Nieuws

Kind betaalt rekening bij huisvestingsproblemen--

30 december 2020

21 december 2020

Het ontbreken van een vast thuisadres is schadelijk voor kinderen, maar gemeenten zien dat nog te vaak over het hoofd volgens kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Huisvesting is volgens haar cruciaal voor een veilige en stabiele omgeving voor een kind om goed op te groeien en zich optimaal te ontwikkelen. Als gemeenten de gevolgen van het huisvestingsprobleem op het leven van kinderen niet meenemen in besluiten, breng dit kinderen extra schade toe. 

Bron: Getty Images

“Het belang van kinderen moet een vaste plek krijgen in besluiten die gemeenten nemen over de huisvesting van gezinnen. Waar nodig moeten wet- en regelgeving, beleid en uitvoering hiervoor worden aangepast.” Dit zegt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer na gesprekken met kinderen over de problemen die zij ervaren bij onder andere huisuitzettingen, inschrijving in gemeenten en voorrang bij toewijzing van een nieuwe woning. De kinderen zeggen niet te worden gehoord over wat zij nodig hebben. En dat terwijl een besluit over huisvesting grote invloed heeft op hun leven.

Schadelijke onzekerheid

Kinderen zonder een vast thuis zijn onzeker over de toekomst. Zij worden vaak geconfronteerd met instabiliteit door vele verhuizingen, gestreste ouders die niet voldoende tijd en aandacht voor hen hebben, wisselingen van school en verlies van vriendschappen. Dit is schadelijk voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.

Richtsnoer

Het Kinderrechtencomité dat toezicht houdt op de naleving van het Kinderrechtenverdrag geeft richtsnoeren voor het nemen van besluiten die het belang van het kind raken. Het ontwikkelingsbelang van het kind moet worden onderzocht en meegewogen. Het comité stelt dat het noodzakelijk is het kind hierover zelf te spreken. De Kinderombudsman heeft een handreiking gemaakt die gemeenten en Rijksoverheid kan helpen bij dergelijke besluiten over kinderen met huisvestingsproblemen.

“In deze complexe situatie waarin huizen schaars zijn en gemeenten met veel problemen worstelen, realiseer ik mij dat het belang van het kind niet altijd voorrang kan krijgen op alle andere belangen. Dit neemt niet weg dat gemeenten en ook de Rijksoverheid de impact die een besluit heeft op het kind  moeten onderzoeken en meewegen. Kinderen krijgen zo de kans zo goed mogelijk op te groeien. Ondanks hun huisvestingsproblemen”, schrijft Kalverboer op de website van de Kinderombudsman(externe link).

Armoede

Armoede is een belangrijke oorzaak voor huisvestingsproblemen. De Kinderombudsman heeft in 2017 onderzoek gedaan naar kinderen in armoede. Eén conclusie was dat armoede gevolgen heeft op veel terreinen die voor kinderen belangrijk zijn, waaronder huisvesting. Gemeenten en Rijksoverheid kregen de aanbeveling om integraal armoedebeleid te ontwikkelen met oog voor huisvesting. Deze aanbeveling geldt onverkort. Kalverboer roept gemeenten en Rijksoverheid op om intensief samen te werken voor het beste resultaat voor het kind.

Kinderombudsman

De Kinderombudsman(externe link) zorgt dat kinderrechten in Nederland worden nageleefd. Niet alleen door de overheid, maar ook door organisaties in het onderwijs, kinderopvang en zorg. Met voorlichting, onderzoeken en advies, wil de Kinderombudsman de positie van kinderen en jongeren in Nederland verbeteren.

Bronvermelding: Woonbond

Huren kunnen maximaal met 2,4 procent stijgen--

21 december 2020

Vandaag heeft minister Ollongren de percentages voor de maximale huurverhoging gepubliceerd. Voor zowel de vrije als de sociale huursector ligt de maximale huurverhoging komend jaar op 2,4%.  Middeninkomens in een sociale huurwoning kunnen wel nog een extra hoge huurverhoging krijgen die oploopt tot maximaal 5,4%.

Eurohuisjes en stapel euromunten
IStock

Het is voor het eerst dat er een maximale jaarlijkse huurverhoging gaat gelden voor de vrije sector. De wet die dit vast gaat stellen moet nog wel worden aangenomen door het parlement, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer(externe link).

