Nieuws

Grote zorgen stijgende woonlasten en dalende inkomens huurders--

27 juni 2020

18 juni 2020

Meer dan de helft van de huurders uit ons ledenpanel maakt zich zorgen of ze in de toekomst de huur nog wel kunnen betalen. Ze zien de woonlasten stijgen terwijl ze verwachten dat hun inkomen hierbij achterblijft of zelfs daalt.

Geldzorgen
Getty images

Dat bleek onder een peiling onder 351 respondenten over de tevredenheid van hun woning gedurende de lockdown, en over hun woonlasten en inkomensverwachting door de crisis. 51% gaf aan zich zorgen te maken de huur in de toekomst niet op te kunnen brengen.

Inkomensonzekerheid en stijgende woonlasten

12% van de huurders uit het ledenpanel heeft al een inkomensdaling gehad.  Aangezien een deel van de respondenten al met pensioen is, ligt de inkomensdaling alleen gekeken naar werkenden hoger. 3,4% van de respondenten kan de huur nu niet betalen. De helft daarvan heeft geen contact gehad met de verhuurder. De helft wel. Dat leidde in sommige gevallen wel, en soms niet tot actie bij de verhuurder in de vorm van een betaalregeling.

43% van de respondenten verwacht een inkomensdaling en 55% verwacht dat het inkomen gelijk blijft. Dat zien we ook terug in de redenen die mensen geven voor hun zorg over het in de toekomst nog kunnen betalen van de huur.

De top drie redenen voor deze zorgen zijn zijn: 

  1. De huur stijgt harder dan het inkomen 
  2. Omdat kosten naast huur omhoog gaan
  3. Omdat het inkomen van mijn huishouden daalt

Motie van afkeuring

Inmiddels is er in de Eerste Kamer een motie van afkeuring ingediend over. Indiener Tiny Kox vindt dat de minister de wil van de Kamer naast zich neerlegt. In de motie wordt de minister opgeroepen om ‘een tijdelijke huurstop, dan wel substantiële preventieve maatregelen van vergelijkbare aard, mogelijk te maken’. De motie volgde nadat minister Ollongren tot twee keer toe een motie tot huurbevriezing niet uitvoerde en ook niet met andere aanvullende maatregelen kwam.  

Eerder deze week startte de Woonbond samen met de Goede Zaak een actiepagina(externe link) waarbij huurders zelf een oproep tot huurbevriezing kunnen mailen aan de minister. 

De Woonbond heeft in een brief aan de minister en de Eerste Kamer opnieuw gepleit voor huurbevriezing. Of om op zijn minst met maatregelen te komen waar huurders recht op hebben en niet afhankelijk zijn van de goede wil van de verhuurder. 

Tevredenheid  woning loopt iets terug

Gevraagd naar de tevredenheid naar de woning zien we dat 65% van de mensen tevreden of zeer tevreden is met de woning. 14% is (zeer) ontevreden. Voor de lockdown was dat nog 8%  Gedurende de Lock down liep de onvrede over de woning dus licht op.

Respondenten zijn vooral tevreden over het formaat van de woning, een fijn balkon en/of tuin en de buurt waar ze wonen. Ze zijn het vaakst ontevreden over de huurprijs, de gehorigheid van hun woning en het slecht kunnen regelen van de temperatuur in de woning.

Bronvermelding: Woonbond

Eerste Kamer neemt motie van afkeuring huurbeleid Ollongren aan--

23 juni 2020

De Eerste Kamer nam vandaag een motie van afkeuring aan over het huurbeleid van Ollongren.  De Kamer vindt dat Ollongren te weinig doet om huurders die financieel in de knel zitten te helpen. De minister legde tweemaal een motie om de huren te bevriezen naast zich neer.

De Woonbond vindt het teleurstellend dat minister Ollongren ondanks twee aangenomen moties en een motie van afkeuring, niets extra’s doet om de betaalbaarheid van het huren te verbeteren nu veel huurders onzeker zijn over hun inkomen. De minister blijft erbij dat ze alleen maatwerk wil voor huurders die de huur niet meer kunnen betalen.

