Nieuws

BREDE WOONCOALITIE GAAT WONINGTEKORT AANPAKKEN EN WOONKLIMAAT VERBETEREN--

18 februari 2021

7 februari 2021

Meer nieuwbouw, betaalbare woningen, leefbare wijken, zorg voor bewoners

De komende tien jaar 1 miljoen huizen bouwen, zodat er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen. Voor starters en doorstromers en voor alle inkomens en generaties. Samen de leefbaarheid in buurten verbeteren en bewoners ondersteunen. De woningvoorraad verduurzamen. Een unieke coalitie van 34 organisaties heeft deze voorstellen en afspraken vastgelegd in de ambitieuze Actieagenda Wonen. Samen met het volgend kabinet willen de partijen de plannen snel tot uitvoering brengen. Als het kabinet zijn bijdrage levert, kunnen ze snel aan de slag.

Nederland komt inmiddels meer dan 330.000 huizen tekort en wonen dreigt voor veel mensen onbetaalbaar te worden. Een hele generatie dreigt de aansluiting op de woningmarkt te verliezen. De leefbaarheid in een aantal wijken gaat achteruit. En de verduurzaming van woonwijken komt niet snel genoeg van de grond. Daarom heeft een unieke brede coalitie van partijen de Actieagenda Wonen opgesteld. De partners zijn allen actief op het terrein van wonen, bouwen, zorg en welzijn en hebben soms uiteenlopende belangen. Toch slaan ze nu eensgezind de handen ineen en presenteren ze een breed gedragen plan voor het wonen voor de komende 10 jaar.

Nu weer investeren

Het is tijd om een periode van hervormen en bezuinigen achter ons te laten en om te buigen naar innoveren en investeren, zo vindt de coalitie. Initiatiefnemer Martin van Rijn, voorzitter Aedes: ‘Veel te veel mensen in Nederland wachten op een huis. En we maken ons zorgen over kwetsbare wijken en bewoners die soms andere hulp en zorg nodig hebben dan voor hen beschikbaar is. De urgentie is hoog. Daarom hebben wij allemaal gekeken wat wij de komende jaren kunnen doen en zijn daarbij tot de grens van onze mogelijkheden gegaan.’

‘Aanbod aan nieuw kabinet’

Zo is een veelomvattend en ambitieus plan ontstaan dat de partijen presenteren als hun aanbod aan het volgend kabinet. De voorstellen zijn haalbaar als een nieuw kabinet actief bijdraagt en meewerkt door een aantal randvoorwaarden te regelen. De partners van de Actieagenda Wonen vragen financiële steun, verbetering van investeringscondities, een aantal nieuwe beleidsmaatregelen en een actieve rol van het Rijk op de woningmarkt. Een minister voor Wonen moet de opgaven binnen het wonen coördineren, aldus alle opstellers van de actieagenda. Van Rijn: ‘Alles hangt met elkaar samen, je moet er niet lukraak uit shoppen. Ons woonplan kan integraal in een nieuw regeerakkoord. En dan kunnen we snel aan de slag, wat vervolgens ook flink wat extra werkgelegenheid oplevert.’

‘Naar 100.000 woningen per jaar’

Namens de deelnemende marktpartijen zegt Desirée Uitzetter, voorzitter NEPROM: ‘We gaan veel meer woningen bouwen op snel te ontwikkelen locaties: we groeien samen van 71.000 naar meer dan 100.000 per jaar. We bouwen in gemengde wijken voor iedere portemonnee en alle soorten huishoudens. Woningen die duurzaam, goed bereikbaar en toekomstbestendig zijn. Deze mega-operatie kan alleen slagen met heldere en uitvoerbare afspraken tussen marktpartijen, overheden, corporaties en consumentenorganisaties. Die doen allemaal mee aan deze agenda en dat stemt mij optimistisch.’

‘Samen met rijk hieraan werken’

Harriët Tiemens, wethouder Nijmegen, namens de deelnemende overheidspartijen VNG, G40 en IPO: ‘De woningopgave, leefbaarheid en gasloos maken van onze wijken en dorpen en het huisvesten van bijvoorbeeld de groeiende groep ouderen vraagt om een kordate gezamenlijke inzet van alle partijen. Dat maakt deze coalitie waardevol, want gemeenten en provincies alleen zijn niet in staat om alle inwoners een passende woning te bieden. Daarbij gaat het zowel om een enorme bouwopgave met voorzieningen, zoals wegen en stations als om investeringen, zowel sociaal als fysiek, in toekomstbestendige wijken en dorpen. Wij weten waar de nood is en waar de opgaven liggen. Samen met deze partijen en rijk willen we hieraan werken.’

