Nieuws

Woonbond: nieuw kabinet moet wooncrisis aanpakken--

23 maart 2021

18 maart 2021

Het was, na de coranacrisis, het thema deze verkiezingen. De vastlopende woningmarkt. Torenhoge huurprijzen. Lange wachttijden voor sociale huur. Woningen die nodig opgeknapt en verduurzaamd moeten worden. En het bouwen van veel meer betaalbare woningen.  

In de verkiezingsprogramma’s was er dan ook veel te lezen over wonen. Daar zijn verschillen te vinden, maar ook veel overeenkomsten. Zo willen bijna alle partijen een minister van volkshuisvesting om de structurele problemen in het woondomein op te lossen. Maar ook op andere terreinen is er veel overlap te zien in de campagne.

Betaalbare huren en meer sociale huurwoningen

Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘’Ik denk daarbij aan het aan banden leggen van huurprijzen in de vrije sector en veel meer investeren in nieuwbouw van sociale huur door de verhuurderheffing, de belasting op sociale huurwoningen, af te schaffen. Het ligt voor de hand dat deze consensus straks ook terug te vinden is in het regeerakkoord. Een komend kabinet moet onmiddellijk werk maken van betaalbare woonlasten en het wegwerken van de lange wachttijden.’

De kiezer wil focus op betaalbaarheid en meer sociale huur

Dat de kiezer dit ook belangrijk vindt, blijkt wel uit een analyse door het kieskompas van het woonkieskompas. Een meerderheid van de kiezers (55 procent)  wil dat de prioriteit bij nieuwbouw ligt bij sociale huur. En 60 procent van de kiezers vindt het onterecht dat verhuurders op de vrije markt zelf mogen bepalen hoe hoog de huur is.

Bron: woonbond.nl

Armoedecoalitie: verbeter bestaanszekerheid--

Armoedecoalitie: verbeter bestaanszekerheid

19 maart 2021

Een miljoen mensen in Nederland heeft een te laag inkomen om vaste lasten -zoals de huur en de energierekening- te betalen. De Landelijke Armoedecoalitie roept het nieuwe kabinet daarom op om nú het verschil te maken en financiële bestaanszekerheid voor iedereen te realiseren.

Lege portemonnee
Door de coronapandemie neemt de armoede alleen maar toe Getty Images

Eén van de oorzaken van toenemende armoede: de woonlasten van huurders zijn de afgelopen jaren onevenredig opgelopen. Inmiddels heeft 26 procent van de huurders woonlasten die zo hoog zijn dat er onvoldoende geld overblijft voor minimaal noodzakelijke basisbehoeften. Door de coronapandemie is de situatie voor velen nog verder verslechterd. 

Adviezen voor nieuw kabinet

In het document ‘Bestaanszekerheid is broodnodig(externe link)’ werkte de Landelijke Armoedecoalitie op tal van gebieden adviezen uit waarmee het nieuwe kabinet aan de slag kan. Om armoede en schulden aan te pakken is een breed pakket van maatregelen nodig. Om te beginnen een toereikend inkomen voor iedereen, maar ook beleid dat ervoor zorgt dat schulden niet onnodig oplopen, regelingen en toeslagen eenvoudiger worden en problematische schulden worden aangepakt en voorkomen.

Wonen weer betaalbaar

Specifiek op het gebied van wonen adviseert de Armoedecoalitie:

  • Investeer juist nu in vergroten van het toegankelijk en betaalbaar woningaanbod, zowel in de sociale als in de private sector.
  • Investeer juist nu in verduurzaming. Zorg dat energiebesparing meer oplevert dan huurverhoging kost.
  • Compenseer huurders in slecht geïsoleerde woningen, bevries de huurprijzen in de categorieën F en G.
  • Realiseer een maximaal acceptabele woonlastenquote, gerelateerd aan een netto huishoudinkomen. Bijvoorbeeld 25 procent.
  • Schaf de verhuurderheffing af om investeringsruimte te maken

Samenwerkingsverband

In de Landelijke Armoedecoalitie werken maatschappelijke organisaties samen aan de bestrijding van armoede en schulden. De Woonbond is één van de veertien partners in de Landelijke Armoedecoalitie.