Nauwe blik op geldzorgen huurders

Ollongren wil alleen maatwerk voor huurders die door de Coronacrisis de huur niet meer kunnen betalen. Woonbonddirecteur Zeno Winkels:  ‘Terwijl geldzorgen niet pas beginnen bij het niet kunnen betalen van de huur. Dit is een erg nauwe blik op de financiële problemen van huurders. Vaak wordt er bezuinigd op dagelijkse boodschappen, het verwarmen van de woning of zorg voordat de huur niet betaald wordt. Het is erg wrang dat er voor deze mensen niets gebeurt, en er vervolgens wel 1,7 miljard aan verhuurderheffing uit de sector wordt geperst. Dat is geld dat wordt opgebracht door die huurders met een kleine beurs.’

Geen recht op maatwerk

Bovendien hebben huurders geen recht op maatwerk. ‘Het komt er op neer dat je met de pet in de hand bij de verhuurder aan klopt, en hoopt op goede wil,’ vat Winkels het beleid samen.  Noodpakket huurders. De Woonbond roept minister Ollongren op om alsnog aan de motie tegemoet te komen. Door de huren te bevriezen of door met een noodpakket te komen om meer huurders te helpen.

Melden bij de Huurcommissie

De Woonbond roept huurders op die in de financiële problemen zitten zich te melden bij het registratiepunt van de Huurcommissie. De huurcommissie heeft een registratiepunt(externe link) in het leven geroepen voor huurders die door de Coronacrisis de huur niet meer kunnen betalen. Winkels: ‘Dan heb je het alleen nog maar over het topje van de ijsberg, voordat mensen de huur niet betalen bezuinigen ze op de dagelijkse boodschappen of zorg. Toch is het goed om deze problemen in kaart te brengen bij de minister.’ 

Bronvermelding: Woonbond

Maak op tijd bezwaar tegen de huurverhoging--

25 juni 2020

Ben je het niet eens met de huurverhoging die op 1 juli ingaat? Dan kun je de komende dagen nog bezwaar maken. Na 30 juni kan het niet meer. Je zit dan aan de huurverhoging vast.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging kan op twee manieren. Stuur de verhuurder een brief met de reden(en) van je bezwaar en blijf de oude huurprijs betalen. Of stuur géén brief, maar maak uitsluitend bezwaar door de oude huurprijs te blijven betalen. 

Kom tijdig in actie

Schriftelijk bezwaar maken tegen een huurverhoging die op 1 juli ingaat kan tot en met 30 juni. Je bezwaarschrift moet vóór 1 juli bij de verhuurder zijn. De oude huurprijs blijven betalen kan tot het moment dat de huur van juli betaald moet zijn. Bij de meeste verhuurders is dat ook 1 juli. 

Controleer of voorstel aan wettelijke eisen voldoet

Voor je bezwaar maakt,  is het goed te controleren of je bezwaar kans op succes heeft. Op checkhuurverhoging.nl(externe link) kun je stap voor stap nagaan of het huurverhogingsvoorstel aan alle wettelijke vereisten voldoet. Is dat niet zo? Dan presenteert de check een bezwaarbrief die je kunt opsturen aan de verhuurder. Is dat wel zo? Dan vertelt de check wat dan nog je opties zijn.

Huur je gereguleerd of geliberaliseerd?

De check geldt voor zelfstandige woningen met een gereguleerd (niet-geliberaliseerd) huurcontract.  Weet je niet of je gereguleerd of geliberaliseerd huurt? Check dan hier hoe het zit.

Wat als de huurverhoging later ingaat? 

Tegen een huurverhoging die per 1 juli ingaat moet je vóór 1 juli bezwaar maken. Voor een huurverhoging met een latere ingangsdatum heb je uiteraard langer de tijd. Als je huurverhoging bijvoorbeeld per 1 augustus ingaat, heb je nog tot en met 31 juli de tijd om bezwaar te maken. Je moet dus bezwaar maken vóór de ingangsdatum.

Persoonlijk advies nodig?

Wil je persoonlijk advies over bezwaar maken? Bel dan met de Huurderslijn (020-5517755) de ledenservice van de Woonbond. Om geholpen te kunnen worden aan de Huurderslijn moet je al lid zijn (of eerst lid worden) van de Woonbond. 

Bronvermelding: Woonbond

Waakvlam helpt kwetsbare bewoner--

22 juni 2020

Signaleer eerder misstanden in woonwijken en maak hulp sneller bereikbaar met een centraal contactpersoon. Dat adviseert woningcorporatiekoepel Aedes om leefbaarheid van wijken te versterken. Aedes roept gemeenten op meer regie te nemen in de samenwerking tussen wonen en zorg.

