Nieuws

Maak woonbeleid inclusief--

22 oktober 2021

1 oktober 2021

In een brief aan de Tweede Kamer vroegen Ieder(in) en de Woonbond gezamenlijk aandacht voor de positie van mensen met een beperking op de woningmarkt. Die is namelijk niet best, blijkt uit recente publicaties.

Jonge vrouw in rolstoel op thuiswerkplek
Getty Images

Zo wees het College voor de Rechten van de Mens in augustus op de uitsluiting van mensen met een beperking op de woningmarkt door het geringe aanbod aan huurwoningen die voor hen geschikt zijn. In het adviesrapport ‘Een thuis voor iedereen’ van oa. VWS en BZK staat dat er te weinig aandacht is voor de woonvraag van jongere mensen met een fysieke beperking. En ook uit het onderzoek dat Ieder(in) en de Woonbond eerder dit jaar uitvoerden, blijkt een grote woningnood onder mensen met een beperking, in het bijzonder jongeren en gezinnen.

Harde afspraken

In de brief vroegen we niet alleen om aandacht, maar ook om concrete maatregelen. Naast geld om te investeren, gaat het ook om harde afspraken over de realisatie van voldoende betaalbare toegankelijke woningen. Inclusief woonbeleid betekent dat iedereen goed kan wonen, ook mensen met een handicap of chronische ziekte. Gemeenten hebben hier een belangrijke taak in en moeten geholpen worden om een inclusief woonbeleid te voeren. Daarom vroegen we om een landelijk stimuleringsprogramma op te zetten dat ze daarbij ondersteunt. En tenslotte willen we dat regelingen en instrumenten die al beschikbaar zijn voor het verbeteren van de woonsituatie van ouderen, zoals een wooncoach en subsidieregelingen, worden aangepast zodat ook jongere mensen met een beperking er gebruik van kunnen maken.

Woonopstand 17 oktober

Omdat mensen met een beperking, en in het bijzonder jongeren, onevenredig hard worden getroffen door het huidige woonbeleid, steunt Ieder(in) net als de Woonbond, de Woonopstand op 17 oktober in Rotterdam. Om deze demonstratie zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen, zijn extra maatregelen getroffen door de organisatie. Op woonopstand.nl > praktische info en toegankelijkheid(externe link) lees je meer daarover.

Veilingsites voor opbieden huurwoning--

12 oktober 2021

De laatste jaren komen bij de Woonbond signalen binnen over het overbieden op huurwoningen. De huurwoning gaat naar de woningzoeker die de hoogste huurprijs biedt. Nu is er zelfs een veilingsite voor huurwoningen. Rebid.nl

De Woonbond vindt dit een slechte ontwikkeling. Het opbieden heeft een prijsopdrijvend effect. Het is een manier voor verhuurders om het onderste uit de kan te halen.

Prijsopdrijving

Volgens de Woonbond laat deze ontwikkeling zien dat het echt nodig is om paal en perk te stellen aan de huurprijzen in de vrije sector. In Nederland hebben we een puntenstelsel waarmee de kwaliteit van de woning tot een maximale huurprijs leidt. Nu mag een verhuurder, zo gauw een woning boven de liberalisatiegrens (752 euro in 2021) verhuurd kan worden, vragen wat hij wil. Dat laat ruimte voor dit soort prijsopdrijvende effecten zoals huurprijsveilingen. 

Verhuren per opbod verbieden

Daarnaast kunnen gemeenten in de toekomst ook iets doen tegen dit soort praktijen. Met de Wet goed verhuurderschap kunnen gemeenten regels opstellen waar verhuurders zich aan moeten houden. Anders kunnen ze boetes krijgen. Wat de Woonbond betreft zou het niet verhuren per opbod één van die regels moeten zijn. De wet moet volgens de Woonbond dan ook zo snel mogelijk worden aangenomen.