‘Fysieke ingrepen combineren met sociale maatregelen’

‘Er is nu actie nodig om de woningnood het hoofd te bieden en de leefbaarheid van de wijken te versterken’ zegt Actiz-voorzitter Henk Kamp namens de partijen uit het sociaal domein. ‘We moeten fysieke ingrepen combineren met sociale maatregelen. Met deze agenda zetten we in op goede combinaties van wonen en zorg voor kwetsbare mensen, in de wijk dan wel aan huis. Het gebrek aan passende woonruimte voor ouderen met een zorgvraag neemt nu door de vergrijzing alleen maar toe. Daarvoor hebben we minstens 50.000 extra geclusterde woningen nodig waarin wonen en zorg gecombineerd worden.’ Jacobine Geel, voorzitter van de Nederlandse ggz, ondersteunt dit van harte: ‘We willen er ook zijn voor kwetsbare mensen in wijken waarvan de bewoners soms andere zorg en ondersteuning nodig hebben dan nu doorgaans beschikbaar is.’

ACTIE-AGENDA WONEN: INVESTERINGEN EN PLANNEN

• Woningbouw: ontwikkelaars, professionele beleggers en woningcorporaties gaan samen een miljoen nieuwe woningen bouwen in de komende tien jaar. Een derde in het sociale segment, een derde in het middensegment en een derde in de vrije sector. Rijk, provincies en gemeenten leveren tijdig voldoende locaties tegen passende grondprijzen. Er komt een minister voor Wonen die het woningbouwprogramma coördineert op basis van afspraken in regionale investeringsagenda’s. De coalitiepartners hebben afspraken uitgewerkt over sneller en goedkoper bouwen om de forse productieverhoging te kunnen realiseren.

• Betaalbare woningen: Corporaties en commerciële verhuurders houden bij de toewijzing van huur- en koopwoningen rekening met starters, doorstroom en doelgroepen. De huur van sociale huurwoningen van woningcorporaties stijgt de komende jaren met inflatie, ook de huurontwikkeling in het middeldure segment wordt gematigd. Banken blijven hypotheken verstrekken tot 100% van de waarde van woningen, zodat starten en doorstroom naar koopwoningen gestimuleerd wordt. De huurtoeslag blijft als instrument van de overheid bestaan.

• Leefbare wijken en zorg voor bewoners: gemeente, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties gaan intensiever samenwerken met elkaar en met bewoners in wijken. Zij maken afspraken binnen een gebiedsgerichte aanpak onder regie van de gemeente. Daarvoor zijn voldoende middelen voor het sociaal domein voor gemeenten nodig maar ook meer ruimte in regels en ontschotting van budgetten. Er gaat extra geld naar leefbaarheid en er komen meer wijkbeheerders.

Ouderenwoningen: woningcorporaties bouwen de komende 15 jaar 50.000 woongelegenheden voor ouderen in geclusterde woonvormen en investeren jaarlijks 40 miljoen in het levensloopbestendig maken van woningen. Ook professionele beleggers investeren in nieuw zorgvastgoed. De verpleeghuiscapaciteit wordt voor 2025 uitgebreid met 25.000 plaatsen.

• Verduurzaming woningvoorraad: er moet een landelijke uitvoeringsprogramma komen, gemeentes hebben lokaal een regierol. Draagvlak van bewoners is cruciaal. Bouwpartijen investeren in industrialisatie, innovatie en schaalvergroting om tot lagere kosten en prijzen te komen. De overheid ondersteunt particulieren praktisch en financieel zodat ze woonlastenneutraal kunnen verduurzamen. Woningcorporaties kunnen tot 2030 zo’n 450.000 woningen aardgasvrij-ready maken en 285.000 woningen met een laag energielabel met voorrang verduurzamen.