Oudere man kijkt uit raam van zijn woning
Getty Images

Kwetsbare bewoners in corporatiewijken krijgen te laat of te weinig ondersteuning vanuit de ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ (Wmo). Een vroege signalering van problemen, de waakvlamfunctie, moet terugkomen in de wijken. Dat is de conclusie van het onderzoek dat Andersson Elffers Felix (AEF) op verzoek van Aedes uitvoerde.

Kwetsbare mensen wonen ‘langer thuis’

Nu de rijksoverheid steeds verder bezuinigt op zorginstellingen, blijven veel kwetsbare mensen met psychische problemen thuiszitten. In geval van nood weten deze bewoners de weg naar hulp niet te vinden. Vaak zijn het buren die vanwege overlast een probleemgeval melden bij de woningcorporatie.

Als buren aan de bel trekken, is het eigenlijk al te laat

Het AEF onderzoek toont aan dat een vast contactpersoon eerder problemen ziet en grotere nood en overlast kan voorkomen. ‘Natuurlijk nemen we meldingen van onze huurders altijd serieus. Maar op het moment dat zij bij ons aan de bel trekken, is het eigenlijk al te laat. Je wil daar eerder bij zijn’, betoogt Hester van Buren, bestuurslid van Aedes. 

Waakvlamfunctie

De onderzoekers van AEF schrijven in hun rapport ‘Waakvlamfunctie nodig voor kwetsbare bewoners’ dat er steeds meer psychisch kwetsbare mensen in wijken wonen. Maar de zorg en ondersteuning voor deze bewoners is onvoldoende. Ook brachten ze verklaringen voor de huidige situatie in kaart en bedachten oplossingsrichtingen die de zorg en ondersteuning zouden kunnen verbeteren.

Vast contactpersoon

Een vaste, herkenbare en betrouwbare ondersteuner die contact houdt met deze doelgroep en tijdig problemen signaleert, kan erger voorkomen. Zo’n contactpersoon heeft een ‘waakvlamfunctie’. Volgens Aedes is zo’n ondersteuner in de wijk hard nodig nu de rijksoverheid steeds verder bezuinigt op de zorg. ‘Maar het kan niet zo zijn dat als er instellingen sluiten, er niets terugkomt voor de mensen die nu thuis blijven’, aldus Van Buren. 

Meer samenwerking 

Aedes wil ook meer samenwerking tussen zorginstellingen, corporaties en gemeenten. De woningkoepel vraagt ook van gemeenten om meer geld vrij te maken voor sociale wijkteams. ‘Als gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen, kunnen we samen ver komen. Helaas zien we dat kleinere gemeenten minder hierin investeren en daardoor worden kansen gemist’, stelt Van Buren. Woningcorporaties zijn geen zorginstellingen, maar nemen volgens de bestuurder wel hun verantwoordelijkheid: ‘Met dit rapport willen we niet zeurend met ons vingertje wijzen, maar juist gemeenten en zorg oproepen om meer samen te gaan werken. Dat komt de leefbaarheid in de wijk ten goede.’  

Bronvermelding: Woonbond

Veel huurders missen thuisgevoel--

15 juni 2020

Wat betekent ‘thuis’ precies? Welke elementen bepalen dit en welke rol spelen woningcorporaties hierin? Het KWH deed grootschalig onderzoek onder huurders om hier een concreter beeld van te krijgen. Ter ere van haar 25-jarig jubileum bood zij de corporatiesector begin juni het rapport ‘Voelt hurend Nederland zich thuis?’ aan.

Thuisgevoel niet vanzelfsprekend Getty Images

Overlast door buren of een wijk waar mensen zich niet met elkaar verbonden voelen. Dat heeft, net als de kwaliteit van de woning, invloed op het thuisgevoel. Mensen die blij zijn met hun buurt, zijn volgens de onderzoekers ook sneller tevreden met hun woning.

Veilige buurt? Dan eerder thuisgevoel

Van degenen die zich veilig voelen in hun buurt en blij zijn met hun woning, geeft 91 procent aan zich thuis te voelen. Is er sprake van een fijne woning maar wordt de omgeving als onveilig ervaren? Dan valt dit percentage terug naar 62 procent.