Dakloosheid is ook woonprobleem--

15 oktober 2021

Zondag 10 oktober was het Werelddaklozendag. In Nederland is het aantal daklozen de laatste 10 jaar flink gestegen. De laatste cijfers van het CBS (2020) gaan uit van 36.000 daklozen.

Persoon in slaapzak slaapt buiten
Getty Images

Dit is echter een forse onderschatting van het werkelijke aantal. Ongedocumenteerden en kinderen tellen niet mee in de CBS-cijfers. Ook mensen die onder permanente dreiging van dakloosheid leven zie je niet in de cijfers terug. 

Huisvestingsprobleem

Er zijn inmiddels de nodige actieprogramma’s opgezet om dak- en thuisloosheid terug te dringen.  Dakloosheid wordt in Nederland vooral als zorgprobleem gezien, niet vooral als huisvestingsprobleem. Dakloosheid is op Rijksniveau geplaatst onder het ministerie van VWS en in gemeenten onder zorg. Dakloosheid is echter een schending van het recht op behoorlijke huisvesting en daarom primair een huisvestingsprobleem. In het woonbeleid, zowel bij het ministerie van BZK als bij gemeentelijke woonafdelingen, zou daar meer aandacht voor moeten zijn.

Tekort aan betaalbare huurwoningen knelpunt

Dat huisvesting de eerste stap naar een oplossing is, zien we bijvoorbeeld aan de ‘Housing First’ aanpak. Die aanpak houdt in dat mensen die dak- of thuisloos zijn vanuit een eigen woning hun leven weer vorm kunnen geven. De onzekere periode van opvang en tijdelijke woonplekken moet zo kort mogelijk zijn. Dit heeft een gunstig effect op het herstel van mensen. Ze geven zelf aan dat een eigen woning hen de rust geeft om andere problemen aan te pakken. In diverse gemeenten in Nederland wordt deze aanpak al succesvol ingezet. Maar het grote knelpunt op dit moment is het grote tekort aan betaalbare woningen. Daardoor kunnen er via ‘Housing First’ veel minder mensen geholpen worden dan nodig is. Meer betaalbare huurwoningen zijn dan ook hard nodig.

Betaalbare huizen voor jongeren nodig

Een groep waar ook duidelijk is dat wonen en zorg beide een belangrijke rol spelen bij het voorkomen en oplossen van dakloosheid, zijn jongeren in de jeugdhulp. In principe stopt die hulp als een jongere 18 wordt. Ze zijn dan ‘volwassen’ en worden geacht om zelfstandig hun leven op te pakken, waaronder ook zelfstandig wonen. Hier zijn ze vaak nog niet klaar voor en het gaan dan ook regelmatig mis. Zonder vangnet zelfstandig wonen is ontzettend lastig. Als je überhaupt al een betaalbare woning kunt vinden. Jongeren komen daarbij alleen in aanmerking voor huurtoeslag voor woningen met een huur tot € 442,46. En die zijn er nauwelijks. De Woonbond pleit daarom voor het aanpassen van de huurtoeslagregels voor jongeren tussen 18 en 23. Die moeten hetzelfde zijn als de regels voor mensen ouder dan 23. Daarnaast zou de jeugdhulp verlengd moeten worden tot 23 jaar als dat nodig is. En er moeten meer woonvormen voor jongeren komen waarbij ze begeleid worden bij het zelfstandig leren wonen.

Huisuitzetting lost niets op

Door huisuitzettingen te voorkomen pak je het probleem van dakloosheid bij de wortel aan: mensen komen niet op straat te staan. Vorig jaar maakte de minister vanwege de coronapandemie afspraken met verhuurders om huisuitzettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Alleen in uitzonderlijke gevallen was het toegestaan. Die afspraak zou blijvend moeten gelden. Zeker als het gaat om betaalproblemen: die moeten in een zo vroeg mogelijk stadium worden opgelost, zodat huisuitzetting niet nodig is. Een huisuitzetting lost namelijk niets op, integendeel, de problemen voor de bewoner worden alleen maar groter. En ook de maatschappij kost het extra geld in de vorm van opvang en hulpverlening.