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Huurders met een middeninkomen die wonen in een sociale huurwoning bij een woningcorporatie of bij een particuliere verhuurder kunnen een extra, inkomensafhankelijke, huurverhoging krijgen. Vanaf een bruto jaar inkomen van € 44.655,-  ligt de maximale huurverhoging op 5,4%.

Die inkomensafhankelijke huurverhoging kunnen huurders ook krijgen als ze al in een dure sociale huurwoning wonen. Er zijn huurders die al meer betalen dan de sociale huurgrens, maar toch jaar op jaar een extra hoge huurverhoging krijgen. 

Huursombeperking corporaties

Corporaties moeten bovendien de gemiddelde huurverhoging over alle sociale huurwoningen (de ‘huursom’) beperken tot inflatie. Dat betekent dat de gemiddelde huurverhoging van sociale huurwoning bij corporaties niet hoger dan 1,4% zal zijn. Tenzij er lokaal afspraken gemaakt zijn om extra te investeren in nieuwbouw. Dan kan hier maximaal één procent bovenop komen.

Huurverlaging lagere inkomens

In 2021 krijgen corporatiehuurders met een laag inkomen en hoge huur eenmalig recht op huurverlaging. Lees alles over de eenmalige huurverlaging in ons overzichtsartikel Eenmalige huurverlaging 2021. Voor commerciële huurders is dit niet geregeld. Wel heeft de Eerste Kamer minister Ollongren opgedragen te onderzoeken hoe de regering deze groep huurders wel kan helpen.

Komend kabinet moet doorpakken op betaalbaar wonen

De Woonbond is blij dat er voor het eerst een grens wordt gesteld aan de huurverhoging in de vrije sector. Tegelijkertijd moet een komend kabinet nog grote stappen zetten om de betaalbaarheid van het huren in de vrije én de sociale sector te verbeteren en de woningnood aan te pakken. In de campagne ´Weg met de wooncrisis(externe link)’ roept de Woonbond samen met DeGoedeZaak op tot  het aan banden leggen van woekerprijzen in de vrije sector en tot een grotere sociale huursector waar lagere en middeninkomens betaalbaar kunnen wonen.

Bronvermelding: Woonbond

Huurwijzer 4: Weg met de wooncrisis!--

24 december 2020

De campagne ‘weg met de wooncrisis'(externe link) steunt op vier standpunten: meer sociale huurwoningen, meer zekerheid voor huurders, beter huurwoningen en meer sociale woningbouw. Huurwijzer laat vier actievoerende huurders aan het woord en vier betrokken deskundigen delen hun inzichten. 

Luuk van Straten
Dankzij een filmpje op Facebook schoot het aantal ondertekenaars van de online petitie Weg met de wooncrisis in Oirschot flink omhoog. Voor de negentienjarige campagneleider Luuk van Straten smaakt het succes van zijn eerste filmpje naar meer. © Josje Deekens

Burgerkracht in Esbeek

De kroeg als energiecentrale en de kerk als brede school. Achter de dynamiek van het Brabantse dorp Esbeek schuilt een ijzersterk samenwerkingsverband van de bewoners: Coöperatie Esbeek. Huurwijzer neemt een kijkje en ontdekt dat er sprake is van een mengeling tussen een vereniging en een bedrijf. De leden hebben het voor het zeggen, maar de coöperatie is ook economisch actief en gericht op waardecreatie voor de leden. Esbeek (externe link)heeft de wind mee en bewoners zijn op alle vlakken actief. Sleutel van het succes is de combinatie van ondernemerschap en het besef van gemeenschapsbelang.

Mafketels ongewenst

Vanaf nu mogen enkel gecertificeerde monteurs sleutelen aan de ketel van de centrale verwarming. Reden voor Huurwijzer om drie vragen te beantwoorden over ketelonderhoud. Want wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van de ketel? En mag je in Coronatijd een onderhoudsbeurt weigeren omdat je liever geen vreemden in huis hebt? De eigenaar van het pand blijft verantwoordelijk voor onderhoud. Het is bij vrees voor besmetting dan ook zaak met de verhuurder te overleggen over eventueel uitstel van de werkzaamheden.