Corporaties verantwoordelijk voor leefbaarheid

Bijna de helft van de ondervraagden (44 procent) stelt dat corporaties een goed thuisgevoel kunnen realiseren door te blijven inzetten op betaalbare en goed onderhouden woningen. Meer dan een kwart (26 procent) vindt dat corporaties moeten zorgen voor een leefbare buurt.

Voldoende ruimte gewenst

Ruim de helft van de ondervraagden wil een woning waar je lekker buiten kunt zitten, op het balkon of in de tuin. Gezinnen willen ook binnenshuis voldoende ruimte hebben.

Niet passend bij levensfase

Opmerkelijk is volgens KWH dat een significant deel van de huurders aangeeft in een woning te wonen die niet past bij hun levensfase. Dit speelt met name bij gezinnen met thuiswonende kinderen.

Thuisgevoel bij jonge alleenstaande onder druk

Bij jonge alleenstaande ouders staat volgens KWH het thuisgevoel nog meer onder druk. Zij geven aan zich onveilig te voelen, vaak overlast te ervaren van buren en het gevoel te hebben niet goed voor hun kinderen te kunnen zorgen.

Betere doorstroming nodig

Deze groep geeft ook het vaakst aan dat hun huurwoning niet aansluit op hun levensfase. Van de alleenstaande ouders die een flat huren, vindt zelfs 69 procent dat de woning niet past bij hun levensfase. Woningcorporaties zouden daarom de doorstroming beter op gang moeten krijgen, stelt het KWH.

Nieuwe buren belangrijk

Ook in kleinere gemeenten voelen huurders zich soms niet thuis; dat is geen grootstedelijk fenomeen. Huurders zijn kritisch op nieuwe buren en vinden het belangrijk dat nieuwe bewoners passen bij de wijk. KWH concludeert dan ook dat woningcorporaties bij het toekennen van huurwoningen hierop moeten letten.

Bronvermelding: Woonbond

Eerste Kamer roept opnieuw op tot huurbevriezing--

De Eerste Kamer heeft vandaag opnieuw een motie aangenomen waarmee minister Ollongren wordt opgeroepen de huren te bevriezen. 

De Kamer nam eerder al een dergelijke motie aan, maar de minister gaf aan niets te zien in een algemene huurbevriezing. Zij wil dat huurders die in de financiële problemen komen bij hun verhuurder aankloppen voor ‘maatwerk’.  De SP in de senaat diende daarop de tweede motie in waarin een dwingend beroep op Ollongren wordt gedaan om de eerste motie alsnog uit te voeren. Die motie kreeg dinsdag steun van FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, PvdD, 50PLUS en OSF.

Maatwerk

Het maatwerk komt in de praktijk vaak neer op betalingsregelingen wanneer een huurder de huur niet kan betalen. Terwijl veel huurders natuurlijk ook voordat ze de huur niet kunnen betalen wel al financieel in de knel zitten, maar zij eerder bezuinigen op andere zaken. Al voor de Coronacrisis gaf het NIBUD aan dat ongeveer 800.000 hurende huishoudens na het betalen van de huur te weinig overhouden voor andere noodzakelijke uitgaven.

Duidelijk signaal

De Woonbond is blij met het duidelijke signaal vanuit de Eerste Kamer. Veel huurders maken zich zorgen over de stijgende huur, terwijl ze verwachten dat hun inkomen daalt. Het probleem met het beloofde ‘maatwerk’ is dat huurders er geen recht op hebben en dus afhankelijk zijn van de goede wil van de verhuurder. De Woonbond heeft eerder al voorgesteld de jaarlijkse huurverhoging niet door te voeren en verhuurders hiervoor financieel te compenseren door de verhuurderheffing dit jaar te schrappen.

Bronvermelding: Woonbond

Manifest voor meer ruimte op de warmtemarkt--

Op dit moment is een nieuwe Warmtewet in de maak. Het lijkt erop dat de nieuwe wet vooral grote warmtebedrijven toegang wil geven tot het aanleggen van warmtenetten in Nederland. De Warmtecoalitie, waar de Woonbond deel van uitmaakt, vindt dat dit niet bijdraagt aan het creëren van draagvlak en dat het duurzaamheid en innovatie in de weg staat.

“Hoe meer er mogelijk blijft, hoe waarschijnlijker dat de meest betaalbare optie met de meeste zeggenschap komt bovendrijven. Dat is wat een nieuwe warmtewet juist moet stimuleren,” zegt Bastiaan van Perlo, beleidsmedewerker Energiebesparing bij de Woonbond.