Kostendelersnorm moet van tafel

Een van de grote knelpunten bij het voorkomen en oplossen van dakloosheid, is het bestaan van de kostendelersnorm. Dat is een regeling die ervoor zorgt dat uitkeringsgerechtigden die met andere volwassenen (vanaf 21 jaar) in één huis wonen, worden gekort op hun uitkering. Een van de effecten van die kostendelersnorm is dat jongeren het huis uit moeten als ze 21 worden. Door het gebrek aan voor hen betaalbare woningen worden ze dakloos. Ook weerhoudt het mensen ervan om familie of vrienden in huis te nemen, ook al hebben ze daar wel de ruimte voor. Gezien het grote woningtekort en omdat we willen dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft, is het echt nodig dat woningdelen gestimuleerd wordt en dus dat regelgeving die dat belemmert, van tafel gaat.  

Update Enquête--

Enquête huurdersvereniging Poort6 (HP6)

We willen graag onze dank uiten aan alle mensen die de moeite hebben genomen op onze vragen te antwoorden. We hebben een overweldigend aantal reacties waar we mee verder kunnen en zullen gaan. Omdat het zoveel reacties zijn, zal het even duren voor we alles op een rij hebben en kunnen terugkoppelen. Ook en vooral naar die mensen die zich hebben opgegeven voor het verrichten van werkzaamheden zoals een werkgroep of het bestuur willen we aangeven heel blij te zijn met uw opgave, en we komen hier zeker op korte termijn bij u op terug.

Wat ons betreft: wordt vervolgd.

Het bestuur van HP6

Veel sociale huurwoningen in slechte staat--

11 oktober 2021

23 september 2021

Zeker 80.000 sociale huurwoningen hebben flinke gebreken. De onderhoudsconditie is matig tot zeer slecht. Dat meldde RTL Nieuws op basis van cijfers van de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

RTL concludeert op basis van de cijfers dat zeker 80.000 woningen van woningcorporaties in matige tot zeer slechte conditie zijn(externe link). In 2020 hadden woningcorporaties 2.293.000 woningen in bezit, waarvan er 2.155.000 verhuurd werden in de sociale sector.

Bij enkele corporaties veel mis

Bijna de helft van alle woningen van corporatie Woonstad Rotterdam valt in de categorie matig tot zeer slecht (4-6). Ook bij Woningbedrijf Velsen en ProWonen valt een aanzienlijk deel van het bezit (44 procent) in die categorieën.

In particuliere sector nog erger

RTL Nieuws keek naar cijfers van de Autoriteit woningcorporaties. Die gaan over corporatiewoningen, en vertellen dus niets over het onderhoud van particulier verhuurde woningen.  De Woonbond wijst erop dat het in die sector helaas nog veel slechter gesteld is met het onderhoud. Beleggers en particuliere eigenaren hebben samen ruim 1,1 miljoen huurwoningen in bezit. Een deel daarvan (380.000 woningen) is sociale huurwoning.

Naar Huurcommissie bij slecht onderhoud

Wie een sociale huurwoning huurt kan naar de Huurcommissie als de verhuurder weigert om gebreken te verhelpen. Bij ernstige gebreken kan de Huurcommissie huurverlaging uitspreken. Die huurverlaging geldt zolang de gebreken niet zijn verholpen. Een goede stok achter de deur voor verhuurders om noodzakelijk onderhoud eindelijk uit te voeren.

Slecht onderhoud meer dan 6 keer zo vaak bij particulier

Tussen 2018 en 2020 eiste de Huurcommissie 1359 keer huurverlaging vanwege gebreken. Dit ging 656 keer over een sociale huurwoning van een woningcorporatie en 703 keer over een sociale huurwoning van een particulier of belegger. Corporaties hebben bijna zes keer zo veel sociale huurwoningen als particulieren en beleggers. Gebreken die zo ernstig zijn dat er huurverlaging volgt komen dus naar verhouding véél vaker bij particulieren en beleggers voor. Ruim zes keer zo vaak.