• Financiën: om al deze investeringen en plannen mogelijk te maken, vraagt de coalitie aan het Rijk om de Woningbouwimpuls te verbreden naar een NOVI-impuls van 2 miljard per jaar en de verhuurderheffing af te schaffen in ruil voor concrete afspraken. Daarnaast is het nodig het Volkshuisvestingsfonds om te zetten naar een structurele regeling van € 300 miljoen per jaar en stelt de coalitie twee revolverende regelingen voor: een Rijksontwikkelfonds en een Koopstartfonds. Volgens het partners van de Actieagenda is het daarnaast nodig om in het regeerakkoord bindende afspraken vast te leggen over de financiën van gemeenten en over betere interbestuurlijke verhoudingen tussen de overheden.

ONDERTEKENAARS ACTIEAGENDA WONEN

Aannemersfederatie Nederland (AFNL) / ActiZ / Aedes / ANBO / Centrum Hout / Energie-Nederland / De Bouwagenda / de Nederlandse ggz / Divosa / FME / G40 / Interprovinciaal Overleg (IPO) /

Kences / Koninklijke Bouwend Nederland / Koninklijke Hibin / Koninklijke NLingenieurs / Koninklijke OnderhoudNL / Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) /

Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) / Nederlandse Vereniging van Banken / Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) / NEPROM / Netbeheer NL / Romazo Professionals / Sociaal Werk Nederland / Techniek Nederland / Valente / Vastgoedmanagement Nederland / Verbond van Verzekeraars / Vereniging Eigen Huis / Vereniging Nederlandse Gemeenten / Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) / WoningBouwersNL / Woonbond

Bron: woonbond.nl

Woonbond: huurbevriezing goede stap in reparatie betaalbaarheid huurprijzen--

17 februari 2021

De Woonbond is blij met de huurbevriezing voor sociale huurders bij corporaties en commerciële verhuurders. Vandaag maakte minister Ollongren bekend de huren voor deze huurders te bevriezen. 

‘Goed nieuws voor huurders,’ zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels. ‘In 2019 becijferde het NIBUD(externe link) al dat de helft van de huurders het financieel moeilijk heeft. Onder drie kabinetten Rutte stegen de woonlasten fors en bleven de inkomens achter. Goed dat er nu in een begin wordt gemaakt met de reparatie.’

De Woonbond bracht eerder al eens naar buiten dat huurprijzen met 35 procent zijn gestegen onder de kabinetten Rutte.

Winkels: ‘Daarnaast is het goed dat corporaties hiervoor worden gecompenseerd met een korting op de verhuurderheffing. Er moeten veel sociale huurwoningen worden bijgebouwd, daar staat die heffing enorm in de weg.’ De Woonbond wil dat een komend kabinet de verhuurderheffing helemaal afschaft. De heffing die in 2013 is ingevoerd heeft corporaties en daarmee hun huurders inmiddels al meer dan 10 miljard euro gekost.

Bron: woonbond.nl

Help koper en huurder met betaalbare huurprijzen--

12 februari 2021

Kopers en huurders zijn gebaat met betaalbare huurprijzen. Het politieke experiment van het loslaten van een maximale huurprijs op de vrije huurmarkt is mislukt.

Dat kunnen we 26 jaar na dato wel vaststellen schrijft Woonbonddirecteur Zeno Winkels in Trouw(externe link). Lange tijd had iedere huurwoning een maximale huurprijs die samenviel met de kwaliteit van die woning. Daar stapte de politiek in 1994 vanaf. 

Loslaten maximale huurprijs vrije sector

In Nederland hebben we het woningwaarderingsstelsel. De kwaliteit van een woning leidt hier tot een maximale huurprijs. Meer mag de woning niet kosten. Maar in 1994 heeft de politiek dat veranderd. Sindsdien kunnen woningen die boven een zogenaamde ‘liberalisatiegrens’ vallen tegen elke prijs worden verhuurd. Zodra je een woning boven de 752,33 euro aan kunt bieden volgens het stelsel, geldt er geen maximale huurprijs meer. ‘Een appartement dat volgens de telling 753 euro mag kosten, kun je dus ook voor 1300 euro verhuren. Tel uit je winst. In de grote steden zien we mini-appartementjes daarom dus voor waanzinnige prijzen in de verhuur.’

Kopers en huurders de sigaar

Daar hebben kopers en huurders last van. Koopstarters worden overboden door beleggers die gouden bergen zien in dure verhuur. De starter die niet kan kopen woont vervolgens duurder met hogere maandlasten in de vrije sector. 

