennen, wordt die situatie voor kleine woningen alleen maar schever en oneerlijker.

Verduurzaming levert nauwelijks besparing op
Daarnaast zegt de minister dat het voor de verhuurder kostbaarder om dit soort mini-woningen energetisch te verbeteren. Dit is maar ten dele waar. Het is inderdaad per vierkante meter duurder om kleine woningen te verduurzamen, maar in absolute euro’s goedkoper. Daarnaast levert het de huurder nauwelijks een lagere energierekening op, want die is sowieso al laag.

Honderdduizenden huurders onzeker over inkomen--

23 mei 2020

Ruim 360.000 hurende huishoudens (16%) zien hun inkomsten onzeker worden nu de coronacrisis langere tijd voortduurt. 

Het betekent dat zij mogelijk op termijn problemen verwachten met het betalen van hun vaste lasten, waaronder de huur. Dat blijkt uit de maandelijkse huurdersonderzoeken van het KWH(externe link).

Kabinet geeft niet thuis

Met een dalend inkomen wordt de hoogte van de huur voor nog meer mensen problematisch. In de Eerste Kamer werd een motie aangenomen om de huur dit jaar te bevriezen. Ondanks de breed aangenomen motie geeft het Kabinet vooralsnog niet thuis.

Verhuurderheffing

De Woonbond heeft er eerder al op aangedrongen dit jaar de verhuurderheffing niet te innen, zodat corporaties de ruimte hebben de huren te bevriezen én kunnen blijven bouwen en renoveren. Een korting op de verhuurderheffing, om meer betaalbare huurwoningen te kunnen bouwen, is zelfs stopgezet.

Bronvermelding: Woonbond

Kamer bezorgd over buitenspel zetten huurders energietransitie--

19 mei 2020

De Tweede Kamer keert zich tegen het plan van minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) om de subsidiëring van zonnepanelen te versoberen. Dat komt vooral doordat die panelen in het nieuwe voorstel, dat de huidige ‘salderingsregeling’ moet vervangen, niet meer lucratief zijn voor huurders van corporatiewoningen, aldus het NRC.

Plat dak vol zonnepanelen
Getty images

Afbouwen regeling

Minister Wiebes is al enige tijd bezig met plannen om de huidige salderingsregeling te versoberen. Het salderen, waarbij je aan het net geleverde stroom later weer van je eigen verbruik mag aftrekken, wordt vanaf 2023 geleidelijk afgebouwd. In 2031 moet de salderingsregeling helemaal verleden tijd zijn.

Niet rond te rekenen

Volgens Roland van der Klauw van de stichting Wocozon, die voor veel corporaties de financiële afhandeling en plaatsing van zonnepanelen verzorgt, verlaagt de huidige salderingsregeling de energierekening van de sociale huurder gemiddeld met 5 euro per maand per paneel, waarbij een paneel maandelijks ruim 2 euro kost. „Als die saldering geleidelijk wegvalt, is het voor corporaties niet meer rond te rekenen. Een huurder wil niet zoals een huiseigenaar zeven jaar wachten voordat er een voordeel is”, zegt hij in het NRC(externe link). „We zijn er nipt in geslaagd een constructie te vinden waarin de huurder nu een redelijk voordeel heeft en de corporatie in twintig jaar uit de kosten komt.”

Brede kritiek Tweede Kamer

De kritiek in de Kamer wordt breed gedeeld, van coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en D66 tot aan de oppositie. Ze vinden dat huurders ook mee moeten kunnen profiteren van verduurzaming. Het buitenspel zetten van miljoenen huurders ingaat tegen de gedachte dat de energietransitie een zo breed mogelijk draagvlak moet hebben.

Houd een minimale saldering in stand

De Woonbond liet eerder al weten zich zorgen te maken om de afbouw van de salderingsregeling. Wij adviseren minimaal 1.500 KWh op jaarbasis in stand te houden ter saldering. Dat zorgt dat investeringen rendabel blijven en behoud draagvlak voor energietransitie onder alle huishoudens, ook bij hen met weinig vermogen.

Bronvermelding: Woonbond

Woonbond pleit voor woontoeslag--

19 mei 2020

Het kabinet wil het toeslagenstelsel, waaronder de huurtoeslag versimpelen. De complexiteit van de huidige regeling leidt tot een hoog aantal terugvorderingen. Hiermee komen huishoudens die net buiten de regeling vallen in grote problemen. Een speciale werkgroep deed een onderzoek om verschillende opties in kaart te brengen. De uitvoering van de toeslagen door de Belastingdienst heeft de afgelopen jaren geleid tot enorme problemen, met name bij de kinderopvangtoeslag.