Wat kun je doen bij slecht onderhoud?

Of je sociale huurwoning nu van een woningcorporatie, particulier of belegger is, je verhuurder is verplicht je woning goed te onderhouden. Meld je onderhoudsklacht(en) eerst schriftelijk bij je verhuurder. Weigert je verhuurder om de klacht(en) te verhelpen? Schakel de Huurcommissie in. Bij ernstige gebreken kan de Huurcommissie de huur verlagen.  Lees meer in onze vraagbaak.

Bron: woonbond.nl

Half miljoen Nederlanders in energiearmoede--

23 september 2021

Ruim een half miljoen Nederlanders leeft in energiearmoede. De stookkosten zijn gezien hun inkomen te hoog. Het zijn vooral huurders die kampen met energiearmoede. Dat blijkt uit een TNO-onderzoek(externe link) dat vandaag werd gepubliceerd. 

Vrouw thuis op de bank met deken om zich heen
GettyImages

TNO kijkt niet alleen naar mensen die te veel geld aan energie uitgeven, maar ook naar mensen die in een slecht geïsoleerde woning wonen én juist weinig uitgeven aan energie. De kans is dan groot dat daar sprake is van verborgen energiearmoede. Vaak betekent het dat de verwarming daar erg laag staat en er minder of zelfs koud wordt gedoucht. Dat kan de gezondheid van deze mensen schaden.

Opvallende resultaten

Uit de TNO-cijfers blijkt dat 75% van de energiearmoede zit bij huurders in een woning van een corporatie, 12% heeft een particuliere huurwoning, 13% heeft een koopwoning. Energiearmoede is niet gelijk verspreid over Nederland(externe link). Vooral in het noorden en (zuid-)oosten leven veel mensen in energiearmoede. En dan vooral in wijken waar rijtjeswoningen uit de jaren vijftig tot zeventig staan. Zeker als daar een alleenstaande met kinderen woont, is de kans op energiearmoede heel groot.

Isoleer onzuinige woningen eerst

Huurders betalen steeds hogere energieprijzen, maar kunnen niet zelf hun huis verduurzamen waardoor ze minder hoeven te stoken. Daarom wil de Woonbond dat de minst geïsoleerde woningen als eerste worden aangepakt. Om verhuurders in beweging te krijgen wil de Woonbond een huurbevriezing voor de onzuinigste woningen, te beginnen bij de woningen met energielabel F en G. 

Verhuurderheffing afschaffen

Daarnaast wil de Woonbond dat de verhuurderheffing wordt afgeschaft. Als verhuurders de heffing niet meer hoeven te betalen hebben ze meer geld om woningen te verduurzamen. 

Verbetering initiatiefrecht

De Woonbond wil ook dat het initiatiefrecht wordt verbeterd. Huurders kunnen nu verduurzaming afdwingen, maar daarbij worden nog ouderwetse standaarden gehanteerd. Zo kan een huurder een nieuwe ketel eisen met een rendement op het niveau van ketels uit de jaren ’80 in plaats van een hoogrendementsketel of hybride cv-ketel. En zonnepanelen en zonnecollectoren zijn uitgesloten in de regeling. 

Vergoeding hoge gasprijs

Ook vindt de Woonbond dat de politiek moet zorgen voor een vergoeding van de stijgende gasprijs voor de laagste inkomens. Dat kan door aanpassingen in de inkomstenbelastingen (verhogen van de algemene heffingskorting) of de energiebelasting (verhogen teruggaaf energiebelasting).

Campagne

Op 25 oktober start de Woonbond de campagne ‘Haal energie uit je rekening’. We leggen onder andere uit hoe de energierekening in elkaar zit en hoe je geld kunt besparen op je energierekening. Hierover geven we een webinar op woensdag 27 oktober(externe link).