Structurele oplossing 

‘De structurele oplossing voor huurders en koopstarters ligt in het verder aan banden leggen van huurprijzen in de vrije sector. Laat de puntentelling gewoon doorlopen in plaats van die vreemde knip te hanteren waarbij mensen wel of geen huurprijsbescherming krijgen. Dit zal voor sommige woningmarktadepten klinken als onbestaanbaar. Maar zo vreemd is het niet. We deden dit tot 1994 al zo in Nederland. Alle huurwoningen hadden toen een maximale huurprijs.’

Winkels pleit ervoor huurders en kopers te helpen met een maximale huurprijs. Dan worden kopers minder makkelijk overboden en wonen huurders betaalbaarder, voor een prijs die in lijn ligt met de kwaliteit van de woning. 

Teken de petitie

De Woonbond is samen met DeGoedeZaak een petitie gestart waarin een komend Kabinet opgeroepen wordt de huurprijzen in de vrije sector aan banden te leggen. Teken de petitie tegen woekerprijzen voor huurwoningen(externe link)

Bron: woonbond.nl

Bevries de huren en schrap de verhuurderheffing--

10 februari 2021

Gisteren stemde de Tweede kamer voor een motie van SP Kamerlid Beckerman om de huren in de sociale huursector te bevriezen. Eerder nam de Eerste Kamer al een dergelijke motie aan, maar die werd niet uitgevoerd. Wel kwam minister Ollongren toen met een huurverlaging voor huurders bij corporaties met een laag inkomen en hoge huur. 

Huurprijs berekenen
Getty images

De Woonbond vindt huurbevriezing een goede stap en vindt dat sociale verhuurders hiervoor gecompenseerd moeten worden door de verhuurderheffing te schrappen. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Het is belangrijk dat we de betaalbaarheid van sociale huurwoningen verbeteren én de wachtlijsten voor sociale huur aanpakken. De minister heeft een perfecte gelegenheid om beide te doen nu er een Kamermeerderheid voor huurbevriezing is. Er is immers, als je naar de verkiezingsprogramma’s kijkt, ook een meerderheid voor het afschaffen van de verhuurderheffing.’

VVD draait

Met de verkiezingen in het vooruitzicht kwam de VVD met een opmerkelijke draai. Ook de VVD stemde voor de huurbevriezing.  Dat is opmerkelijk omdat onder tien jaar Rutte de huurprijzen 35% stegen en de sociale sector kromp. In vijf jaar tijd verdwenen er 108.000 sociale huurwoningen bij corporaties. Het is dan ook maar de vraag of dekking van de huurbevriezing door het schrappen van de heffing ook op steun van de VVD kan rekenen. In hun programma laat de VVD de verhuurderheffing als enige partij in stand. Daarmee blijft de VVD koersen op een kleinere sociale sector.

Commerciële huurders

De Woonbond wijst er op dat de maatregel ook moet gaan gelden voor sociale huurders in de commerciële sector. Het gaat hier om zo’n 400.000 huurders die al jaren de zwaarste huurverhogingen hebben gehad. Zij vielen ook al buiten de boot bij de eenmalige huurverlaging waar Ollongren eerder mee kwam. Dat mag niet nog een keer gebeuren.

Bron: Woonbond

Bureau Sociaal Raadslieden Gorinchem--

17 februari 2021

Wat doen sociaal raadslieden?

Cliënten kunnen de sociaal raadslieden vragen of problemen voorleggen op het gebied van: – uitkeringen en sociale voorzieningen;   – arbeidszaken;

  • studiefinanciering;                                                         – consumentenzaken;
  • belastingen;                                                                  – vreemdelingenzaken; –            wonen;                                                                          – voorzieningencheck.
  • echtscheiding en andere familierechtelijke zaken;

Werkwijze

De sociaal raadslieden vertellen welke regelingen, wetten of voorzieningen in een bepaalde situatie van belang zijn en welke instanties deze uitvoeren. In een gesprek wordt duidelijk gemaakt wat de gevolgen kunnen zijn en welke rechten en plichten iemand heeft. De cliënt krijgt advies over wat in zijn situatie de beste oplossing is.

Indien voor de oplossing van het probleem of de beantwoording van de vraag een andere persoon of instantie nodig is, dan krijgt de cliënt informatie hoe hij met deze persoon of instantie in contact kan komen. Eventueel treden zij ook op als bemiddelaar tussen de cliënt en bedrijven of instanties.