Snelheid is óók kwaliteit

Het verkleinen van de achterstand bij de huurcommissie is topprioriteit volgens Asje van Dijk, voorzitter van de Huurcommissie. Hij klopt actief bij de overheid aan om meer menskracht om de geschillen snel en correct af te handelen. In het flitsinterview vertelt hij waarom het volgens hem slim is om zo veel mogelijk zaken schriftelijk af te handelen. 

Juridische zaken

De juridische rubriek ‘Uitgesproken zaken’ bespreekt praktijkvoorbeelden van geschillen tussen huurders en verhuurders. Ditmaal over hoe de geschatte marktwaarde van een huurwoning een rol speelt in het puntenstelsel dat de maximale huurprijs vaststelt. Huurders die terecht bezwaar maken tegen een te hoge inschatting van de marktwaarde, maken kans op huurverlaging.

Vaste rubrieken

Zoals altijd zijn in ‘Om te beginnen’ nieuwtjes op het gebied van huren en wonen te vinden. ‘Beste Woonbond’ biedt ruimte aan brieven van huurders. Ook zijn er weer tuin- en balkontips in ‘Groene vingers’, ‘Huisraad’ met handige huishoudsnufjes, de kruiswoordpuzzel, ‘Schuurpapier’ en ‘Mijn huisbaas en ik’. Zeno Winkels beschouwt in zijn column 45 jaar wooncrisis en Carrie Jansen geeft in haar column een medewerker van een woningcorporatie een pluim. 

Wanneer krijgt u Huurwijzer?

Persoonlijke leden van de Woonbond ontvangen automatisch vier keer per jaar Huurwijzer in hun brievenbus. U kunt ook een jaarabonnement nemen. Een aantal huurdersorganisaties hebben een achterban-abonnement en laten Huurwijzer bij hun leden bezorgen. Wilt u meer weten over het achterban-abonnement? Neemt u dan contact op met de redactie via 020-5517700.

Huurpeil over langer zelfstandig wonen--

2 december 2020

Huurpeil over langer zelfstandig wonen

20 november 2020

Langer zelfstandig wonen is al jaren het devies, maar pas een op de drie gemeenten heeft haar huiswerk gedaan om dat in goede banen te leiden. In de vierde Huurpeil, vakblad voor de huursector, een dossier hierover. Verder een reconstructie van het verdwijnen van de ‘noodknop middenhuur’ en een reportage over de wooncrisis op de Waddeneilanden.

Coverfoto Huurpeil 2020-4
Huurpeildossier over langer zelfstandig wonen: praktische hulpmiddelen kunnen het zelfstandig blijven wonen een stuk comfortabeler en veiliger maken. © Frank Muller / HH

Langer thuis

In het dossier gaan we dieper in op de problemen en oplossingen rondom langer zelfstandig wonen. We spreken met de Taskforce wonen en zorg, over doorstroming van senioren en alternatieve woonvormen voor mensen met een zorgbehoefte.

Rijksbouwmeester Floris Alkemade

Ook Rijksbouwmeester Floris Alkemade benadrukt: ‘Een stad die goed is ingericht voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, levert een betere stad op voor iedereen.’ In een uitgebreid interview vertelt hij over zijn visie op de toekomst van Nederland. Nederland moet nu keuzes maken om kwesties fundamenteel te veranderen, stelt hij. Ook huurders moeten daar een rol in spelen.

Knopje onder

In 2018 introduceerde BZK-minister Ollongren een ‘noodknop’ voor de middenhuur om torenhoge huurprijzen te beteugelen. Eind 2020 lijkt het plan van tafel. In Huurpeil een reconstructie met de belangrijkste spelers.

Wel hotels, maar geen woningen

Op de Waddeneilanden heerst een nijpende woningnood die jongeren wegjaagt en horecapersoneel afhankelijk maakt van werkgevers die ook huisbaas zijn. Het tij keren is lastig, maar eilanders geven niet op.

Wonen als grondrecht in de commerciële sector

Wonen is een grondrecht. Dat moeten we niet aan de markt overlaten zonder regulering, vinden huurdersvertegenwoordigers in de vrije sector. Zij hebben een uitgebreid repertoire aan plannen om de commerciële huursector structureel te verbeteren.