Envelop Belastingdienst Toeslagen
CC BY-SA 2.0 – FlickR

In een brief aan de Kamer en de minister reageert de Woonbond op de voorstellen. In het onderzoek wordt tal van opties voorgesteld voor de huurtoeslag. Een ervan is de verantwoordelijkheid voor betaalbaarheid helemaal onder te brengen bij corporaties. De huurtoeslag zou voor huurders van een corporatiewoning dan kunnen worden afgeschaft, als corporaties lagere huren rekenen voor deze huurders met een laag inkomen. De overheid financiert corporaties hier dan voor.

Ongelijke situatie

De Woonbond is hierop tegen. Het zorgt ervoor dat er twee verschillende huurtoeslagregelingen komen, één voor corporatiehuurders en één voor huurders in de commerciële sector. Dat werkt verwarring in de hand en kan voor ongelijkheid zorgen. Voor sociale huurders bij commerciële aanbieders, blijft namelijk een huurtoeslag via de overheid in stand.

Minder zekerheid voor hulp huurder

Het risico bestaat dat corporaties huurtoeslaggeld gaan aanwenden voor andere doeleinden. De kans bestaat dat huurtoeslaggeld hierdoor niet terechtkomen bij de huurder. Het grote pluspunt van de huidige toeslagenregeling is juist dat de toeslag direct terecht komt bij het huishouden dat het nodig heeft. 

Lokale impact

Tenslotte zien wij ook risico’s voor individuele corporaties. Als een hele grote regionale werkgever wegvalt (bijvoorbeeld: Tata Steel verplaatst zijn productie naar India), dan ontstaat er een enorme piek aan huurtoeslagaanvragen bij één of enkele corporaties. Wat gebeurt er als een corporatie die piek in aanvragen niet kan uitbetalen? 

Pleidooi voor woontoeslag

Als Woonbond pleiten we voor een eigendomsneutrale woontoeslag. Nu gaat er veel meer staatssteun naar de koopsector, dat zou met een woontoeslag waarbij kopers en huurders met een kleine beurs geholpen zijn, recht kunnen worden getrokken. Bovendien kunnen dan ook huurders in de vrije sector aanspraak maken op een toeslag. Nu wordt er bij huurders met een smalle beurs in dit prijssegment gezegd dat hun huur te hoog is om ondersteuning te ontvangen, terwijl de toeslag juist bedoeld moet zijn om bewoners met een laag inkomen en hoge woonlasten tegemoet te komen.

Bronvermelding: Woonbond

Heffing blijft sta-in-de-weg voor nieuwbouw huurwoningen--

16 mei 2020

14 mei 2020

De korting op de verhuurderheffing levert in een paar jaar tijd 80.000 nieuwe woningen op, maakt het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag bekend. De Woonbond is blij dat corporaties de korting aanpakken om iets te doen tegen het enorme tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. Het succes van de korting laat zien dat de verhuurderheffing een grote sta-in de weg is bij het oplossen van de wooncrisis. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘We moeten de blokkade van de heffing juist nu weg meenemen om snel meer betaalbare huurwoningen te realiseren.’

Afgelopen Prinsjesdag werd bekend gemaakt dat corporaties korting konden krijgen op de verhuurderheffing, de heffing op sociale huurwoningen die in 2013 is ingevoerd en de sociale huursector jaarlijks ongeveer 1,7 miljard euro kost. De regeling voor 1 miljard euro, die tien jaar zou lopen, is in het eerste half jaar al overschreden. Minister Ollongren laat in een brief aan de Kamer weten dat de regeling voorziet in een behoefte, maar ze geen andere mogelijkheid ziet dan de regeling te sluiten.

De Woonbond pleit ervoor de verhuurderheffing te schrappen of de kortingsmaatregel op zijn minst fors uit te breiden. Winkels: ‘Er is veel meer nodig om het tekort aan betaalbare huurwoningen op te lossen. Zo komt er geld vrij om de wooncrisis aan te pakken en houden we de bouwers aan het werk in een moeilijke economische periode.’ Afschaffing van de verhuurderheffing geeft corporaties de mogelijkheid om meer te bouwen, terwijl de huren gematigd worden.

Bronvermelding: Woonbond

Beperking jaarlijkse huurverhoging vrije sector goede eerste stap--

15 mei 2020

De Woonbond is blij met de eerste stap van het kabinet om iets te ondernemen tegen de onbetaalbare huurprijzen in de vrije sector. Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakte vandaag bekend met een wet te komen om de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector te beperken. Nu geldt hier geen maximum voor. In het wetsvoorstel komt dat maximum op 2,5% boven inflatie te liggen.

Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Eindelijk wordt er een eerste stap genomen om huurders te beschermen tegen de enorme prijsstijgingen op de vrije huurmarkt. Daar zetten wij ons als Woonbond al lang voor in. Huurders betalen hier vaak al de hoofdprijs, en zien dat jaarlijks fors oplopen.’