Bouwachterstand vraagt om keuzes--

6 maart 2021

Bouwachterstand vraagt om keuzes

1 maart 2021

Woningcorporaties halen bouwtargets niet door een slechte financiële conditie concludeert de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De oplossing ligt in slimmere politieke keuzes.

Bron: Getty Images

Terwijl een verhuurderheffing de rem zet op het realiseren van de broodnodige sociale nieuwbouw, vraagt de overheid woningcorporaties ook huren te matigen. Zo verdampen hun inkomsten. Van de nieuwbouwplannen realiseert de sector in 2018 61 procent en in 2019 78 procent.

Corporatiesector mist investeringskracht

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) rekent in dit rapport voor dat de sector op lange termijn niet de noodzakelijke investeringen kan doen omdat de sector de broodnodige investeringskracht mist.

Tot 2035 nog minder voor woningbouw

De Aw schrijft(externe link) dat als de financiële situatie van de corporaties niet verandert er tot 2035 nog minder kan worden geïnvesteerd in sociale nieuwbouw en verduurzaming. Alleen samenwerking op landelijk en gemeentelijk niveau kan volgens de Aw deze impasse doorbreken en belemmeringen wegnemen. Meer geld alleen, is niet voldoende. De politiek en corporaties moeten keuzes maken: niet alles is mogelijk.

Actieagenda Wonen

Om het tij te keren ondertekende de Woonbond mede de Actieagenda Wonen. Hierin vraagt een brede coalitie van 34 partijen, waaronder Aedes(externe link) en VNG, financiële steun, verbetering van investeringscondities, een aantal nieuwe beleidsmaatregelen en een actieve rol van het Rijk op de woningmarkt. Een minister voor Wonen moet de opgaven binnen het wonen coördineren, aldus alle opstellers van de Actieagenda.

Verbreed de Woningbouwimpuls

Concreet vraagt de Actieagenda het Rijk om de Woningbouwimpuls te verbreden naar een NOVI-impuls van 2 miljard euro per jaar en de verhuurderheffing af te schaffen in ruil voor concrete afspraken. Daarnaast is het nodig het Volkshuisvestingsfonds om te zetten naar een structurele regeling van 300 miljoen per jaar.

Nieuw regeerakkoord

Tevens pleiten de partners voor een Rijksontwikkelfonds en een Koopstartfonds. Volgens de partners van de Actieagenda is het daarnaast nodig om na de verkiezingen in het nieuwe regeerakkoord bindende afspraken vast te leggen. Zoals over de financiën van gemeenten en over betere interbestuurlijke verhoudingen tussen de overheden.

Bron: woonbond.nl

Politiek moet lagere inkomens in huursector helpen--

3 maart 2021

De politiek moet meer doen om huurders met een laag inkomen te helpen. Dat zeggen Aedes, Nibud en Woonbond vandaag in een gezamenlijk persbericht.

Dat doen ze naar aanleiding van een onderzoek van het Nibud. Hieruit blijkt dat veel huurders met een laag inkomen aan het eind van de maand erg weinig geld over houden, of zelfs geld tekort komen. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Dat is zeer zorgelijk, want een kleine onverwachte gebeurtenis kan zorgen voor grote financiële problemen voor deze groep huurders’.  De organisaties pleiten voor maatregelen die het besteedbaar inkomen van deze groep moeten verbeteren. 