De sociaal raadslieden bieden ook hulp bij het invullen van bepaalde formulieren (met uitzondering van het verzoekschrift WSNP en de belastingaangifte), het schrijven van brieven en het opstellen van bezwaarschriften. De dienstverlening is kosteloos en enkel bestemd voor de inwoners van de gemeente Gorinchem.

Papieren meebrengen

Om de cliënt zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat hij alle formulieren of brieven die op zijn vraag betrekking hebben, meeneemt naar het spreekuur van de sociaal raadslieden. 

Openingstijden en bereikbaarheid  op de donderdag

Bureau Sociaal Raadslieden

Spijksedijk 28 (eerste verdieping)

4207 GN Gorinchem 

Afspraken maken

Afspraken kunnen worden gemaakt via de receptie, telefoonnummer: 088-1237011. Spreekuur op afspraak: donderdag van 09.30 tot 13.30 uur. 

Vragen kunnen ook per e-mail of telefonisch worden gesteld.

Telefonisch:  maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur.  Telefoonnummer: 088-1237011 / 06-25346371.

E-mail: sociaal.raadslieden@meevivenz.nl 

Bron: MeeVivenz.nl

Plannen van Zomerenlaan e.o.--

12 februari 2021

Poort6 heeft een YouTube filmpje gepubliceerd met de plannen rondom de van Zomerenlaan.

U kan dat bekijken door deze link te volgen.

Heeft u een laag inkomen en betaalt u een hoge huur?--

04 februari 2021

Huurders die een hoge huurprijs betalen en een laag inkomen hebben, kunnen dit jaar een eenmalige verlaging van de huur krijgen. Dat heeft de regering in september verteld op Prinsjesdag. Goed nieuws voor een deel van de huurders van Poort6. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt voor 1 april een brief van Poort6.  Wanneer gaat u minder huur betalen? 

Of u minder huur gaat betalen, hangt af van de hoogte van de netto huur die u nu betaalt, uw inkomen en het aantal personen waar uw gezin uit bestaat. Poort6 kijkt dit voor u na. Deze regeling geldt voor huurders die in een sociale huurwoning wonen. Woont u in een vrijesectorhuurwoning? Dan geldt deze regeling niet.  In dit schema kunt u zien wanneer u recht heeft op een eenmalige verlaging van de huur. U kunt dit schema in een apart bestand openen door op het plaatje te klikken. 

Wanneer krijgt u bericht?

U heeft misschien al een brief ontvangen van de Belastingdienst over het opvragen van uw inkomensgegevens door Poort6. Wij krijgen geen bedragen door. De Belastingdienst vertelt ons alleen in welk deel u met uw inkomen valt. Of u echt minder huur gaat betalen, hangt af van de huur die u nu betaalt en het aantal personen waaruit uw gezin bestaat. Het bedrag verschilt per persoon. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u voor 1 april een brief van Poort6. Hierin staat hoeveel huur u minder gaat betalen. 


Is uw inkomen in 2020 flink lager geworden?

De Belastingdienst kijkt naar het inkomen van 2019. Maar misschien is uw inkomen in 2020 flink gedaald. U krijgt dan niet automatisch bericht van Poort6. Maar u kunt wel zelf een aanvraag doen. U moet Poort6 dan kunnen laten zien dat uw inkomen in totaal minimaal zes maanden is gedaald tot 50% van de inkomensgrens uit de tabel die u hierboven ziet. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.   Als u zelf een aanvraag wilt doen, moet u deze gegevens naar Poort6 sturen:  

–   Een eigen verklaring waarin staat uit hoeveel personen uw gezin bestaat en wat de leeftijden zijn.
Een bewijs van uw inkomen. Bijvoorbeeld een aantal salarisstroken of een overzicht van uw uitkering.
Bent u zzp’er? Dan kunt u een verklaring van uw boekhouder meesturen.

U kunt uw aanvraag mailen naar: huuraanpassing@poort6.nl. Zodra zij uw aanvraag ontvangen, kijken ze deze na. U ontvangt binnen drie weken van Poort6 een brief. Hierin leest u of u toch recht heeft op een eenmalige verlaging van de huur. 

Bron: Poort6