Laagste huurstijging sinds 1960--

14 september 2021

Huurverhogingen waren sinds 1960 nog nooit zo laag, meldde het CBS vorige week. De huur ging met gemiddeld 0,8 procent omhoog. De huren van sociale huurwoningen stegen met 0,3 procent. Huren in de vrije sector met 2,2 procent. 

Daling en stijging
De gemiddelde huurstijging was dit jaar historisch laag. Voor 2022 heeft de overheid weer huurstijgingen in petto. Foto:Getty Images

Dat de gemiddelde huurstijging dit jaar zo laag was komt door het volgende:

 • Veel huurders van een vrijesectorwoning (ongeveer een half miljoen huurders) kregen een lagere huurverhoging dan in voorgaande jaren. Want voor het eerst gold er een wettelijk maximum voor de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector. 
 • Huurders van een sociale huurwoning (ongeveer 2,5 miljoen huurders) kregen huurbevriezing. De jaarlijkse huurverhoging ging voor deze groep dus niet door.
 • Huurders met een laag inkomen die in een veel te dure sociale huurwoning van een woningcorporatie wonen kregen huurverlaging.
 • Nieuwe huurders gingen dit jaar wél een hogere huur betalen dan de vertrekkende huurders. Voor nieuwe huurders steeg de gemiddelde huur met 7,2 procent.  

Nog lang niet betaalbaar

Dat er huurbevriezing, eenmalige huurverlaging en een wettelijk maximum voor de vrije sector kwam is mede te danken aan inzet van de Woonbond. We zijn blij dat de gemiddelde huurstijging daardoor laag uitpakt dit jaar, maar constateren ook dat er véél meer moet gebeuren om huren weer betaalbaar te krijgen.

 • De huurbevriezing voor sociale huurwoningen geldt alleen voor dit jaar. Voor 2022 heeft de overheid forse huurstijgingen in petto. Als die doorgaan zijn we volgend jaar terug bij af.
 • Het wettelijk maximum voor huurverhogingen in de vrije sector geldt voor drie jaar. Als die drie jaar zijn afgelopen gaan de huren dus weer sneller stijgen. Tenzij de overheid ingrijpt.
 • De huurverlaging voor huurders met een laag inkomen geldt alleen in 2021. Wie volgend jaar een laag inkomen heeft en een veel te hoge huur betaalt heeft nergens recht op. Tenzij de overheid deze wettelijke regeling verlengt.
 • Er moeten véél meer woningen bij met betaalbare starthuren. Ook woningzoekenden hebben recht op een betaalbaar huis.

Voor recht op betaalbaar wonen

Ben je huurder, of op zoek naar een betaalbare woning die er niet is? Laat je stem dan ook horen in de woonprotesten. Jouw volgende kans om de overheid te laten weten dat het echt anders moet is 17 oktober in Rotterdam(externe link). Om de Woonbond te steunen in zijn lobbywerk, hulp te krijgen bij problemen met je huisbaas en goed geïnformeerd te worden over jouw rechten als huurder kun je lid worden van de Woonbond.

Bron: woonbond.nl

Huurders vaker financieel in de knel dan kopers--

10 september 2021

Huurders zitten vaker in geldnood dan kopers, blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van de Rabobank.

Vanwege de hoge woonlasten ten opzichte van het inkomen moeten zowel huurders in de vrije als de sociale sector vaker spaargeld aanspreken of betalen ze rekeningen te laat vanwege financiële problemen. Ook staan huurders vaker rood dan kopers. De Woonbond geeft aan dat dit onderzoek(externe link) opnieuw duidelijk maakt dat huren voor veel huurders onbetaalbaar is.

Geldgebrek

37 procent van de vrije sector huurders moest de afgelopen 12 maand spaargeld aanspreken om vaste lasten te betalen. Hetzelfde geldt voor 27 procent van de sociale huurders, terwijl dit bij kopers slechts om 13 procent gaat. Ook betalen huurders vaker rekeningen te laat door geldgebrek (15 procent van de sociale huurders en 19 procent van de vrije sector huurders) dan kopers (drie procent). Huurders staan ook vaker rood dan kopers.