Bijstandsniveau

Vooral alleenstaanden en gezinnen op bijstandsniveau met twee ouders kunnen met hun inkomen een groot deel van de sociale huurwoningen niet betalen. Zo heeft een gezin met een bijstandsinkomen onvoldoende inkomen om een huur op de kwaliteitskortingsgrens, iets meer dan 400 euro, te betalen. Alleenstaanden hebben iets meer ruimte, maar ook zij hebben op bijstandsniveau onvoldoende inkomen om een huur van rond de aftoppingsgrens (iets meer dan 600 euro) te betalen. Bij gezinnen is er sprake van een behoorlijke stijging van de zorgkosten. Ook stegen de ‘overige’ uitgaven vooral voor mensen die parttime werken voor het minimumloon.  

Mogelijke maatregelen 

Het kijken naar de huurprijs alleen is niet voldoende om deze groep huurders te helpen. Omdat een effect van een huurverlaging deels wegvalt doordat deze huurders dan ook lagere huurtoeslag ontvangen, moeten de inkomens omhoog om de betaalbaarheid verder te verbeteren. Hierbij valt te denken aan het verhogen van het minimum loon of de bijstand.

Meer besteedbaar inkomen  

Aedes, de Woonbond en het Nibud roepen een nieuw kabinet dan ook op om te zorgen voor een hoger besteedbaar inkomen voor mensen met een laag inkomen om een einde te maken aan de financiële problemen van deze groep. Daarnaast is in de Actieagenda Wonen – die ook door Woonbond en Aedes is ondertekend – opgenomen dat de verhuurderheffing zou moeten worden afgeschaft. In een nieuw sociaal huurakkoord willen Aedes en Woonbond dan afspraken maken om de woonlasten van huurders te verbeteren.  

Bron: woonbond.nl

Woondebat: meer nodig dan alleen bouwen--

4 maart 2021

De VVD houdt als enige partij vast aan de verhuurderheffing, terwijl de rest van de politiek lastenverlichting wil voor woningcorporaties. Het vrijgekomen geld moet naar sociale woningbouw. Dit blijkt uit het online gehouden debat ‘Kies voor Wonen’.

Bron: Screenshot van livestream van Aedes op Youtube

De Actieagenda Wonen is de aanleiding voor het online debat ‘Kies voor Wonen’. De Woonbond presenteerde dit plan tegen de wooncrisis eerder samen met Aedes en 32 andere partijen. Het actieplan is een antwoord op de wooncrisis en legt oplossingen voor die volgens Woonbond-directeur Zeno Winkels en Aedes-voorzitter Martin van Rijn één op één kunnen worden overgenomen in een nieuw regeerakkoord.

Woningen nodig

Terwijl op een groot scherm in de studio huurders en professionals van woningcorporaties toekijken, geven twaalf kandidaat-kamerleden van politieke partijen uit de Tweede Kamer hun visie op de toekomst van het sociale woonbeleid. De toeschouwers geven via een online poll aan voldoende woningen het belangrijkst te vinden. Betaalbaarheid verdient een tweede plek. Wat Winkels betreft, staat betaalbaarheid boven aan, gevolgd door voldoende huurwoningen en leefbare wijken.

VVD staat alleen in belasten sociale huur

De noodzaak voor meer woningen, onderschrijven alle partijen. Zo pleiten alle partijen op de VVD na voor het afschaffen van de verhuurderheffing. Ook lijkt de regeringspartij van Rutte niets te voelen voor een divers sociaal woningbouwbeleid. ‘Het is abnormaal om huurwoningen te bouwen op de Prinsengracht in Amsterdam’, verklaart Daniel Koerhuis namens de VVD. Hierop reageren Henk Nijboer (PvdA) en Sandra Beckerman (SP) furieus. De SP wil dat huurders ook de keus hebben om bijvoorbeeld in de binnenstad te wonen. Nijboer benadrukt het belang van gemengde wijken. 50 Plus wil niet alleen meer, maar ook anders bouwen. Namens de partij pleit Raymond Brood voor meer kleinere woningen voor alleenstaande jongeren en ouderen. ‘Dan breng je het zogenaamde treintje op gang en krijg je doorstroming’, aldus Brood.