Meenemen huurprijs in inflatiecijfer

In de rubriek Feit of fabel dit keer aandacht voor de veronderstelling dat huurders beter af zouden zijn als huurprijzen geen onderdeel meer zijn van de inflatieberekening. De ‘huurprijsspiraal’ zou daarmee doorbroken worden, maar is dat wel zo?

Huurderswerk

In de rubriek ‘Huurderswerk’ over het werk van huurdersorganisaties een artikel over hulp voor huurders om energie te besparen: de energieverbruiksmanager.

Vaste rubrieken

‘In de peiling’ geeft een overzicht van het nieuws van het afgelopen kwartaal. ‘De Zeepkist’ biedt o.a. reacties op de stelling: ‘Gemeenten zijn dé partij om woningen voor middenhuur te realiseren.’ De columnisten Jos van der Lans en Pieter Bregman zijn weer van de partij (die laatste overigens voor de laatste keer), net als de juridische rubriek ‘Recht of krom?’. Daarin een bundeling van rechterlijke uitspraken die steeds vaker korte metten maken met door verhuurders opgelegde ‘verhuurkosten’, ‘Leesvoer’ biedt een selectie van interessante publicaties van de afgelopen maanden. Achter in Huurpeil zes pagina’s met informatie over de Woonbond en zijn achterban.

Inkomensgrens alleenstaanden blijft gelijk--

18 november 2020

Het kabinet wilde 140.000 alleenstaanden uitsluiten van sociale huur door voor hen de inkomensgrens te verlagen. Dat plan gaat niet door. De lagere inkomensgrens is van de baan. En voor niet-alleenstaanden gaat de inkomensgrens omhoog.

Alleenstaanden met een bescheiden middeninkomen hebben niet de middelen om een woning te kopen of in de dure vrije sector te huren. Het kabinetsplan om hen de toegang tot betaalbare huur te ontzeggen leidde dan ook tot veel protest.  Onder andere van de Woonbond, lokale huurdersorganisaties en individuele woningzoekenden.

Deal met oppositie

Dankzij een deal die linkse oppositiepartijen met het Kabinet sloten is de lagere inkomensgrens voor alleenstaanden nu van de baan. In ruil voor steun van de oppositie aan de woonbegroting gaat het Kabinet meerdere woonplannen aanpassen. Het plan voor nieuwe inkomensgrenzen is één van die plannen.

Hogere inkomensgrens voor niet-alleenstaanden

Wat wél doorgaat is verhogen van de inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens. Daardoor komen meer stellen en gezinnen straks weer in aanmerking voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie.

Nu geen onderscheid naar type huishouden

Op dit moment geldt voor toegang tot sociale huur een inkomensgrens van € 39.055 (jaarinkomen). Daarbij is er geen onderscheid tussen alleenstaanden en meerpersoonshuishoudens. Voor alleenstaanden blijft de inkomensgrens dus hetzelfde, voor meerpersoonshuishoudens gaat hij omhoog.

Nog geen duidelijkheid over huurverhoging

De plannen voor aangepaste inkomensgrenzen komen uit het wetsvoorstel ‘Huur en inkomensgrenzen’. Met dit wetsvoorstel presenteerde het Kabinet in 2019 ook nieuwe plannen voor huurverhogingen. Het wetsvoorstel is nog niet door beide Kamers aangenomen. In welke vorm de plannen voor huurverhogingen doorgaan is op dit moment nog niet bekend.

Bron: woonbond.nl

Corona update--

Aan alle bewoners(commissies),

Nog steeds bepalen de Corona – perikelen ons leven. We moeten – ter indamming van het virus – allerlei maatregelen nemen en er zijn ons – vanuit overheidswege – allerlei beperkingen opgelegd. Wereldwijd had niemand aan het begin van 2020 gedacht dat dit ons zou overkomen.

Ook HP6 wordt in haar werk bemoeilijkt:

  • Dit jaar geen vergaderingen met bewonerscommissies;
  • Dit jaar geen Algemene Leden Vergadering;
  • Dit jaar geen participatie bijeenkomsten;
  • Etc., etc.

HP6 kan hier helaas ook niets aan doen en we zijn ervan overtuigd dat u daarvoor begrip zult hebben.

Blijf goed voor uzelf en uw dierbaren zorgen.

Met hartelijke groeten,

Bestuur HP6