Demonstraties voor betaalbaar huren

De Woonbond ziet in de cijfers een illustratie van het falende huurbeleid waardoor veel huurders financieel in de knel zitten. De Woonbond ondersteunt twee demonstraties (aankomende zondag in Amsterdam en 17 oktober in Rotterdam) waarin huurders en woningzoekers actie voeren voor betaalbaar wonen. Het gaat dan onder andere om het aan banden leggen van woekerprijzen in de vrije sector en het schrappen van de verhuurderheffing, de belasting op sociale huur, zodat corporaties meer kunnen bouwen en huurprijzen kunnen verlagen. 

Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Het is hoog tijd dat het recht op betaalbaar wonen centraal komt te staan in het Haagse huurbeleid. Te veel huurders zitten in de knel.’

Bron: woonbond.nl

Makelaars blijven onterechte bemiddelingskosten vragen--

9 september 2021

Ondanks een klip-en-klare uitspraak van de Hoge Raad dat makelaars geen bemiddelingskosten mogen vragen aan huurders wanneer ze namens een verhuurder woonruimte aanbieden, blijven huurmakelaars het proberen. Dat blijkt ook uit meldingen van studenten die het TV-programma Radar ontving.  

Huissleutel en geld
Getty Images

De studenten moesten EU makelaardij honderden euro’s betalen om de woning te krijgen. Maar dat mag dus niet. ‘Of je het nu verhuurkosten of bemiddelingskosten noemt, dit mag helemaal niet,’ liet Erik Maassen, beleidsmedewerker bij de Woonbond, weten bij Radar(externe link). ‘Het gebeurt heel veel, omdat de verhuurders en bemiddelaars denken makkelijk geld te kunnen verdienen en de huurder betaalt toch wel, maar het mag absoluut niet.’ 

Vorder je geld terug

Vaak betalen huurders toch, omdat ze anders de woning mislopen. De Woonbond helpt huurders dan ook ook al jaren in het terugvorderen van onterecht in rekening gebrachte bemiddelingskosten. Met een modelbrief, maar ook met een samenwerking met de Procedeerwinkel die no cure no pay bemiddelingskosten terugvordert. Wil je weten of je onterecht kosten hebt betaald? Doe onze online check bemiddelingskosten

Verhuurder of makelaar? 

In dit geval bleek het om de verhuurder zelf te gaan, die daarom schermt met het toch mogen vragen van ‘verhuurkosten’. Maar verhuurders mogen bij het aangaan van een huurcontract alleen redelijke kosten in rekening brengen voor werkzaamheden die ook daadwerkelijk ten dienste van de huurder zijn. Denk daarbij aan een naamplaatje bij de deurbel. ‘Dan heb je het eerder over een bedrag van 15 euro,’ geeft Maasen aan bij Radar. 

Toen Radar de verhuurder met de uitspraken van de Woonbond confronteerde, besloot deze uiteindelijk toch de kosten terug te betalen. Ook onterechte verhuurkosten of contractkosten terugvragen van een verhuurder of  beheerder? Gebruik onze gratis modelbrief

Nieuwe wet tegen foute verhuurders en makelaars

de Woonbond wijst er verder op dat er een wet aankomt waarmee gemeenten meer middelen krijgen om foute verhuurders en huurmakelaars aan te pakken. Bijvoorbeeld met boetes voor het onterecht in rekening brengen van kosten. De Woonbond heeft zich jarenlang ingezet voor de komst van de wet.

Bron: woonbond.nl

Woningnood raakt ook spoedzoekers hard--

2 september 2021

Door het nijpende tekort aan sociale huurwoningen worden gemeenten steeds strenger bij het verstrekken van urgentie.

Als je met spoed een woning nodig hebt -bijvoorbeeld als je na een scheiding samen met je minderjarige kinderen dakloos raakt-  is het heel lastig of vaak zelfs onmogelijk om een urgentieverklaring te krijgen waarmee je voorrang krijgt op andere woningzoekenden. 