Huisjesmelkers aanpakken

Opvallend is dat meerdere partijen pleiten voor regulering van de vrije sector. Zo wil Paul Smeulders van GroenLinks een maximale huurprijs voor woningen in de vrije sector.  Ook wordt er gekeken naar de rol van beleggers op de woningmarkt. ‘We willen beleggers die op de woningmarkt actief zijn, zwaarder belasten’, geeft Rob Jetten (D66) als voorbeeld. Henk Nijboer kan zich hier in vinden. ‘Wij willen huisjesmelkers aanpakken. Niet alleen met een Prins Bernard belasting, maar ook met een boete als ze de regels overtreden’.

Moerwijk

De toeschouwers benoemen Sandra Beckermann (SP) als meest verassende debater in het debat. Zij benadrukt dat wonen voor veel mensen onbetaalbaar begint te worden en dat de wooncrisis het gevolg is van verkeerde politieke keuzes. Nieuwkomer Pieter Grinwis (CU) krijgt een goede tweede plek met zijn pleidooi om wijken betaalbaar en leefbaar te houden: ‘Het zou mooi zijn als mensen straks net als vroeger zouden zeggen; ‘Ik zou best nog wel es een keertje in Moerwijk willen wonen’.

Leefbaarheid

Zeno Winkels concludeert tot slot dat het debat hoop geeft voor de vele woningzoekenden. Samen met Martin van Rijn herhaalt hij de boodschap dat de wooncrisis meer vraagt dan enkel meer woningen. De politiek moet volgens hen zich óók inzetten voor leefbaarheid. Het volledige debat duurde twee uur en is online terug te zien(externe link).

Doe het Woonkieskompas

Samen met het Kieskompas, Vereniging Eigen Huis en Aedes maakte De Woonbond het Woonkieskompas(externe link). Aan de hand van stellingen kunnen gebruikers zien welke partij het beste past bij hun eigen standpunten over wonen en leefomgeving. 

Uitstel ALV in verband met Corona--

Beste bestuursleden van onze Bewonerscommissies

Middels deze brief wil het bestuur van HP6 zich tot jullie richten

Wij hopen allereerst van harte dat het goed met jullie gaat.

In deze corona-tijd is het voor eenieder lastig tot moeilijk om te doen wat hij / zij graag wil doen.
Maar het is voor u en voor ons belangrijk dat we de maatregelen in het kader van de corona-perikelen blijven naleven en dat gaat met diverse gevolgen gepaard.

Als er vergaderd wordt, gebeurt dat via MS. Teams of een ander programma. Dat is beslist niet
altijd gemakkelijk en vraagt als deelnemer aan zo’n vergadering best veel van je.

Onlangs kregen we van Poort6 het bericht dat het bijwonen van diverse vergaderingen bij de Bewonerscommissies door HP6 er voorlopig nog niet in zit en dat betreuren we zeer.

Ook al wordt door de landelijke overheid aan ons verteld dat er bij deze corona pandemie licht aan de horizon gloort, zit het bij elkaar komen er op dit moment nog niet in.

Dit heeft ook gevolgen voor het houden van de Algemene Jaarvergadering van HP6
Die vergadering werd eerder in de maand mei gehouden maar dat is nu beslist geen optie.
Wij hopen van harte dat u dit begrijpt

Wanneer het wel verantwoord is, zullen wij deze jaarvergadering op een later tijdstip zeker gaan houden.

Wij wensen u als bestuursleden van de Bewonerscommissies veel succes toe bij uw werk.
Doe het op een verantwoorde manier.

Hartelijke groet, namens het bestuur van HP6

Harry Vendel, voorzitter HP

Overheid neemt vocht en schimmel in huis serieus--

5 maart 2021

15 februari 2021

Schimmel in je woning is een probleem om serieus te nemen, vindt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarom heeft het ministerie nu op de website woningmarktbeleid.nl(externe link) informatie gezet over hoe bewoners, woningcorporaties, particuliere verhuurders en gemeentes vocht- en schimmelvorming kunnen voorkomen en oplossen.