Geen verplichte integrale verantwoordelijkheid

Het is van belang dat de nieuwe Warmtewet ruimte geeft aan initiatieven van energie-coöperaties, kleinschalige en open warmtenetten stimuleert. Bovendien is het belangrijk dat gebruik gemaakt wordt van de kennis en ervaring van alle partijen die actief willen zijn in de warmteketen. Concreet betekent dit dat er geen verplichting gesteld moet worden voor warmtebedrijven om zogenaamd ‘integraal verantwoordelijk’ te zijn. Op deze manier kunnen warmtenetten uitgebreid worden mét lokaal draagvlak. Publiek en private partijen staan klaar om dit samen te organiseren, maar dan moet de wet dit wel mogelijk maken. 

Meer marktwerking, draagvlak en keuzevrijheid

Er zijn nu al succesvolle ‘open’ warmtenetten, netten in nieuwe samenwerkingsvormen en warmtenetten in coöperatief bezit die op enthousiasme kunnen rekenen. Dit zijn belangrijke innovatieve samenwerkingen die tot echt duurzame warmtenetten hebben geleid. Juist in deze fase van de warmtetransitie moet er daarom volop ruimte geboden worden aan deze ontwikkelingen, vindt de Warmtecoalitie. Het zorgt voor meer marktwerking, betrokkenheid en meer keuzevrijheid. Dat leidt volgens tot stimulerende concurrentie, versnelling van de uitrol en kostenreductie van duurzame warmtenetten. 

De Warmtecoalitie

De Woonbond neemt deel aan de Warmtecoalitie. Warmtecoalitie bestaat uit 39 partijen, van private partijen, lokale overheden, netwerkbedrijven, woningcorporaties, warmte-coöperaties, milieupartijen tot bewonersverenigingen.

Bronvermelding: Woonbond

Renovatie plannen? Vergeet thuiswerker niet!--

Een ingrijpende renovatie van zijn huurwoning in Zwijndrecht maakte thuiswerken voor de schrijver en journalist Mohammed Benzakour onmogelijk. Via de rechter dwong hij niet alleen een onkostenvergoeding van 6.000 euro af, maar ook dat verhuurder Trivire alternatieve werkruimte aanbiedt.

Afbeelding: Mohamed Benzakour voor de entree van de flat
Mohamed Benzakour voor de entree van de flat. Privé archief M. Benzakour.

De 392 flatwoningen aan het P.J. Oudplein en het Gerbrandyplein krijgen nieuw sanitair en dubbelglas. Keukens en de centrale verwarming worden vervangen. Bewoner Benzakour begreep al snel dat enorme geluidsoverlast zijn werkzaamheden als schrijver en journalist thuis zou verstoren. ‘Zelf woon ik op de negende verdieping, maar als er op de begane grond een keuken wordt weggehakt, hoort en voelt de hele flat dat.’

Niet serieus genomen

Benzakour vroeg bij aanvang van het werk aan woningcorporatie Trivire om vervangende werkruimte, maar Trivire kon dit niet bieden. Benzakour voelde zich niet serieus genomen en stapte naar de rechter. Bestudering van de akkoordverklaring leerde Benzakour dat hij akkoord was gegaan met een renovatie ‘in bewoonde staat’. ‘Dat zinnetje “in bewoonde staat” is juridisch belangrijk. Met mij hebben veel mensen in mijn flat de gevolgen hiervan niet goed begrepen. Dat had Trivire beter moeten uitleggen.’

Overtuigen met opnamen

Benzakour overtuigde de rechter met geluidsopnamen van de werkzaamheden. Tijdens de renovatie week hij uit naar hotelkamers en vrienden om te werken. De hiervoor gemaakte kosten krijgt hij nu op last van de rechter van Trivire vergoed.

Les geleerd

Trivire laat weten voorafgaand aan de renovatie een klankbordgroep te hebben geraadpleegd. Hieruit bleek dat er extra aandacht nodig was voor oudere bewoners, maar thuiswerkers werden over het hoofd gezien. ‘We hadden een beter alternatief kunnen bieden voor thuiswerkende mensen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van een werkplek op ons eigen kantoor. Dit is niet gedaan en daar hebben wij van geleerd voor de toekomst’, aldus woordvoerder Daphne de Borst van Trivire.

Bronvermelding: Woonbond