Onderzoek RTL Nieuws

RTL nieuws maakte een rondgang langs sociaal advocaten, scheidingsbemiddelaars en onderzoeksorganisaties. In dit artikel(externe link) vertellen deskundigen dat het steeds lastiger is geworden om urgentie te krijgen. Dat het actief wordt ontmoedigd om urgentie aan te vragen. Dat gemeenten extra eisen stellen die in strijd zijn met de Huisvestingswet. En ook dat aanvragen lang niet altijd in behandeling worden genomen, zodat urgent woningzoekenden ook niet de kans krijgen om bezwaar te maken tegen een afwijzing.

Beleid overheid: steeds minder sociale huur

Het aantal sociale huurwoningen neemt al jaren af. In 2011 waren er nog 2,4 miljoen van, inmiddels zijn dat er iets meer dan 2,2 miljoen. Het aantal mensen dat een sociale huurwoning nodig heeft, is ondertussen flink gestegen. Sinds 2014 met meer dan 100.000. Omdat de vraag naar sociale huurwoningen véél groter is dan het aanbod wordt het aan alle kanten moeilijker om de schaars geworden koek nog eerlijk te verdelen.

Schaarste heeft pijnlijke gevolgen

Het pijnlijke gevolg is dat mensen die dringend een woning nodig hebben nergens terecht kunnen. En dat groepen woningzoekenden zich tegen elkaar uitgespeeld voelen. Mensen die soms al vijftien jaar op een wachtlijst staan merken dat urgent woningzoekende voorgaan. En spoedzoekers zien dat andere urgent woningzoekenden eerder aan de beurt zijn.

Situatie urgent, maar geen urgentieverklaring

Bij het Meldpunt Huuralarm van de Woonbond meldden zich honderden mensen die de eigen situatie als zeer urgent ervaren en bij de gemeente tegen een muur opliepen. Urgentieverklaringen werden om uiteenlopende redenen geweigerd. Bijvoorbeeld:

 • Te jong. Melder woont met 8 personen op 60m2. Inclusief dochter van 22 die 2 kleine kinderen heeft. Urgentie voor dochter wordt geweigerd vanwege haar leeftijd.
 • Te vaak. Melder is in grote psychische nood omdat de dader van het huiselijk geweld dat ze heeft meegemaakt in dezelfde flat is komen wonen. Urgentie wordt geweigerd omdat ze 5 jaar geleden ook al eens urgentie kreeg.
 • Te laat. Melder gaat door ziekte in rolstoel belanden. Urgentie wordt geweigerd omdat gemeente meent dat melder jaren geleden ook al wist dat situatie zou verslechteren en op dat moment zelf op zoek had moeten gaan naar andere woning.

Wél urgentieverklaring, maar geen woning

In een urgentieverklaring kun je niet wonen. Bij de Woonbond melden zich ook mensen die ondanks de strenge regels een urgentieverklaring kregen, maar vervolgens toch geen woonruimte kunnen vinden. Bijvoorbeeld omdat zij vanwege hun lage inkomen uitsluitend kunnen reageren op huurwoningen met een huurprijs onder de aftoppingsgrens. Zij merken -net als andere woningzoekenden- dat sociale huurwoningen niet alleen schaarser, maar ook nog veel duurder zijn geworden.

Zeer urgent: meer betaalbare sociale huur

Volgens de Woonbond is het van groot maatschappelijk belang dat de afbraak van de sociale huisvesting wordt gestopt.  Door jarenlang falend overheidsbeleid is er schaarste gecreëerd die niet alleen funest is voor woningzoekenden, ook voor de samenleving als geheel.  Daarom doet de Woonbond mee aan de landelijke demonstraties tegen de woningnood op 12 september en 17 oktober. We denken dat het naast een aanhoudende politieke lobby hard nodig is dat huurders en woningzoekenden ook op straat van zich laten horen.

Bron: woonbond.nl