Man verwijdert zwarte schimmel van muur met een borstel
Man verwijdert zwarte schimmel in huis met een borstel Getty Images

Heel veel mensen hebben last van vocht en schimmel in hun woning. In bijna een op de vijf woningen in Nederland komen vocht- en schimmelproblemen voor. Als je het niet aanpakt, kan je problemen met je gezondheid krijgen. 

Schimmel voorkomen en oplossen

Op woningmarktbeleid.nl(externe link) vind je allerlei informatie over hoe je vocht- en schimmelvorming in je woning kunt voorkomen en oplossen. Je vindt er onder andere:

  • handige tips om vocht- en schimmelvorming te voorkomen
  • resultaten van onderzoek naar vocht- en schimmelvorming in woningen door TNO, Abf Research en GGD Amsterdam.
  • webinars van gemeente Den Haag en woningcorporatie Staedion over hun geslaagde samenwerking.
  • onderzoek van Rigo naar prestatieafspraken over vocht en schimmel met voorbeelden.

Extra informatie voor huurdersorganisaties

De Woonbond adviseert huurdersorganisaties om vocht- en schimmelproblematiek als een apart onderwerp te behandelen bij het maken van prestatieafspraken en concrete afspraken te maken met de verhuurder en de gemeente. Je vindt hierover meer informatie in het informatieblad Vocht- en schimmelaanpak in prestatieafspraken

Woonbond ledenpanel over vocht en schimmel

Op dit moment loopt er een Woonbond panelonderzoek over vocht en schimmel. Heb je last van vocht of schimmel in je huis én ben je persoonlijk lid van de Woonbond? Om aan te melden voor het ledenpanel log je in en klik je bij Mijn Nieuwsbrieven op Ledenpanel. We mailen je dan alsnog een uitnodiging om aan dit onderzoek mee te doen. Over de uitkomst van onze ledenpeilingen lees je in Huurwijzer,  het woonmagazine voor Woonbondleden.

Bron: woonbond.nl

Huurbevriezing voor sociale huurders in 2021--

7 februari 2021

De Woonbond is blij met de huurbevriezing voor sociale huurders bij corporaties en commerciële verhuurders. Vandaag maakte minister Ollongren bekend de huren voor deze huurders te bevriezen. 

De huurbevriezing geldt voor alle sociale huurders. Ook de inkomensafhankelijke huurverhoging gaat daarmee dit jaar niet door. Kamerbewoners krijgen ook geen huurverhoging dit jaar. SP-Kamerlid Sandra Beckerman diende een motie voor huurbevriezing in. Vandaag maakte minister Ollongren bekend deze aangenomen motie uit te voeren én corporaties te compenseren.

Helft huurders heeft het financieel moeilijk

‘Goed nieuws voor huurders,’ zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels. ‘In 2019 becijferde het NIBUD al dat de helft van de huurders het financieel moeilijk heeft. Onder drie kabinetten Rutte stegen de woonlasten fors en bleven de inkomens achter. Goed dat er nu in een begin wordt gemaakt met de reparatie.’ De Woonbond bracht eerder al eens naar buiten dat huurprijzen met 35 procent zijn gestegen onder de kabinetten Rutte.

Bouw sociale huurwoningen

Winkels: ‘Daarnaast is het goed dat corporaties hiervoor worden gecompenseerd met een korting op de verhuurderheffing. Er moeten veel sociale huurwoningen worden bijgebouwd, daar staat die heffing enorm in de weg.’ De Woonbond wil dat een komend kabinet de verhuurderheffing helemaal afschaft. De heffing die in 2013 is ingevoerd heeft corporaties en daarmee hun huurders inmiddels al meer dan 10 miljard euro gekost.

Huurverlaging

Voor een groep huurders met een hoge huur en laag inkomen bij corporaties blijft de eenmalige huurverlaging van kracht.

Bron: woonbond.nl