Wel wijst hij er op dat nog veel te winnen is om de positie van huurders op de vrije markt te verbeteren. Zo geldt het woningwaarderingsstelsel waarmee er een maximale huurprijs geldt voor een huurwoning, niet voor de vrije huursector. Hierdoor kunnen de aanvangshuurprijzen hier erg hoog zijn, terwijl dat vaak niet in lijn is met de kwaliteit van de woning. Ook hebben huurders in de vrije sector geen toegang tot de huurcommissie, om te hoge servicekosten of achterstallig onderhoud aan te vechten.

Bronvermelding: Woonbond

Druk op verhuurderheffing neemt toe--

De korting op de verhuurderheffing levert in een paar jaar tijd 80.000 nieuwe woningen op, maakt het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag bekend. Dat onderstreept weer eens hoe de heffing nieuwbouw frustreert.

Actie tegen de huurdersbelasting. Huurders dienen bezwaar in bij ministerie van Financiën.

De Woonbond is blij dat corporaties de korting aanpakken om iets te doen tegen het enorme tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. Het succes van de korting laat zien dat de verhuurderheffing een grote sta-in de weg is bij het oplossen van de wooncrisis. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘We moeten de blokkade van de heffing juist nu weg meenemen om snel meer betaalbare huurwoningen te realiseren.’

Korting al overschreden

Afgelopen Prinsjesdag werd bekend gemaakt dat corporaties korting konden krijgen op de verhuurderheffing, de heffing op sociale huurwoningen die in 2013 is ingevoerd en de sociale huursector jaarlijks ongeveer 1,7 miljard euro kost. De regeling voor 1 miljard euro, die tien jaar zou lopen, is in het eerste half jaar al overschreden. Minister Ollongren laat in een brief aan de Kamer weten dat de regeling voorziet in een behoefte, maar ze geen andere mogelijkheid ziet dan de regeling te sluiten.

Kamerdebat over de heffingskorting

Komende dinsdag is er een debat over de korting. Nu er een meerderheid in de Tweede Kamer voor het afschaffen van de heffing is, gaat het interessant zijn of de Kamer genoegen neemt met het eindigen van de korting, zoals minister Ollongren wil. Naast de linkse oppositiepartijen, zijn zowel de ChristenUnie, het CDA en D66 niet blij met de heffing. De VVD wil echter van geen wijken weten. Dinsdag zal blijken of deze patstelling de nieuwbouw de komende tijd dwars blijft zitten.

G40: schrap verhuurderheffing

De druk op de verhuurderheffing loopt ondertussen op. Ook het Stedennetwerk (de G40) roept de landelijke politiek(externe link) op de heffing te schrappen. Gemeenten willen samen met corporaties goede afspraken maken over nieuwbouw om de woningnood aan te pakken, maar hebben daarbij veel last van de heffing. ‘Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen in de wederopbouwagenda van Nederland, maar daarvoor hebben we wel bestuurlijke en financiële ruimte nodig’, aldus G40-voorzitter Paul Depla.

Pak de wooncrisis aan

De Woonbond pleit ervoor de verhuurderheffing te schrappen of de kortingsmaatregel op zijn minst fors uit te breiden. Winkels: ‘Er is veel meer nodig om het tekort aan betaalbare huurwoningen op te lossen. Zo komt er geld vrij om de wooncrisis aan te pakken en houden we de bouwers aan het werk in een moeilijke economische periode.’ Afschaffing van de verhuurderheffing geeft corporaties de mogelijkheid om meer te bouwen, terwijl de huren gematigd worden.

Bronvermelding: Woonbond

Controleer de huurverhoging--

9 mei 2020

Veel huurders hebben de jaarlijkse huurverhoging inmiddels op de mat gehad. De jaarlijkse huurverhoging moet in de sociale huursector aan tal van regels voldoen. Als de huurverhoging niet voldoet aan de regels, kan het lonen bezwaar te maken.

Eurohuisjes en stapel euromunten
IStock

Bovendien kunnen huurders met een laag inkomen en hoge huurprijs kijken of ze in aanmerking komen voor huurverlaging of bevriezing

Check huurverhoging

Zo mag de huurprijs van een woning door de huurverhoging niet boven de maximale huurprijs volgens het puntenstelsel uitkomen, en mogen AOW’ers en gezinnen van vier of groter geen inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen. Doe de online check huurverhoging(externe link) om te kijken of het loont bezwaar te maken tegen je huurverhoging.

Huurverlaging en bevriezing

Bovendien hebben Aedes en de Woonbond afspraken gemaakt over huurverlaging en huurbevriezing voor huurders met een laag inkomen en hoge huurprijs. Doe de online check huurbevriezing of huurverlaging om te kijken of je hiervoor in aanmerking komt.

Bron: woonbond.nl